شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت‌های تعاونی و خصوصی در شهرستان نهاوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند

چکیده

با توجه به ظرفیت محدود اشتغال در بخش دولتی، امروزه بر بخش‌های تعاونی و خصوصی تأکید زیادی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت‌های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان نهاوند و مقایسه این عوامل در بین شرکت‌های تعاونی و خصوصی است. پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 250 مدیر از شرکت‌های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان نهاوند در سال 1393 است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 148 مدیر از شرکت‌های تعاونی و خصوصی فعال با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیش‌آزمون 741/0 و در مرحله نهایی 762/0 به دست آمد. با توجه به توزیع نرمال نمونه آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون t استیودنت تک نمونه به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد؛ به ترتیب عوامل تسهیلات بانکی، سهم آورده اعضاء، قوانین و مقررات بانکی، جذب سرمایه‌گذار، آموزش و دوره‌های آموزشی، فرهنگ کار گروهی، حمایت و نظارت دولت، اشتغال تعهد شده، حضور در نمایشگاه‌ها و بکارگیری تکنولوژی بیشترین تأثیرگذاری را بر اشتغال پایدار در شهرستان نهاوند دارا بودند. نتایج مقایسه بین دو دسته از شرکت‌ها با استفاده از آزمون t مستقل نیز نشان داد که تأثیر عامل جذب سرمایه‌گذار در شرکت‌های خصوصی نسبت به تعاونی بیشتر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Comparing Factors Affecting Sustainable Employment in Cooperative and Private Companies in Nahavand Township

چکیده [English]

The purpose of the current research was to investigate the factors affecting the stable employment of cooperative and private companies in Nahavand Township and to compare these factors among private and cooperative companies. The research, in terms of its nature and method, was a descriptive-survey, and in terms of its aim, was applied. The population of this research included 250 private and cooperative companies in Nahavand, in which the sample size has been drawn, using Morgan Table, 148 cooperative and private companies have been selected, using stratified sampling. The validity was assessed by using faculty members and its constancy was determined through Cronbach’s alpha 0.762. Regarding the normal distribution of statistical sampling, the hypotheses of the research were examined by the use of SPSS software and One-sample Student t-test. The result showed that the factors such as bank facilities, members’ contributed share, banking regulation, investor attraction, teaching and teaching courses, teamwork etiquette, government’s support and supervision, the promised job, attendance at fairs and utilizing technology have had the most profound effect on stable employment across the Township of Nahavand. The comparison between the two categories of companies using independent t test showed that effect of investor attraction in private companies was more than cooperative companies and the effect of banking regulation at private companies was less than the cooperative companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable Employment
  • Cooperative Company
  • Private Company
  • Development
  • employment
بختیاری، ص. (1380)، چالشهای جدید بازار کار: تأثیر ICT بر اشتغال. مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال. 29 و 30 بهمن 1390. تهران. سالن اجلاس سران
بیطرف، م. ح. (1394). نقش بخش تعاون در اشتغال پایدار و موثر. بازیابی شده در 17 اسفند 1394 از http://emkan.co.ir/news/1775.
پاریاب، ج.، پزشکی­راد، غ. و زمانی­میاندشتی، ن. (1391). تأثیر ویژگی­های فردی و حرفه­ای اعضاء هیئت مدیره تعاونیهای تولید کشاورزی استان فارس در میزان توانمندی روانی آنها. فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 9، 97-124.
جهانبانی، ب.، مقصودی، ط. و سلمانزاده­توتونچی، س. (1390). بررسی تحلیلی راهبردی توسعه کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی. مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین­المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. 27 و 28 فروردین 1390. تهران. وزارت تعاون
حسینی، س. ر. و حسینی، س. ا. (1391).  آموزش کارآفرینی: رویکردی نو در جهت حل مشکل اشتغال فارغ­التحصیلان کشاورزی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش­بنیان. 23 آبان 1391. دانشگاه مازندران.
حیدری، ف. (1382). اثر تسهیلات تکلیفی بر سرمایه­گذاری و اشتغال بخش خصوصی. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.
حیدری­ساربان، و. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونی­های تولیدی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان اردبیل). پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 80، 103-118.
رحمانی، ت. (1390). نقشدولتودستگاههایحمایتیبرفرآیندپیاده­سازیکسبوکارواشتغالجوانان، موردمطالعه:صندوق مهرامامرضا (ع) دستگاهحمایتیدولتدربخشاشتغال(. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، 29 آبان 1393. دانشگاه تبریز.
رحیمی، ح. (1384). بررسی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه­ای. مجموعه مقالات همایش تعاون و توسعه منطقه­ای. 14 اسفند 1384، اداره تعاون شهرستان تربت حیدریه.
رئوفی، م. (1374). دانشگاه و توسعه فرهنگی.  فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 10، 79-106.
سایه­میری، ع. (1384). اندازه­گیری و تحلیل بهره­وری در تعاونی­های تولیدی در مقایسه با بخش خصوصی. مقالات و سخنرانی­های ارائه شده در کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت 1384. دانشگاه یزد.
سوری، ع. (1384). وضعیت اشتغال در تعاونی­های صنعتی و مقایسه آن با بخش خصوصی و دولتی. مقالات و سخنرانی­های ارائه شده در کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت 1384. دانشگاه یزد.
شمشاد، م.، ملک­محمدی، ا. و حسینی­نیا، غ. (1391). شناسایی و تحلیل مؤلفه­های مؤثر بر اشتغالزایی در تعاونیهای منابع طبیعی استان گلستان. فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش­های جغرافیایی)، 44(79)، 141-156.
صمدی، ع.­ح. و تابنده، ف. (1384). جایگاه بخش تعاون در اشتغالزایی، یک بررسی تطبیقی، مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت 1384. دانشگاه یزد.
ضیایی­بیگدلی، م.ت. (1382). موانع اشتغال پایدار و راهکارها. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 9، 113-130.
عباسی، م. و قورچیان، ن. ق. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی­های دانش­آموختگان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)، 143-170.
غیاثوند، ف. و حسینی، س.ج. (1390). تحلیل‎موانع و محدویت های توسعه اشتغال در تعاونی‎های تولیدی کشاورزی ایران. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 14(2)، 1-14.
فعال­نظری، س. ع. (1391). شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر اشتغال پایدار در شرکتهای تعاونی کوچک و متوسط استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سمنان.
فیض­پور، م.ع.، دانش، ح. و پوش­دوزباشی، ه. (1388). خصوصی سازی یا تعاونی سازی، اقتصاد اسلامی، شماره 33، 127-159.
گراوندی ش. و علی­بیگی ا.ح. (1390). علل رکود تعاونی­های پرورش گوساله در شهرستان کرمانشاه: مطالعه موردی تعاونی 348. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 22 (5)، 68-77.
لهسائی­زاده، ع. (1384). جامعه­شناسی کشاورزی. چاپ اول. تهران: انتشارات اطلاعات.
مرادی ج.، ولی­پور، ه. و نعمت­الهی، م. (1391). عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 23 (9)، 19-39.
مرزبانی، س.،  علیزاده، م.، عربیون، ا. و مرادی، م.ع. (1390).  نقش تسهیلات اعطایی در میزان اشتغال زایی در کسب وکارهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور. 19 و 20 مهر 1390. دانشگاه تهران.
هرندی­زاده، ا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های تولید کشاورزی استان اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
Birchall, J. (1996). Co-op: The People's Business, Uk: Manchester University Press.
Bossel, H. (1999). Indicators for sustainable development: theory, method, applications; A report to the Balaton Group. International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Manitoba, Canada. Retrieved from http://iisd.ca/about/prodcat/perfrep.htm#balaton.
Eid, M., & Martinez-Carrasco Pleite, F. (2014). The international year of cooperatives and the 2020 Vision. Eurices Working Papers, 14(71),1-20
Nkhoma, A. T. (2011). Factors affecting sustainability of agricultural cooperatives: lessons from Malawi. A thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of AgriCommerce at Massey University. New Zealand, March, 2011 (Doctoral dissertation).
Rajaei, Y., Yaghoubi, J., & Donyaei, H. (2011). Assessing effective factors in development of entrepreneurship in agricultural cooperatives of Zanjan province. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1521-1525
United Nation Development Programme (2004). Human development reports 2004. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/content/human- development -report-2004.