تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشداقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/ajcoop.2022.276200.1665

چکیده

نظر به اهمیت تعاونی‌ها در دستیابی به اهداف سند توسعه چشم‌انداز 1404، ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی می‌تواند یاری بخش سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در پیشبرد اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان انجام گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز، به صورت پیمایشی و مصاحبه رو در رو با مدیران 36 شرکت‌ تعاونی تولید کشاورزی فعال در استان گلستان در سال 1398 به‌دست آمد. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد محصول‌‌گرا و فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و مدل رگرسیونی توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی شرکت‌های تعاونی مورد بررسی تحت شرایط بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به مقیاس متفاوت است. همچنین، 44/69 درصد شرکت‌ها دارای بازدهی ثابت، 25 درصد دارای بازدهی نزولی و 56/5 درصد دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس تولید هستند. به‌علاوه، کارایی فنی و مدیریتی شرکت‌ها در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس به طور میانگین 87 و 90 درصد است. همچنین، امکان افزایش 13 درصدی ستانده‌ها با همین میزان نهاده‌ها و به شرط بهینه‌کردن مقیاس فعالیت‌ها وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون توبیت، متغیر سن مدیران اثر منفی و معنی‌دار و متغیر دارایی اثر مثبت و معنی‌داری بر کارایی فنی تعاونی‌های تولید کشاورزی استان گلستان دارد. با توجه به تأثیر مثبت میزان دارایی بر کارایی، تأمین اعتبارات لازم برای شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی از طریق بانک‌های عامل کمک شایانی به آن‌ها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Factors Affecting the Technical Efficiency of Agricultural Production Cooperatives in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Houshangi 1
  • Azam Rezaee 2
  • farshid Eshraghi 3
  • Ramtin Joolaie 4
1 Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources.
2 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources, Gorgan, Iran.
3 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources, Gorgan, Iran.
4 Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources.
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the Factors Affecting the Technical Efficiency of Agricultural Production Cooperatives in Golestan Province by using the data envelopment analysis method with a product-oriented approach and constant and variable returns to scale. The required data was obtained in the field and by completing a questionnaire and interviewing the managers of 36 agricultural production cooperatives active in Golestan province in 2020. To evaluate the technical efficiency, the Tobit regression model has also been used to investigate the factors affecting performance. The results show that the average technical efficiency of the surveyed cooperatives under the conditions of fixed returns and variable returns to the scale is almost equal; Therefore, agricultural production cooperatives in Golestan province are faced with a high level of scale efficiency. The results show that 69% of companies have fixed returns, 25% have descending returns and 6% have upward returns to the scale of production. The results of the study of factors affecting technical efficiency also indicate that the age variable has a negative and significant effect on performance. Also, the asset variable has a positive and significant effect on efficiency. The average values of technical and managerial efficiency show that it is possible to increase the output by 13% with the same amount of input. It is necessary to increase the efficiency of production cooperatives by supporting young people and using them in the field of production and providing the necessary funds for companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Technical Efficiency
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Variable Return to Scale