شناسایی و تحلیل مشکلات شرکت های تعاونی مرزنشین شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

3 هیئت علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مشکلات موجود در شرکت های تعاونی مرزنشین شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها جزو پژو هش های توصیفی و از میان پژوهش های توصیفی از روش پیمایشی بهره برده است. جامعة آماری پژوهش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان شهرستان ایلام به تعداد 6606 نفر بود. برای برآورد تعداد نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که براساس این فرمول تعداد نمونه آماری 364 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان مرتبط با موضوع و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، 84% درصد به دست آمد که بیانگر مناسب بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. با توجه به اینکه این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی است و به دنبال کاهش حجم متغیر ها و دسته بندی مشکلات تعاونی برای دستیابی به اهداف پژوهش بود، از روش تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های به دست آمده، عامل های سیاستی و اداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی 61/26 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Problems of Frontiersman Cooperatives in Ilam Township

نویسندگان [English]

  • homayoon moradnezhadi 1
  • zahra Faryadras 2
  • marjan vahedi 3
3 faculty membersity / Islamic Azad university, Ilam branch
چکیده [English]

The purpose of this study was analyzing problems of frontiersman cooperatives in Ilam Township This study was applied and a descriptive- survey method was used. The population of this study included members of frontiersman cooperatives in Ilam Township (N=6606) that by using proportionate stratified random sampling method and based on Cochran sample size formula, 364 persons were selected as the sample. Instrument of data gathering was questionnaire. Its validity was confirmed by a panel of experts. For reliability of the questionnaire Cronbach alpha coefficient was used and its value was equal to 0.84. Data analysis conducted by SPSS software. Factorial analysis with exploratory approach was used for identifying and categorizing problems of cooperatives. Findings showed that problems of administrative-political, economic, cultural, social and geographical explained 61.26 percent of total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Frontiersman
  • problems
  • Ilam
 آذری، ل.، هوشمند، م. و نقوی، س. س. (1388). سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی. فصلنامه روستا و توسعه، 12(2)، 87-111 .
 آرایش، م.ب. و طاهری، م. ر. (1394). شناسایی موانع توسعه شرکتهای تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی‎ها، فصلنامه روستا و توسعه، 18(4)، 57-74.
آریان پور، ب.، اللهیاری، م. ص. و عابدی، م. (1393). نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(11)، 143-165.
ابراهیم زاده، ع. و بریمانی، ف.(1384). تحلیلی بر تعاونی های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملکردی آن در سیستان و بلوچستان . فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی، شماره 51، 107-123.
احمدی، ا.، قیدی، ا. و یعقوبی، ج. (1393). تحلیل موانع دوره های آموزشی تعاونی ها از دیدگاه مدیران تعاونی های کشاورزی استان زنجان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(10)، 143-158.
امانیان بیدختی، پ. و صادقی نیا، س. (1394). نقش تعاونیهای روستایی در میزان درآمدزایی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی. مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی، 4(11)، 101-113.
بذرافشان، ج. و شاهین، ح. (1390). آسیب شناسی تعاونی های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. فروردین 1390. زاهدان.
پهلوانی، م.، کریم، م. ح. و قربانی، ح. (1387). بررسی و نظرسنجی درباره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه روستا و توسعه، 11(1)، 101-129.
جمعه پور، م. و طالبی، م. ع. (1390). بررسی نقش تعاونی های مرزنشینان در توسعه مناطق مرزی خراسان جنوبی، مورد مطالعه: تعاونی مرزنشینان شهرستان درمیان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 10، 65-102.
حضرتی، م. و بابایی فینی، ا. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر غیر فعال شدن تعاونی های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده). فصلنامه برنامهریزی منطقهای، 2(6)،  91-103.
حیدری، ح.، علی بیگی، ا. ح.، و بینائیان، ا. (1394 الف). موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 89-109.
حیدری، ف.، نادری مهدیی، ک.، یعقوبی فرانی، ا.، و حیدری، ع. (1394). شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 39-60.
ذباحیان، م. (1393). بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان. بازیابی شده در 15/6/1393 از http://mehrkhane.com/fa/news/12764
سازمان مدیریت و برنامه ریزی.(1378). اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران.
سلطانی شیرازی، ا.(1387). بررسی عملکرد تعاونی های مرزنشین استان فارس طی سال‎های 1384 و 1385. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره 77و 78، 29-45.
عسگری، ع. و اشرف زاده، ح.ر. (1369). بررسی جایگاه تعاون در بازرگانی خارجی کشور. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
غفاری بیستونی، ا. (1389). بررسی علل رکود تعاونی های راکد بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه. تهران: دفتر معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون.
غیاثوند غیاثی، ف. و فرج الله حسینی، س. ج. (1390). تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال در تعاونی های تولیدی کشاورزی ایران. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی،4(2)، 1-14.
فیروزآبادی، س. ا. و حسینی، س. ر. (1390). بررسی موانع و مشکلات تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی. فصلنامه توسعه روستایی، 3(1)، 131-148.
قدیری مقدم، ا. و نعمتی، ا. (1390). اولویت بندی تنگناهای پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ( علوم و صنایع کشاورزی)، 25(1)، 76-84.
کرباسی، ع.، یعقوبی، م. و شهابی، ش. (1388). بررسی مشکلات طرح‎های نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان. تعاون، 20(210 و 211)، 55-70.
لطیفی، س. و سعدی، ح. (1390). آسیب شناسی تعاونی های فرش دستباف روستایی. فصلنامه انجمن علمی فرش ایران، شماره 18، 81-96.
موسوی، م. (1392). ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین، مورد: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر. جغرافیا و توسعه، شماره 33، 55-70.
نصرالهی، م.، اللهیاری، م. ص.، صداقت حور، ش.، و نورحسینی، س.ع. (1394). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی های چایکاران در استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 111-126.
وزارت بازرگانی(1388). تحلیلی از وضعیت بازارچه های مشترک مرزی از آغاز فعالیت تاکنون. تهران: دفتر پژوهش و بررسی های اقتصادی. معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی.
وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج (1389). پیشرفت و توسعه تعاونی‎ها، ترجمة اصغربیات. تهران: نشر پایگان.
هزارجریبی، ج. و یاری، ح. (1391) بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه. فصلنامه برنامهریزی منطقهای، 2(8)، 53-66.
هوشمند، م. و حسن نژاد، م.(1389). بررسی نگرش اعضای شرکت‎های تعاونی مرزنشین اندر زمینه عملکرد این تعاونی‎ها (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی).  نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(3)، 288– 297.
Abdolmaleki, M. (2015). Preventive factors to found walnut production cooperatives in Tuyserkan Townshio, Iran. International Journal of  Agricultural Management and Development, 5(1), 9-17.
Benturaki, J. (2000). Cooperatives and poverty alleviation. England: IDS TEMA.
Holplin, F. (2010). Cooperative Manangement of Rural Development. Cebu City: Vasdf.
John, L., Adrian, Jr. & Wade Green, Th. (2001). Agricultural Cooperative Managers and the Business Environment. Journal of Agribusiness, 19(1), 17-33.
Ozdemir, G. (2005). Cooperative shareholder relations in agricultural cooperatives in Turky. Journal of Asian Economics, 16, 315-325
Pampel, W. (2007), Cooperation and rural development in Gambia. NewYork: Macmillan
Rodriguez, J., & College, A. (2010). Smallholders’ agricultural cooperatives and rural development in Colombia. Becario Colfuturo. Pp 1-62
Siegal, G. (2010). Toward a model rural development. Quarterly journal of Social and Economic Development, 5(12), 106- 117.
Stofferahn, W. (2010). South Dakota soybean processors: The discourse of conversion from cooperative to limited liablity corporation. Journal of Cooperatives, Minnesota, 24, 13-43.
Unal, V. U., Guclusoy, H., & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean. Turkey. Journal of Applied Ichthyo, 25, 349-400.
Vanderwalt, L. (2005). The resuscitiation of the cooperative sector in south Africa. Paper presented at the international cooperative rsearch conference. 11-14 Agust 2005. Cork. Ireland.