موانع بازدارنده استفاده از کشاورزی دقیق در تعاونی‌های زراعی شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی‌‌های زراعی شهرستان دزفول از دیدگاه مدیران عامل می‌باشد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی و تعیین مقدار ضریب آلفای کرونباخ(753/0) مورد تأیید قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 136 مدیر عامل بوده که در نهایت 111 نفر از آنها از طریق سرشماری بررسی شدند. در این تحقیق برای شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی با مدل تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی‌‌های زراعی در قالب 5 عامل مهم شناسایی شدند که شامل: فقدان الزامات اقتصادی و فنی، فقدان الزامات شناختی، جامعه‌پذیری پایین، ضعف خدمات حمایتی و ناسازگاری با شرایط محیطی و اجتماعی بودند. پس از چرخش عاملی متعامد به روش واریماکس، مشخص شد که این عوامل 65/57 درصد از کل واریانس موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی‌‌های زراعی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles Hampering the Use of Precision Agriculture in Farming Cooperatives in Dezful Township

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify obstacles hampering the use of precision agriculture from the viewpoints of managers regarding farming production cooperatives of Dezful Township. The research used a survey method to conduct the study. The instrument used for data collection was a questionnaire. Its validity was gained by the use of a panel of experts and its reliability by using Cronbach's alpha (0.735) was approved.The population included 136 managers of farming production cooperatives of Dezful Township were selected through census method. To identify the obstacles, a factorial analysis with principal components model was used. Based on the results of a factorial analysis regarding obstacles hampering the application of precision farming,  5 main factors were identified, which included: the lack of economic and technical requirements, lack of requirements for cognitive domain, low socialization, lack of support services and conflicts with environmental and social conditions. After using orthogonal factor rotation varimax method, it was found that these obstacles in regard to the use of precision farming, 57.65 percent of the total variance explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precision agriculture
  • farming production cooperatives
  • economic and social barriers
  • Dezful
باقری، ن. و بردبار، م.(1392).شناسایی چالش‌های پیش‌روی توسعه کشاورزی دقیق درایران. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 6(22)، 97-107.
بردبار، م.، حسینی، م. و چیذری، م. (1389). بررسی زیربناهای امکان کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی استان ‌فارس. علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، 6(2)، 35-46.
بردبار، م.، حسینی، م. و چیذری، م.( 1388). تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی ‌دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس. سومین کنگره علوم ترویج وآموزش کشاورزی. انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 11 و 12 اسفند 1388. دانشگاه فردوسی مشهد.
بنی اسدی، ن. و ابراهیمی، م. ص.( 1390). امکان سنجی کاربرد مؤلفههای کشاورزی دقیق دراستان کرمان از دیدگاه کارشناسان. اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان
بهجویی، ا.، مهناز،. ف. و شاپور، ظ. (۱۳۹۳). شناسایی و اولویت‌بندی موانع مؤثر بر کاربرد فناوری کشاورزی دقیق در استان آذربایجان‌شرقی ازدیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی. اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. دانشگاه تهران.
زاد مهر، ر.، مستوفی سرکاری، م. ر.، الماسی، م. و شریفی، ا. ( 1390). ارزیابی شاخص‌های فی واقتصادی استفاده از کشاورزی‌دقیق درسیستم رایج تولید محصول گندم در واحد مکانیزه در شمال خوزستان. اولین کنگره‌ ملی وعلوم و فناوریهای نوین درکشاورزی. دانشگاه زنجان
ستاری نجف آبادی، م.، مینایی، س.، شریف نسب، ه.، صفری، م.، ستاری نجف آبادی، ف. (1389). فیلم­های نانویی، راهکاری نوین در جهت حفظ و بهبود کیفیت نان حجیم. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 27 و 28 بهمن1389. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد خوراسگان.
شیرخانی، م. (1388). امکان سنجی اجرای کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
قلی‎خانی فراهانی، ن. (۱۳۹۴). تحلیل و بررسی موانع موجود درپذیرش کشاورزی دقیق توسط کشاورزان پیشرو ایران. همایش بین‎المللی پژوهش‎های کاربردی در کشاورزی، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان. تهران - ملارد.
گل محمدی، م. و رمضانی بوکت، ع.(1389). کشاورزی دقیق؛ اجزای تشکیلدهنده. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی، اصفهان.
معصومی، ح.( 1387). کشاورزی دقیق. فصلنامه مهندسین مشاور جامع ایران، شماره 29، 47-53.
Adrian, A. M., Norwood,  S. H.,  & Mask, P. L. (2005). Producers Perception and attitudes toward precision agriculture technologies. Computer and Electronics in Agriculture. 48 (3).256-271.
Breazeal, D. (2006). A precision agriculture fertilization program for Alfalfa hay production will it pay for itself?. University of Nevada. Cooperative Eextension. Fact sheet 07-023.
Batte, M., & Diekmann, F. (2010). Adoption and use of precision farming Technology in Ohio. AED Economics Report Columbus, Ohio: Department of Agricultural. Environmental and Development Economics, The Ohio State University.
Isgin,T., Bilgic, A., Forester, D. L., & Batte, M.T. (2008). Using count data models to determine the factors effecting farmers quantity decisions of precision farming technology adoption. Computers and Electronics in Agriculture , 622), 231-242.
Logsdon, T. J. (2006). A feasibility study of opening and operating A precision farming firm in Kentucky. College of Agriculture, Department of Agricultural Economics, University of Kentucky Master' s Theses. Paper 176. http://uknowledge.uky.edu/gradschool_theses/176.
Larson, J., & Roberts, R. K. (2004). Farmer's perception of spatial yield variability as influenced by precision farming information gathering technologies. Selected paper presentation at the Southern Agricultural Economics  Association Annual Meeting, Tulsa, OK, and February14-18: 2004.
Pandit, M. (2012). Adoption and non adoption of precision farming technologies by cotton farmers. Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association’s 2012 AAEA Annual Meeting, Seattle, Washington, August 12-14, 2012.
Whelan, B. (2007). Current status and future direction of PA in Australia. Proceedings of the 2nd Asian Conference on Precision Agriculture, Pyeongtaek, Korea, pp 60-71.