بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22034/ajcoop.2022.297403.1710

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی‌های روستایی در استان فارس است.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی‌های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه‌ها در میان نمونه‌ها، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده‌های میدانی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق‌های میدانی به تأیید رسیده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی‌های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی‌های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی‌های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی‌دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی‌های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی‌های روستایی در سراسر کشور باشد.
نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش‌های پنج‌گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social capital on the performance of rural cooperatives in Fars province

نویسندگان [English]

  • Davood Jamini 1
  • Ali Shamsoddini 2
  • Alireza Jamshidi 3
1 Assistant Professor, Department of Geomorphology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Human Geography, Marodasht Branch, Islamic Azad University, Marodasht, Iran, Islamic Azad University, Marodasht Branch, Marodasht. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this applied research is to investigate the role of social capital on the performance of rural cooperatives in Fars province.
Methodology: The statistical population of the present study consists of members of 173 active rural cooperatives in Fars province (295,367 people). Considering the geographical size of the province and the large size of the statistical population, 384 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. A simple random sampling method was used to distribute the questionnaires among the samples. The main tool for collecting field data was the researcher-made questionnaire, whose validity and reliability have been confirmed by observing the principles of field research methods.
Findings and conclusions: The results of the research showed that the general state of social capital among the members of rural cooperatives in Fars province (including the dimensions of trust, cohesion, awareness and social participation) is at an acceptable level (above average); However, the members' satisfaction with the performance of rural cooperatives in terms of managerial, social, economic, general performance and laws and regulations is at an average level. Based on the results, social capital indicators had a significant effect on the performance of rural cooperatives.
Originality: The discussion of the performance of managers in the five sections in question was one of the main cases studied in this research, therefore, the innovation that took place in it was that the performance was examined through the survey of the members of the cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Cooperative
  • Performance Satisfaction
  • Social Capital
  • Fars Province