ارائه الگوی پایداری کسب‌وکارها در تعاونی‌های موفق استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه آموزشی مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22034/ajcoop.2022.288536.1697

چکیده

امروزه با پایداری در کسب و کارها در تعاونی‌ها میتوان با مشکل بیکاری و ورشکستگی بسیاری از تعاونی‌ها مقابله کرد. ارائه الگوی پایداری کسب‌وکارها یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری تعاونی‌ها می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری کسب‌وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی استان همدان انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش تحقیق و چارچوب پژوهش به صورت کمی- کیفی (آمیخته) است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی برخی از مدیران تعاونی‌های موفق کشور و اساتید خبره در زمینه بازرگانی به روش در دسترس هدفمند (افراد متخصص و خبره در حوزه بازرگانی و کسب‌و‌کار درتعاونی‌ها که خودشان به شرکت در این پژوهش تمایل داشتند) بر اساس اشباع نظری به تعداد 12 و در بخش کمی جامعه آماری تعداد 360 نفر از مدیران کلیه تعاونی‌های موفق کشورکه مشارکت کنندگان بر اساس جدول مورگان و کرجسی به تصادفی طبقه‌ای به تعداد 130 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش تحلیل کیفی نشان داد که این الگو پایداری کسب و کار شامل شش مقوله از جمله شرایط علّی، مقوله محوری، عوامل زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، بود و 82 عامل مؤثر بر طراحی الگوی پایداری کسب‌وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی شناخته شد. همچنین مشخص شد که تأثیر شرایط علّی بر مقوله محوری و مقوله محوری بر راهبردها به‌طور مستقیم و تأثیر راهبردها بر پیامدها، عوامل زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر بر راهبردها به شکل غیرمستقیم می‌باشد. در قسمت کمی مشخص شد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of business sustainability in successful cooperatives in Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Yari 1
  • Alireza Eslambolchi 2
1 PhD student in Management Department, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor of Management Dept., Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Today, with the stability of businesses in cooperatives, the problem of unemployment and bankruptcy of many cooperatives can be addressed. Providing a model of business sustainability is one of the effective factors in the success and sustainability of cooperatives. The aim of this study was to design a business sustainability model with an entrepreneurship development approach in the cooperative sector of Hamedan province. This research is quantitative-qualitative (mixed) in terms of applied-development purpose and research method and research framework. Participants in the quality section of some of the successful cooperative managers of the country and expert professors in the field of business in a purposefully available way based on theoretical saturation of 12 And in the quantitative part of the statistical population, 360 managers of all successful cooperatives in the country, whose participants were randomly selected based on Morgan and Krejcie table, 130 people. The results of qualitative analysis showed that this model included six categories including causal conditions, central category, contextual factors, intervening conditions, strategies and consequences, and 82 factors were identified as designing a business sustainability model with an entrepreneurial development approach. It was also found that the effect of causal conditions on the central category and the central category on the strategies is direct and the effect of strategies on the outcomes, contextual factors and intervening conditions on the strategies is indirect. In a small part, it was found that the model has a good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Sustainability Model
  • Entrepreneurship Development
  • Cooperative Sector