تعیین‌کننده‌های تمایل کشاورزان زعفران‌کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظر کنش جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/ajcoop.2022.284672.1677

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعیین‌کننده‌های تمایل کشاورزان زعفران‌کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظرکنش جمعی بود. این تحقیق از طریق روش پیمایشی انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زعفران‌کاران منطقه تحقیق (3900 = N) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150 = n) و پاسخ‌دهندگان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی، مانند آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS22 انجام شد. برای بررسی رابطه متغیر وابسته میزان تمایل به تشکیل تعاونی با متغیرهای مستقل: کنش‌های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی و درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی به تشکیل ماتریس همبستگی اقدام شد. بر اساس یافته‌ها، مشاهده می‌شود که بین میزان تمایل به تشکیل تعاونی و کنش‌های جمعی و درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی، رابطه مستقیم و معنی‌دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود داشت. در مقابل، رابطه میزان تمایل به تشکیل تعاونی،کنش‌های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی از یک‌سو با درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی از دیگر سو، منفی و معنی‌دار شده است. این بدان معنی‌ است که هر چقدر پاسخگویان احتمال بروز پیامدهای منفی در نتیجه تشکیل تعاونی را محتمل بدانند، تمایل آنها به تشکیل تعاونی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Saffron Growers' Tendency to Establish an Agricultural Co-operative in Farouj county: Collective Action Approach

نویسندگان [English]

  • Behzad Khalegh Panah 1
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 1
  • Muhammad Reza Mahboobi 2
1 Department of Agricultural Extension and Education - Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources - Golestan,Iran
2 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the determinants of the tendency of saffron farmers in Farooj county to form an agricultural cooperative from the perspective of collective action. This research was conducted through the survey approach and a researcher-made questionnaire was used to collect information. The statistical population included all saffron farmers in the research area (N = 3900). The sample size was estimated using Cochran's formula (n=150) and the respondents were selected by random sampling. Descriptive and inferential statistics such as correlation coefficient test, multiple regression analysis, and path analysis were used to analyze the data. All statistical analyzes were performed using SPSS22. To investigate the relationship between the dependent variable, the tendency to form a cooperative with independent variables: possible collective actions, the perceived positive impacts of cooperative formation, and the perceived negative impacts of cooperative formation, a correlation matrix was formed. Based on the findings, it can be seen that there was a direct and significant relationship between the tendency to form cooperative and possible collective actions and the perceived positive impacts of cooperative formation at the level of 99% confidence. In contrast, the relationship between the tendency to form cooperative, possible collective actions, the perceived positive impacts of cooperative formation on the one hand, and the perceived negative impacts of cooperative formation, on the other hand, has become negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron growers
  • Collective action
  • Tendency
  • Cooperative formation
  • Farooj county