ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان با تأکید بر مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان

10.22034/ajcoop.2022.258975.1629

چکیده

تعاونیها از انواع سیستم‏های مدیریت مشارکتی، محسوب می‌گردند که با فراهم آوردن سازوکارهایی موجب نقش‌آفرینی کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کشاورزی، می‌شوند. در این راستا، تشکل‌های بهره‌برداران آب، باهدف کاهش نقش دولت و افزایش نقش مصرف‌کنندگان آب و سایر نهاد های محلی در مدیریت شبکه‏های آبیاری تشکیل‌شده و نقش کلیدی را در مصرف بهینه آب بر عهده‌دارند. این تحقیق باهدف کلی ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان، انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی اعضای تعاونی‌های تولید در محدوده شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان تشکیل دادند(5831=N) که 361 نفر از آنان با استفاده از جدول نمونه‌گیری بارتلت و همکاران(2001) و به روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب، انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان شامل عوامل اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی- سیاسی، مدیریتی و فنی می‌باشند. نتایج حاصل از تحلیل چند معیاره با استفاده از تکنیک AHPو نرم افزار Expert Choice نیز نشان داد که معیار مدیریتی در راستای موفقیت تعاونی‌های تولید استان خوزستان نسبت به سایر معیارها بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و معیارهای فنی، اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی و معیار حقوقی- سیاسی به ترتیب در اولویت‌های بعد قرار می‌گیرند. با توجه به سابقه طولانی تشکیل این نظام‌های بهره ‏برداری جمعی از منابع آب در خوزستان، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد آن‌ها می‌تواند ضمن ارائه‌ی سازوکارهای مدیریتی به متولیان امر در ارتقای موفقیت تعاونی‌های مزبور مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective factors on the performance of production cooperatives in the catchment area of Khuzestan province with emphasis on the management of irrigation and drainage networks

نویسندگان [English]

  • marjan adhammaleki 1
  • Bahman KHosravipour 2
  • Mansour Ghanian 2
1 Master of Agricultural Extension and Education, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Faculty of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Cooperatives are one of the types of participatory management systems, which provide farmers with a role in decision-making and agricultural management by providing mechanisms. In this regard, water users' organizations are formed with the aim of reducing the role of government and increasing the role of water consumers and other local institutions in the management of irrigation networks and play a key role in optimal water consumption. Therefore, this study was conducted to evaluate the factors affecting the performance of production cooperatives in the catchment area of Khuzestan with emphasis on the management of irrigation and drainage networks. The statistical population of the study consisted of all members of production cooperatives within the irrigation and drainage networks of Khuzestan (N = 5831). The sample size was determined using the sampling table of Bartlett et al. (2001) and by stratified random sampling method with proportional assignment (according to member production cooperatives), 361 people. The results of factor analysis indicate that the factors affecting the performance of production cooperatives in the catchment area of Khuzestan province include economic and financial, socio-cultural, legal-political, managerial and technical factors. The results of multi-criteria analysis using AHP technique also showed that the management criterion is the highest priority for the success of production cooperatives compared to other criteria. In fact, this finding shows that the prerequisite for the success of production cooperatives in Khuzestan is the improvement and empowerment of management structures in the areas of planning, organizing, coordinating, controlling, implementing and evaluating production cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Water Users Associations
  • AHP Technique
  • Expert Choice Software