بررسی تاثیر شهروند گرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی در تعاونی های استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/ajcoop.2021.285995.1679

چکیده

شهروند گرایی شرکتی وضعیتی را فراهم می‌کند که بر اساس آن شرکت‌ها هم به‌مثابه شهروندان مدنی در قبال همدیگر احساس وظیفه و تکلیف شهروندی نمایند. مطالعات مختلف نشان داده شهروند گرایی شرکتی پیامدهای مثبت فردی و سازمانی زیادی برای جامعه و کشور به همراه دارد. شرکت‌ها از مفهوم شهروندگرایی شرکتی برای تقویت سرمایه اجتماعی که اعتماد عمومی و در پی آن بهبود عملکرد سازمانی را در پی دارد استفاده می‌کنند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان تاثیر شهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی شرکت‌های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی در استان کردستان بررسی شود. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی است. بطوریکه 150 نفر از 50 شرکت تعاونی تولیدی به طور مساوی از دو بخش یاد شده به شیوه طبقه‌ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که شهروندگرایی شرکتی شرکت‌های تعاونی تولیدی به شکل معناداری برسرمایه اجتماعی آن‌ها تأثیر می گذارد. در این راستا تأثیرگذاری شهروندگرایی داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی بیش از سایر ابعاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Corporate Citizenship on Social Capital

نویسندگان [English]

  • freyedon ahmadi 1
  • mohsen aazami 2
1 associate professor, management department, PayameNoor University, Tehran, Iran
2 assistant professor, management department, PayameNoor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

CCorporate citizenship provides a situation in which companies, as civic citizens, feel a sense of duty to each other. Various studies have shown that corporate citizenship has many positive individual and organizational consequences for society and the country. Companies use the concept of corporate citizenship to strengthen social capital, which leads to public trust and consequently improves organizational performance. Accordingly, in the present study, an attempt has been made to investigate the impact of corporate citizenship on the social capital of production cooperatives operating in the two sectors of industry and agriculture in Kurdistan province. The present study is a descriptive - applied study. The questionnaire was used to collect data. The statistical population of this research includes members of the board of directors of production cooperatives active in both industry and agriculture. So that 150 people from 50 production cooperatives were equally selected from the two mentioned sections in a simple random stratified manner as a statistical sample. The results show that the corporate citizenship of manufacturing cooperatives significantly affects their social capital. In this regard, the impact of voluntary citizenship on social capital is greater than other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Citizen
  • Voluntary Citizen
  • Ethnic Citizen
  • Legal Citizen
  • Economic Citizen and Social Capital