طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور با استفاد از رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22034/ajcoop.2022.295728.1708

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی‌های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده‌بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به‌صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها به روش طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت‌های هوشمندی سازمانی به‌عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته‌های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز‌های هوشمندی»، «توانمندساز‌های هوشمندی» بر «قابلیت‌های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت‌های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی‌های هوشمندی»، و «استراتژی‌های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی‌داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز‌های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می‌تواند عملکرد تعاونی‌های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی‌ها را برجسته کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Organizational Intelligent Model with a Mixed Qualitative and Quantitative Approach

نویسندگان [English]

  • Tahereh Yadegari Taheri 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Farshad Faezi Razi 3
  • Seyyed Abdollah Heydariyeh 4
1 PhD Student in Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Associate Prof., Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to design and explain the organizational Intelligent model in Iranian production cooperatives. Based on its objective, this is an applied research while it is a mixed (Qualitative-quantitative) research in terms of the nature of its data. In this Regard, the aspects, components and indexes of the model in the qualitative section by interviewing 15 experts in order to confirm the theoretical sufficiency in a data-based method. Then, in a quantitative part and in a statistical outfit of 8361 people, including employees and managers of production cooperatives across the country, based on Cochran's formula, 350 people were selected by random- stratified sampling method based on the provincial cooperatives office to explain the model. The model was identified based on the aspects of intelligence empowers (causal factors), capabilities of organizational strategies (phenomenon-orientation), intelligence development context (backgrounds), intelligence governance (interventional), intelligence strategies (strategies), intelligence performance (consequences), along with 24 components. Then the relationship between the mentioned components were determined using Interpretive Structural Modelling method to design the model. The designed model was tested and explained by structural equation modelling method. Findings of the SEM shows that ther Dimension "Intelligent Development contexts" on "Intelligent enablers", "Intelligent enablers" on "Organizational Intelligence Capabilities", "Organizational Intelligence Capabilities", on "Intelligent Strategies", and "Intelligent Strategies" on "intelligence performance" has a significant and positive effect. The results indicate that a higher level of intelligent contexts and enablers can improve the performance of production cooperatives and highlight the importance of strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organizational Intelligence"
  • " Production Cooperatives"
  • " Interpretive Structural Modelling"
  • " Structural equation Modelling"