تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های جمعی و تعاونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تشکل تعاونی به عنوان یک نهاد مردم‌محور، منافع زیادی را برای جامعه‌ی کشاورزی به ارمغان می‌آورد. در نتیجه، تمایل برای حضور در چنین نهادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های جمعی و تعاونی به انجام رسید. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شد و فن پیمایش برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، همه کشاورزان استان مازندران شامل 336532 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد نمونه تعیین شد و با بهره گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، 333 نفر به عنوان نمونه‌ی مورد مطالعه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه‌ی محقق ساخته توسط چند تن از متخصصان و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (مثل فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و کای اسکوئر، رگرسیون گام به گام و تحلیل عاملی اکتشافی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه، تمایل متوسطی را نسبت به همکاری با سایر کشاورزان دارند. همچنین نگرش نسبت به کار جمعی و تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان دو متغیری هستند که تغییرات تمایل کشاورزان برای مشارکت در تعاونی را تبیین می‌کنند. بهبود نگرش، افزایش تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان و رفع موانع مشارکت می‌تواند موجب افزایش تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های تعاونی و گروهی بشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the factors affecting the willingness of farmers to participate in collective and cooperative activities

نویسندگان [English]

  • Taher Azizi-Khalkheili 1
  • fatemeh ghorbani piralidehi 2
  • Fatemeh Razzaghi Borkhani 1
1 Department of Agricultural extension and education, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University
2 Assistant Prof., Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University , Sari
چکیده [English]

Cooperative organization as a people-oriented institution brings great benefits to the agricultural community. As a result, the intention to participate in such an institution is very important. Therefore, this research was conducted to explain the factors affecting the willingness of farmers to participate in collective and cooperative activities. In this research, descriptive-correlational research method and survey technique was used to collect data. The statistical population of the study included all farmers in Mazandaran province, including 336532 people that Using Krejcie and Morgan sampling table, the number of samples was determined and using multi-stage random sampling method, 333 people were selected as the sample. The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by several experts and faculty members of agricultural extension and education and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The data obtained through the questionnaire were analyzed using descriptive statistics (such as frequency, percentage, mean) and inferential statistics (correlation coefficients and Chi-square, stepwise regression and factor analysis). The results showed that the studied farmers have a moderate willingness to cooperate with other farmers. Attitudes toward teamwork and the number of visiting to the experts are also two variables that explain 36% of the changes in farmers' willingness to participate in cooperatives. Improving attitudes, increasing the number of visiting to experts and removing barriers to participation can increase farmers' willingness to participate in cooperative and group activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmers 'attitude
  • participation
  • farmers' behavioral intention
  • agricultural cooperatives