شناسایی عوامل موفقیت در تعاونی های صنعتی با استفاده از فنّ وقایع حساس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 دانشیار گروه کامپیوتر ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

4 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/ajcoop.2021.275765.1664

چکیده

سرمایه گذاری در تعاونی های صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که علاوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در بخش تعاونی های صنعتی کوچک و متوسط شده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس داده های جمع آوری شده مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی با استفاده از روش فنّ وقایع حساس و تحلیل مضمون به کمک نرم افزار MAX QDA 18 می باشد.پس از تجمیع داده ها و حذف موارد مشابه در مرحله آخر مقوله های مدل نهایی پژوهش بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی می تواند نقش مهمی در موفقیت این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.نتایج پژوهش به مدیران بخش های دولتی و سرمایه گذاران بخش های خصوصی از جمله مدیران تعاونی های تولیدی کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify success factors in industrial cooperatives using the critical Incident technique.

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Vafaeibasir 1
  • Alireza Eslambolchi 2
  • Mansour Esmaeilpour 3
  • Ali Asgharisarem 4
1 Department of Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor of Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University-Hamedan Branch, Hamedan, Iran
3 Associate Professor, Computer Department, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
4 Assistant Professor of Management and Accounting, Bu Ali Sina University of Hamadan
چکیده [English]

Investing in industry cooperatives, especially small and medium industries, has always been very important. Because in addition to playing a key role in a country's employment, it will also lead to economic growth and increase GDP. The purpose of this study is to investigate the factors that can lead to successful investment in small and medium industrial cooperatives and show a way for industrial entrepreneurs to enter this important economic field with more awareness. This research is a qualitative research based on the collected data of interviews with 15 industrial experts using the method of sensitive event technique and content analysis using MAX QDA 18 software. The last step of the final research model categories was obtained. The results showed that 5 general groups of factors including: managerial factors, entrepreneur related factors, production related factors, market factors and environmental factors can play an important role in the success of this type of investment. And private sector investors, including managers of production cooperatives, will help reduce investment risk by paving the way for better measures and paving the way for industrial growth and employment growth in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Cooperatives
  • Small and Medium Industries
  • Investment
  • critical incident technique
  • Theme Analysis