تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی‌های بازاریابی در شهرستان تاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی. دانشگاه علوم علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساری. ایران

2 دانش آموخته ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22034/ajcoop.2021.141981

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی در شهر تاکستان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی –پیمایشی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. جامعة‌ آماری، شامل کلیة باغداران انگور شهر تاکستان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول مندنهال و همکاران محاسبه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده تصادفی نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش مقیاس‌های سنجش متغیرهای تحقیق و ویژگیهای فردی و اقتصادی باغداران بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب بدست آمده نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس های پرسشنامه بود. برای انجام آزمون‌های آماری مقایسه میانگین و همبستگی از نرم آفزار SPSS 24 و برای مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار AMOS14 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در در مجموع 7/61 درصد باغ‌داران مورد مطالعه، نگرش مساعدی نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی داشتند. همچنین متغیرهای دانش تعاونی، میزان انسجام و مشارکت افراد محلی، و درک موانع و مشکلات موجود دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار روی نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی بودند. با توجه به یافته‌های تحقیق ارائه برنامه‌های آموزشی با استفاده از رسانه‌های که مناسب باغداران منطقه باشد در راستای افزایش دانش و آگاهی باغداران نسبت به تعاونی و همچنین برنامه‌های که موجب افزایش سطح مشارکت مردم منطقه گردد می‌تواند زمینه ساز ایجاد تعاونی بازاریابی موفق در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of gardeners’ attitudes towards establishing marketing cooperatives in Takestan township

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Mojaverian 1
  • rezvan rahmani 2
  • Taher Azizi Khalkhili 3
  • Seyed Ali Hosseini 4
1 Agricultural Economics . Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Sari. Sari. Iran
2 Graduate of Agricultural Economics, majoring in Agricultural Products Marketing, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Faculty member of Agricultural Economics Department, Faculty of Agricultural Engineering Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This study is aimed to analyze the attitude of gardeners towards the establishment of marketing cooperatives. We used descriptive-survey technique was used to collect data. The statistical population includes all grape growers in Takestan. The sample size was calculated using the formula of Mendenhall et al and sample was selected using Randomly Stratified Sampling method. The data collection tool was a questionnaire that included two parts: scales for measuring research variables and personal and economic characteristics of gardeners. The face validity of the questionnaire was confirmed by five faculty members of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. To assess the reliability, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used, which showed the acceptable reliability of the questionnaire scales. For mean comparison and correlation statistic tests, SPSS 24 software was used and for estimating the structural equations model, AMOS14 software was used. The results showed that in totally, 61.7% of the selected gardeners had a positive attitude towards the establishment of marketing cooperatives. Also, the variables of cooperative knowledge, the degree of cohesion and participation of local people, and understanding the existing obstacles and problems had a positive and significant effect on gardeners' attitudes toward creating marketing cooperatives. According to the research findings, providing educational programs using media that are suitable for gardeners in the region in order to increase gardeners' knowledge and awareness of cooperatives, as well as programs that increase the level of participation of local people can pave the way for successful marketing cooperatives in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapes
  • Attitude
  • Gardeners
  • Takestan city
  • Marketing cooperative