ارائه مدل علی ازابزارهای تولید ناب مؤثر بر پایداری زنجیره تامین در تعاونی‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/ajcoop.2022.288407.1688

چکیده

امروزه استفاده از شیوه‌های تولید ناب نه تنها برای حذف اتلاف‌ها، بلکه برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرایند حذف اتلاف‌ها به‌عنوان عامل سازنده در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین پایدار مورد تأکید است. این پژوهش با هدف ارائه مدل علّی از ابزارهای تولید ناب مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین در تعاونی‌های تولیدی استان آذربایجان‌ شرقی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تعاونی‌های تولیدی‌ استان آذربایجان‌ شرقی اعم از صنعتی و کشاورزی به تعداد 1573 تعاونی و 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق بود. در مجموع، بر مبنای جدول کرجسی ـ مورگان، 301 مدیر از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به‌صورت پیش‌آزمون مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نه مولفه اصلی را می‌توان به‌عنوان ابزارهای تولید ناب موثر بر پایداری زنجیره تامین در نظر گرفت. همچنین، نتایج بررسی مدل تدوین شده نشان داد که روابط علّی در مدل مفهومی پژوهش تأیید شده و میتواند در جهت پایداری زنجیره تأمین تعاونی‌های تولیدی مؤثر واقع شود و زمینه افزایش سودآوری، کاهش مشکلات زیست محیطی و ارائه عملکرد بهتر به کارکنان، مشتریان و جامعه را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Causal Model form Lean production Tools Affecting Sustainability of Supply Chain in Production Cooperatives in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Nader Amani 1
  • Houshang Taghizadeh 2
  • Soliman Iranzadeh 3
1 PhD student Branch, Department of Managemet, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Management Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Now days, the use of lean manufacturing techniques, as a constructive factor in sustainable supply chain planning, is emphasized not only to eliminate wastes, but also to create and improve customer value in the waste elimination process. This study aimed to provide a causal model between lean manufacturing tools affecting the supply chain sustainability in production cooperatives in East Azerbaijan Province. The statistical population of the study consisted of the managers of both industrial and agricultural production cooperatives in East Azerbaijan province, including 1573 mangers of cooperatives and 10 experts familiar with the research area. 301 mangers of cooperatives were selected based on the Krejcie and Morgan's table. A questionnaire was used to collect the data that its validity and reliability have already been confirmed. In order to data analysis, exploratory factor analysis and DEMATEL techniques were used. According to the results, nine main components can be considered as lean manufacturing tools affecting supply chain sustainability. Furthermore, the results of the developed model showed that the causal relations in the research conceptual model were confirmed, and can be effective for the supply chain sustinability of production cooperatives, increase profitability, reduce environmental proplems, and provide better performance to employees, customers and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Lean Manufacturing Tools
  • Supply chain
  • DEMATEL
  • Production Cooperatives (Industrial and Agricultural)