تاثیر نسبت‌های مالی در سودآوری شرکت‌های تعاونی روستایی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش GLS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیاراقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/ajcoop.2022.286786.1684

چکیده

شرکت‌های تعاونی روستایی نقش بسزایی در افزایش مشارکت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم روستا داشته و با بهبود ارائه خدمات در زمینه تامین مایحتاج ضروری و معیشتی کشاورزان زمینه بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال کشاورزان را فراهم می‌نماید. در این راسـتا هـدف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت‌های مالی در سودآوری 36 شرکت تعاونی روستایی فعال استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی 1395-1398 با استفاده از روش GLS می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسبت آنی با ضریب 15/0- بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری داشته یعنی اینکه در شرکت تعاونی روستایی نقدینگی پایین بوده و بایستی مدیریت شرکت در شرایط رکودی و افزایش قیمت ناگهانی نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم نماید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبات خود را وصول نماید. تاثیر نسبت بدهی جاری به ارزش وِیژه بر سودآوری منفی و معنادار بوده است که دلیل آن رشد بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده که منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت شده و در نتیجه سودآوری شرکت کاهش می‌یابد در حالی که نسبت کل بدهی به ارزش ویژه تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت‌های تعاونی روستایی داشته است یعنی بیشترین تامین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام صورت گرفته و هزینه بهره وام کاهش یافته و سودآوری شرکت افزایش می‌یابد و همچنین دو نسبت سودآوری، بازده دارایی با ضریب 57/0 و بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب 48/0 بر سودآوری شرکت‌های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در نهایت نسبت گردش کل دارایی بر سودآوری شرکت‌های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial ratios on the profitability of rural cooperatives in Sistan and Baluchestan province using the GLS method

نویسندگان [English]

  • Reza Azizi 1
  • seyed mehdi Hosseini 2
  • amir Dadrasmoghadam 3
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan . Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran
چکیده [English]

Rural cooperatives play an important role in increasing the cultural, social and economic partnerships of the rural population and by improving the provision of services in the field of providing basic necessities and livelihoods of farmers provide the basis for improving the income and employment of farmers. In this regard, the purpose of this study is to investigate the effect of financial ratios on the profitability of 36 active rural cooperatives in Sistan and Baluchestan province in the period 2016-2019 using the GLS method. Findings show that the instantaneous ratio has a negative and significant effect on the company's profitability in the rural cooperative company, liquidity is low and the company should be managed in a recession and a sudden increase in the price of agricultural inputs and basic goods provide the conditions to receive their claims in the shortest possible time. The effect of current debt to equity ratio on profitability has been negative and significant due to the growth of short-term debt, which leads to a decrease in working capital of the company and thus reduces the company's profitability, while the ratio of total debt to equity has a positive effect. And has had a significant impact on the profitability of rural cooperatives That is, most of the company's capital is provided by shareholders and the cost of loan interest is reduced and the company's profitability increases. Finally the ratio of total asset turnover has a positive and significant effect on the profitability of rural cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Ratios
  • Profitability
  • Rural Cooperatives
  • GLS Method