بررسی تأثیر اشتیاق کارآفرینانه مدیران بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی.دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.گروه مدیریت

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب‌و‌کار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

اشتیاق کارآفرینانه، موجب حفظ تلاش بلند مدت کارآفرینان در پیگیری فرصت‌ها می‌شود. به‌رغم اهمیت اشتیاق به‌خصوص در شروع و رشد کسب‌وکار، پژوهش‌های اندکی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر، به سنجش تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر موفقیت تعاونی‌های کشاورزی استان همدان پرداخته است. پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری، شامل 276 نفر از مدیران عامل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان بوده، که با توجه به فرمول کوکران، 131 تعاونی به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغییره استفاده شده است. مدل اشتیاق کارآفرینانه برگرفته از مدل کاردون که اشتیاق را به سه نوع ابداعی، تأسیسی و توسعه‌ای طبقه‌بندی نموده، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد هر سه نوع اشتیاق بر موفقیت کارآفرینان مؤثر است و مؤلفه «اشتیاق تأسیسی» بیشترین میزان تأثیر را بر موفقیت تعاونی کشاورزی داشته است. به همین دلیل بنظر می رسد در آموزش، تاسیس و همچنین توسعه تعاونی‌های کشاورزی موضوع اشتیاق و شور کارآفرینی بخصوص اشتیاق تاسیسی باید به جد مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of managers' entrepreneurial enthusiasm on the success of agricultural cooperatives in Hamadan province

نویسندگان [English]

  • abbas samadi 1
  • rohollah sohrabi 2
  • bahareh mahdavi nasab 3
  • mehdi saeedi 4
1 buali univercity.economic faculty.management department
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 M.Sc., Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

What keeps entrepreneurs from making long-term efforts to pursue opportunities is entrepreneurial passion.Despite the importance of passion, especially in starting and growing a business and the entrepreneurial behavior of individuals, few studies have examined entrepreneurial passion Therefore, the present study has assessed the effect of entrepreneurial enthusiasm on the success of agricultural cooperatives in Hamadan province.In terms of method, this research is a descriptive and survey research. The statistical population of this study included 276 CEOs of agricultural cooperatives in Hamadan province which were selected as a sample according to Cochran's formula of 131 cooperatives. Structural equation and multivariate regression methods have been used to analyze the data. The entrepreneurial passion model is derived from the Cardon model, which classifies passion into three types: innovative, founding, and developmental. The results showed that all three types of enthusiasm affected the success of entrepreneurs, and the component of "Passion for Founding" had the greatest impact on the success of agricultural cooperatives. For this reason, it seems that in education, establishment and development of agricultural cooperatives, the issue of entrepreneurial enthusiasm and passion, especially founding enthusiasm, should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Passion
  • Success of Cooperatives
  • Balanced Scorecards