بررسی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ی موفقیتِ تعاونی‌های کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

3 دانش‌آموخته رشته توسعه روستایی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

10.22034/ajcoop.2022.320016.1756

چکیده

تعاونی‌‌ها بهترین سازمان‌هایی هستند که موفق شده‌اند اسباب تجمیع نیروهای پراکنده و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. لذا شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه تا بحال مطالعه‌ای دراین خصوص در شهرستان ساوجبلاغ انجام نشده است، این تحقیق درپی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارندۀ موفقیت تعاونی‌های کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ می‌باشد، تحقیق حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش اعضا و مدیران‌ تعاونی‌های کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ و نیزکار شناسان حوزه تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ است که از طریق جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ تنوع فعالیت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی مطبق متناسب استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشکده اقتصاد و توسعه‌کشاورزی، پردیس‌کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران و جمعی از صاحب نظران حوزه‌ی تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ و ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پیش‌برنده موفقیت تعاونی‌های کشاورزی در شش عامل (اجتماعی، فردی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی و محیطی) دسته بندی شد که در مجموع (9/78) درصد از کل واریانس عوامل پیش‌برنده موفقیت را تبیین کردند همچنین عوامل‌ بازدارنده در پنج عامل شامل عامل مدیریتی _آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و محیطی قرارگرفتند که در مجموع (631/61) درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده‌ موفقیت تعاونی‌ها را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors promoting and inhibiting the success of agricultural cooperatives in Savojbolagh city, Alborz province

نویسندگان [English]

  • Khalil Kalantari 1
  • Ali Asadi 1
  • Mohsen Adeli 2
  • Mohammad Mohammadi 3
1 Professor, Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
3 Graduate of Rural Development, Department of Management and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
چکیده [English]

Cooperatives are the best organizations that have succeeded in mobilizing dispersed yet talented and motivated forces. Of course, this is possible due to the success of cooperatives. Therefore, identifying the factors that promote and hinder the success of cooperatives is of great importance. Considering that no study has been conducted in this regard in Savojbolagh County, thus this study seeks to investigate the promoter and preventive factors on the success of agricultural cooperatives in Savojbolagh County. The present study is exploratory in terms of purpose and applied in terms of research results. The statistical population of the study is the members and managers of agricultural cooperatives of Savojbolagh County and also experts in the field of cooperation in Alborz province and Savojbolagh County, which was considered as a statistical sample through Morgan table of 250 people. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed using the views of the professors of the Faculty of Economics and Development, University of Tehran and a group of experts in the field of cooperation in Alborz province and Savojbolagh County and Cronbach's alpha coefficient. Using exploratory factor analysis technique, the promoter factors of agricultural cooperatives were classified into six factors (social, individual, economic, educational, legal and environmental) which in total (78.9%) explained the total variance of success factors. Also, preventive factors were divided into five factors including managerial-educational, economic, social, legal and environmental factors, which in total (61.63%) of the total variance of factors inhibiting the success of cooperatives explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Cooperatives
  • promoter and preventive Factors
  • Cooperative Success