تحلیل شاخص های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان رشته های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بی شک یکی از مفید ترین و ساده ترین را ه حل ها برای بهبود معضل اشتغال دانش آموختگان مدل تعاونی است که با توجه به ماهیت آن بستر مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم می کند. در این تحقیق نقش تعاونی ها در بهبود اشتغال دانش آموختگان جوان رشته های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری تحقیق 600 نفر شامل فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در بین سال های 1390تا 1393 از دانشگاه بو علی سینا همدان می باشند. از بین آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه های آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره مورد بررسی محتوایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با انجام پیش آزمون بر روی 25 نفر از دانش آموختگان کشاورزی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 91 درصد برای سوالات بخش ویژگی‌ها و 79 درصد برای سوالات بخش عوامل موثر مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد از دانش آموختگان مورد مطالعه در هیچ تعاونی تاکنون عضو نشده اند، ولی 73 درصد از آن ها علاقمند به عضویت در تعاونی دانش آموختگان کشاورزی هستند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد عواملی نظیر حمایت همه جانبه دولت، نقش فرهنگی- اجتماعی، اعتقاد و باور به تعاون مهم‌ترین عوامل در تشکیل و توسعه تعاونی‌های دانش آموختگان کشاورزی بوده اند. سایر عوامل به ترتیب شامل کارآفرینی و اشتغالزایی، آموزش و مشاوره، حمایت مالی و اعتباری، و حمایت رسانه ها بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the factors affecting on establishment and development of the graduates Cooperatives

چکیده [English]

In this study the role of cooperatives in improving young graduates' employment majoring in agricultural sciences has been investigated. The statistical population of the study included 600 graduates from Bu-Ali-Sina University in Hamedan. Among them 234 people were systematically selected as samples. The questionnaire was validated for both content and face by a panel of experts. Reliability of the questionnaires was gained through a pilot test process by a number of 25 agricultural graduates, then for calculating reliability coefficient of items in the questionnaire, a Cronbach Alpha test was used by SPSS software. The items were accordingly 91 percent for the questions of characteristics and 79 percent for the questions of affective factors. The results showed that more than 80 percent of the respondent's graduates were not members of any cooperative so far, but 73 percent of them were interested in membership in agricultural related cooperatives. The results also showed the factors such as a comprehensive support by the government, cultural and information contribution, belief and accredit to cooperation, were the most important factors in improving the employment situation of the agricultural graduates. Other factors were self-employment and entrepreneurship, training and advisory work, financial and credit support, and media support respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • employment
  • Academic Agricultural Graduates
  • content analysis
اخوان کاظمی، م. و علی بیگی، ا. (1392). تشکیل تعاونی های دانشجویی کشاورزی: قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها. تعاون و کشاورزی. سال 2، شماره 8، صص 88-65.
 استادی، ح. و علیزاده، ع. (1388). بررسی راهکار های حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی . مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد. تعاون. سال بیستم، شماره 206و 207، صص 58-40.
امینی، ا.، و رمضانی، م. (1385). ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 14، شماره 55، صص  89-67.
چهارسوقی امین، ح.، سعیدی، ح. و آرایش، ب. (1393). گرایش دانشجویان سال آخر علوم کشاورزی دانشگاههای استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی. سال 3، شماره 11، صص 76-53.
صالحی مرزیجانی، ا. (1386)، "نقش تعاونی­ها در اشتغال­زایی" ، تعاون، شماره189و190، صص102-96.
عباسی ، م.( 1388 ). باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل). تهران: مؤسسه توسعه روستایی ایران.    
عباسی، م. و قورچیان ق. (1388). "شناسایی عوامل موثر بر توسعه­ی تعاونی­های دانش آموختگان دانشگاهی" ، رهبری و مدیریت آموزشی، (8) 143-170.
علی آبادی، و. ، علی بیگی، ا. و توکلی، ج. (1389). الزامات شکل گیری تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی. تعاون، سال 21، شماره 4، صص 70-55.
موحدی، ر. و چرختابیان، ط. (1392). "تحلیل زمینه­های خود اشتغالی و اشتغالزایی دروس تخصصی رشته ترویج و آموزش کشاورزی". مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 9، شماره 2، صص 158-145.
میرفردی، الف. (1386). تحولات فرهنگی و اجتماعی و کارایی دانشگاه در توسعه اشتغال دانش­­آموختگان در ایران. مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، 25-24 اردیبهشت 86، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
نیک یار، سید ط. (1382). بررسی اثرات گسترش شرکتهای تعاونی در ایجاد اشتغال با تأکید بر فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
هاشمی، س. ، مهرابی، ع.، ایمنی، س. و نجاحی، ا. (1390)، "توسعه روستایی با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب، شهرستان شیروان چرداول، استان ایلام". فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره 1، صص 58-35
وطن خواه، ن و رضایی مقدم، ک. (1394). مولفه ها و موانع ایجاد دانشکده کارآفرین از دیدگاه دانشجویان عضو و غیر عضو تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. تعاون و کشاورزی. سال 4، شماره 15، صص 40-17.
یزدان پناه ، ل. ؛ صمدیان، ف. (1388) . عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی . تعاون . سال بیستم ، شماره 202 و 203 ، صص 35-19.
یعقوبی فرانی، ا. ، حسینی نیا، غ. ، معتقد، م. و زلیخایی، ل. (1393). کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش آمخته کشاورزی شهرستان همدان. تعاون و کشاورزی. سال 3، شماره 9، صص 111-85.
یعقوبی فرانی، ا. ، رحمانی، ف.، مهدی زاده، ح. و نادری مهدیی، ک. (1392). صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی استان ایلام  برای اشتغال در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی. سال 2، شماره 5، صص 68-47.
 
Benson, T. (2014). Building good management practices in Ethiopian agricultural cooperatives through regular financial audits. Journal of Co-operative Organization and Management, 2 (2), 72-82.
Borda-Rodriguez, A. and Vicari, S. (2014). Rural co-operative resilience: The case of Malawi. International Journal of Co-operative Management, 2, 43–52.
Fridell, G. (2009). The co-operative and the corporation: Competing visions of the future of fair trade. Journal of Business Ethics, 86, 81–95.
Goel, S. (2013). Relevance and potential of co-operative values and principles for family business research and practice. Journal of Co-operative Organization and Management,1 41-46.
Hejazi, Y., Hashemi, S. M., Malek-Mohammadi, I.  (2008). Iranian agricultural   graduates and agri-business ventures.  American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 4(3), 311-317.
International Co-operative Alliance. (2012a). Retrieved from the 2012 International Year of Co-operatives facts and figures [Online]. Available: http://www.2012.coop/en/ica/co-operative-facts-figures.
Jones, D., & Kalmi, P. (2009). Trust, inequality and the size of the co-operative sector: Cross-country evidence. Annals of Public and Co-operative Economics, 80, 165–195.
Lang, R., & Roessl, D. (2011). Contextualizing the governance of community co-operatives: Evidence from Austria and Germany. Voluntas, 22, 706–730.
Oczkowski, E. ;Krivokapic-Skoko, B. and Plummer, K. (2013). The meaning, importance and practice of the co-operative principles: Qualitative evidence from the Australian co-operative sector.  International Journal of Co-operative Management, 1, 54–63.
Pinsky, P. (2001). Overview of poverty reduction strategies. www.worldbank.org/poverty/wrppoverty.
Saksa, J.-M., Jussila, I., & Tuominen, P. (2007). Producer and marketing co-operatives: Institutional contexts and strategies. Journal of Co-operative Studies, 40, 5–13.
Salman, T.; Carrillo, F.  and Soruco, C. (2015). Small-scale mining cooperatives and the state in Bolivia:Their histories, memories and negotiation strategies. The extractive industries and society, 2, 360-367.
Tuominen, P., & Jussila, I. (2010). Managerial competence in consumer co-operatives: Inducing theory from empirical observations. International Journal of Co-operative Management, 5, 9–22.