تاثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر کسب و کار شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ajcoop.2021.283691.1674

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان با توجه به نقش میانجی قابلیت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را، فعالان کسب و کار این صنعت (شامل تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان) برندهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان تشکیل دادند (N= 230) که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی شده، 146 نفر انتخاب و با مراجعه حضوری در محل شرکت‌ها و یا از طریق پست الکترونیک نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که برای تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد که مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای (استفاده از رسانه‌های اجتماعی، قابلیت بازاریابی و عملکرد) به‌ترتیب (940/0، 884/0 و 840/0) می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کاربرد نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم نشان داد که اثر معنی‌داری استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر قابلیت بازاریابی برابر با 748/0 و بر عملکرد برابر 254/0 بود. بدین ترتیب استفاده از رسانه اجتماعی عملکرد کسب و کار تعاونی را بهبود می‌بخشد. همچنین اثر معنی‌داری تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد برابر با 359/0 بود در نتیجه اثر میانجی قابلیت بازاریابی میان رابطه استفاده از رسانه اجتماعی و عملکرد تعاونی‌ها تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Social Media on the Business of Agricultural Transformation Industries Cooperatives in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Sarasadat Novin 1
  • Ali Shahnazari- Dorcheh 2
  • Abolfazl Baghbani arani 3
1 Management Student, Department of Management Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Management Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Department of Agriculture Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of using social media on the business performance of agricultural conversion cooperatives in Isfahan province with regard to the mediating role of social media marketing capabilities. The statistical population of the study consisted of business activists in this industry (including producers and distributors) of cooperative brands of agricultural conversion industries in Isfahan province (N = 230) that using random sampling method, 146 people were selected and the questionnaire was completed by visiting the companies in person or by e-mail. The data collection tool was a questionnaire that to confirm its validity and reliability, the questionnaire was provided to experts in this field and the necessary changes were applied to it, which was approved that Cronbach's alpha coefficient of variables (social media use, marketing capability and performance) are (0.940, 0.884 and 0.840), respectively. Structural equation modeling and SMART-PLS3 software were used to analyze the data. The first and second hypothesis tests showed that the significant effect of social media use on marketing capability was equal to 0.748 and on performance was equal to 0.254. Thus, the use of social media improves the performance of the cooperative business. Also, the significant effect of the effect of marketing capability on performance was equal to 0.359. As a result, the mediating effect of marketing capability between the relationship between social media use and cooperative performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Marketing capability
  • Business
  • Cooperatives