رویکرد ارتباطات استراتژیک نسبت به اجرای نظریه حکمرانی خوب در دستگاه های دولتی ایران ( مطالعه موردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی) و ارائه الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلب اعتماد عمومی و دستیابی به رسالت خود از جمله ساماندهی بخش تعاون و ارتقای کارآمدی در بنگاه‌های تعاونی ، می تواند با بهره مندی از ارتباطات استراتژیک ، مولفه های حکمرانی خوب را مستقر نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباطات استراتژیک بر استقرار نظریه حکمرانی خوب در وزارتخانه مذکور و ارائه یک الگوی مطلوب انجام پذیرفته و بر حسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و روش آن پیمایش است. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید و برای بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد میان ارتباطات استراتژیک و مولفه های حکمرانی خوب شامل شفافیت ، مسئولیت پذیری ، مشارکت ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری ارتباط خطی وجود دارد و اولویت های مولفه های حکمرانی خوب در وزارتخانه مزبور، استقرار شفافیت و پاسخگویی می باشد . همچنین ارتباطات استراتژیک می بایستی با ویژگی هایی استقرار یابد که عبارتند از : مبتنی بر هدایت رهبری واحد بودن ، اعتبار آور بودن ، گفتگو محور بودن ، مبتنی بر تلاش همسو و هم افزا بودن ، فراگیر بودن ، نتیجه گرا بودن ، فراهم آورنده درکی عمیق از کشور بودن ، آینده نگر بودن و حاصل یک چرخه ارزیابی ، بازبینی و بازطراحی بودن .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Communication Approach to the Implementation of the Theory of Good Governance in Iranian Government (Case Study of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare) and Presenting an Optimal Model

نویسندگان [English]

  • behrooz lotfi 1
  • Zahra Kharazi Mohammadvandi Azar 2
  • Afsaneh , Mozaffari 3
1 PhD Student in Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran)
3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, in order to gain public trust and achieve its mission, including organizing the cooperative sector and promoting efficiency in cooperatives, can establish good governance components through the use of strategic communications. The aim of this study was to investigate the effect of strategic relationships on the establishment of good governance theory in the ministry and provide a favorable model And in terms of practical purpose and method of data collection is descriptive and its method is survey. A questionnaire was used to test the research hypotheses and Cronbach's alpha index was used to assess the reliability of the questionnaire. The results of this study show that there is a linear relationship between strategic communication and good governance components including transparency, accountability, participation, accountability, rule of law and flexibility, and the priorities of good governance components in this ministry are establishing transparency and accountability . Also, strategic relations in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in order to implement the theory of good governance need to be established with characteristics such as: leadership-based unity, credibility, dialogue-oriented, based on concerted effort and synergy Being inclusive, result-oriented, providing a deep understanding of the country, being forward-looking and the result of a cycle of evaluation, review and redesign.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Communication
  • Good Governance
  • Transparency
  • Accountability