بهره‌وری شرکت‌های تعاونی صید پره استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 گروه اقتصاد کشاورزی.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/ajcoop.2022.307538.1737

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل بهره‌وری شرکت‌های تعاونی صید پره استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش تحلیل بهره‌وری جزیی و بهره‌وری کلی عوامل تولید و شاخص تورنکویست استفاده شد و داده‌های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از سطح شرکت‌های تعاونی ‌صید پره برای فصل صید سال 1396 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ بهره‌وری جزیی به طور میانگین، در کل تعاونی‌ها، تعاونی هفت تیر شهرستان تالش بدترین وضعیت و شهدای دستک شهرستان آستانه بهترین وضعیت را دارا می‌باشند و در سطح شهرستان، شهرستان آستارا در پایین‌ترین وضعیت و شهرستان رشت در بالاترین وضعیت از این لحاظ قرار داشته‌اند. از لحاظ بهره-وری کل عوامل تولید نیز بالاترین رتبه مربوط به شهرستان رشت با میانگین شاخص 511/1 و پایین‌ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین شاخص 133/0 می‌باشد. در کل استان نیز 22 تعاونی معادل 44 درصد تعاونی‌ها بهره‌وری کل بالاتر از یک و 28 تعاونی معادل 56 درصد تعاونی‌ها بهره‌وری کل پایین‌تر از یک داشته‌اند. با توجه به یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود که به مدیریت هزینه‌ها، بیشتر از افزایش صید و افزایش درآمد اهمیت داده شود و با توجه به اینکه تعاونی‌های رشت از لحاظ بهره‌وری نسبت به سایر مناطق استان برتری داشتند، به نظر می‌رسد، مرکزیت این منطقه و امکانات بیشتر در این مساله موثر باشد. از این جهت، پیشنهاد می‌گردد که برای تعاونی‌های سایر شهرستان‌ها حمایت بیشتری صورت گیرد تا امکان رشد بهره‌وری در آنها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity of beach seine fishing cooperatives in Gilan province

نویسندگان [English]

  • Hajar Ghanbarzadeh 1
  • Farshid Eshraghi 2
  • Afshin Adeli 3
  • Azam Rezaee 4
1 Agricultural Economics department, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources, Gorgan, Iran.
3 Department of fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
4 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to analyze the productivity of fishing cooperatives in Guilan province. In this research, the method of partial productivity analysis and total factors productivity and Tornqvist index was used and the data of this research were collected using a questionnaire from the level of fishing cooperatives for the fishing season of 2017. The results showed that in terms of partial productivity, on average, in all cooperatives, Astara county is in the lowest situation and Rasht county is in the highest position. In terms of total factor productivity, the highest rank is related to Rasht county with an average index of 1.511 and the lowest rank is related to Astara county with an average index of 0.133. In the whole province, 22 cooperatives equivalent to 44% of the cooperatives had total productivity of more than one, and 28 cooperatives equivalent to 56% of the cooperatives had total productivity of less than one. According to the findings, it is suggested that cost management be given more importance than increasing fishing and increasing revenue, and considering that Rasht cooperatives were superior to other parts of the province in terms of productivity, it seems that the centrality of this region and accessing more facilities to be effective in this issue. Therefore, it is suggested that more support be given to cooperatives in other cities to increase the possibility of productivity growth in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partial factor productivity
  • total factor productivity
  • cooperatives
  • seine fishing
  • Gilan province