ارائه مدلی از عوامل موثر بر عملکرد تعاونی ها با رویکرد کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: تعاونی های توسعه و عمران سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دکتری مدیریت مالی، گروه مدریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی‌های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه‌ی آماری آن تعاونی‌های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده‌ها با بهره‌گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده پرسشنامه، اندازه‌گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی‌های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Participation and Development Foundations in Development Cooperatives and Urban Development in Semnan

نویسندگان [English]

  • Younos Vakil Alroaia 1
  • Hossin Eslami Mofid Abadi 2
1 Associate Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 PhD in Financial Management, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to explain and develop effective strategies for public participation and development foundations in urban development and development cooperatives with a social entrepreneurial approach. The present study has been quantitative in terms of method, applied in terms of purpose and survey in terms of data collection method. The statistical population of this study consists of 4 cooperatives in 4 cities of the province. 384 people were selected by stratified random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Its validity was measured and confirmed by content validity and structural validity to examine the components of the questionnaire and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha test. In order to analyze the data, structural equation modeling test under software (SMART PLS2) was used. The results showed that each of the dimensions of the Development Cooperative Development Foundation (social, economic and environmental dimensions) and the dimensions of public participation (sense of social belonging, solidarity and social interaction, citizens' satisfaction with life, gender and education) depend on the variable (performance of development companies and Urban development) is effective with a social entrepreneurship approach. Therefore, it is suggested that they use the role of each of their dimensions and subsets in order to develop and explain the performance of urban development and construction companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public Participation"
  • "Public Participation Strategies"
  • "Development Foundations"
  • "Social Entrepreneurship"
  • "Urban Development Cooperatives"