تبیین کارآفرینی اجتماعی تعاونی‌محور در مناطق روستایی: مورد توسعه کشت زعفران در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources - Golestan, Iran

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزاد شهر

10.22034/ajcoop.2022.300891.1722

چکیده

در این تحقیق، با بهره‌گیری از روش نظریه‌ زمینه‌زاد، به تببین کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی با محوریت توسعه زنجیره کشت‌وکار زعفران در مناطق روستایی استان گلستان پرداخته شد. در این تحقیق از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری داده‌های کیفی میدانی بهره گرفته شد. گروه هدف مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل دست‌اندرکاران توسعه کشت زعفران در حوزۀ آبخیز تیل‌آباد شهرستان آزادشهر استان گلستان بود. برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان به عنوان مطلعان کلیدی به شیوه هدفمند، از فنون نمونه‌گیری بارز در مرحله اول و گلوله‌برفی در مرحله دوم بهره گرفته شد. اندازه نمونه و فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات در دسترس ادامه یافت و در مجموع، با 22 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل داده‌ها در قالب فرآیند سه گامه‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. برای استخراج نقشه مفهومی کدها، از نرم‌افزار Nvivo10 QSR بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی خلاصه شد. این الگو، از پنج مولفه‌ شکل گرفته است: شرایط علی (زمینه‌های جمعیت‌شناختی، محدودیت‌های اقتصادی –اجتماعی، پیشینه معیشت مبتنی بر کشاورزی و انگیزه اقتصادی مبتنی بر نیاز به درآمدزایی)، شرایط زمینه‌ای (ظرفیت‌ها و چالش‌های نوپدیدی)، شرایط مداخله‌گر (مداخله‌گران، مداخله‌گری‌ها و عوارض مداخله‌گری)، راهبردها (توسعه زنجیره ارزش زعفران و کارآفرینی سریالی) و پیامدها (تنوع‌بخشی به شغل و درآمد برای رسیدن به پایداری معیشتی، تحول مناسبات تولید مبتنی بر گذر از نظام بهره‌برداری زراعی مستقل خانوادگی به نظام تولید تعاونی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی اقتصادی و در کل، تحقق اجتماع روستایی کارآفرین).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Cooperative-based Social Entrepreneurship in Rural Areas: A Case of Saffron Cultivation Development in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Atiye Askari 1
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 2
  • Muhammad Reza Mahboobi 3
  • Reza Ajam Nourozi 4
1 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources - Golestan, Iran
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources - Golestan, Iran
3 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Natural Resources and Watershed Management Office of Azad Shahr
چکیده [English]

Using Grounded Theory methodology, this research was carried out with aim of explaining cooperative-based social entrepreneurship in the form of saffron cultivation chain in rural areas of Golestan province. In order to collect qualitative field data, a semi-structured deep interview was used. The research target group included those stakeholders involved in the development of saffron cultivation in the Tilabad watershed of Azadshahr County of Golestan province. Purposefully, to select the interviewees as key informants, the reputational sampling technique in the first stage and snowballing sampling in the second stage were used. The sample size and data collection process continued to the level of theoretical saturation or usefulness threshold of available information and 22 people were interviewed, totally. The process of data analysis consisted of a three-step chain of open, axial, and selective coding. Nvivo10 QSR software was used to extract the concept map of the codes. The research findings were summarized in the form of a paradigm model of cooperative-based social entrepreneurship. This model was formed from five components: causal conditions (demographic contexts, socio-economic constraints, agricultural-based livelihoods, and economic incentives towards income generation), contextual conditions (capacities and emerging challenges), intervening conditions (intervening agents, interventions, and intervention consequences), strategies (development of saffron value chain and serial entrepreneurship), and consequences (job and income diversification to achieve livelihood sustainability, the transformation of production arrangements based on the transition from independent family farming systems to the cooperative production system, increasing socio-economic resilience and in general, the realization of an entrepreneurial rural community).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron Cultivation
  • Social Entrepreneurship
  • Cooperative–based Entrepreneurship
  • Social Enterprise
  • Paradigm Model