مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونی‏های تولید روستایی بر مناطق روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می‏دهد که تعاونی‏های تولید به‏عنوان یک نظام بهره‏برداری مناسب، می‏تواند با ایجاد زمینه‏های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه‏های موجود در سطح روستا هستند که به‏طور مستقیم به کشاورزان و توده‏های روستایی خدمت و در تحقق برنامه‏های کلان کشور نقش مهمی ایفا می‏کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی‏ها می‏توانند نقش آن‏ها را در توسعه روستایی پر رنگ‏تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی‏های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه‏ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه‏گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به‏دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل‏سازی دینامیکی و خروجی‏های روش گرندد تئوری (نظریه‏ زمینه‏ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم‏افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم‏ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی‏های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره‏برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه‏ی کود و سم و تأمین نهاده‏های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic modeling of the effects of rural production cooperatives on rural areas

نویسندگان [English]

  • mostafa barfizadeh 1
  • Mansour Ghanian 2
  • moslem savari 3
1 Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Civil Engineering, Department of Agricultural Extension and Education
2 Ramin Agriculture & Natural Resources University of Khuzestan
3 Assistant professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture and Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

studies conducted in different parts of the world and in Iran show that production cooperatives, as a suitable exploitation system, can have a good impact on the performance of farmers and agricultural development by creating suitable fields. They are also one of the most effective networks in the village, which directly serve farmers and rural masses and play an important role in the implementation of the country's macro-programs.Therefore, the effective functions of cooperatives can make their role more colorful in rural development.In this regard, the present study examined the effective functions in production cooperatives in Lorestan province.In the present study, a qualitative approach and a case study method were performed with the aim of investigating the dynamic model of rural production cooperatives' functions.The statistical population under study includes members of the Lorestan Rural Production Cooperative he sampling method was randomly simple.335 members of seven rural production cooperatives in four cities (Dorud, Boroujerd, Khorramabad and Aligudarz) were studied. In order to analyze information obtained from the method of analytical and dynamic content analysis, the Grand Theory method (background theory) was used.Vensim software was used to draw the dynamic model. The results showed that most important social, economic, individual and environmental effects of rural production cooperatives, respectively, include creating empathy and cooperative trust in order to produce agricultural products and exploitation, supply of fertilizers and pesticides and providing the required inputs. Farmers' need for respect, friendly relations, and a sense of calm and empathy between members has been consolidation of agricultural land

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperatives
  • Functioning of Production Cooperatives
  • Rural Development
  • Lorestan Province