مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری

3 ستادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، مازندران. ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ‌مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام‌شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه‌های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ‌مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ‌مقیاس بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان عبارت‌اند از: ویژگی‌های فردی، زیرساخت‌ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان مقوله‌های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه‌ها را داشتند. با توجه به نتایج به‌دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی‌های بزرگ مقیاس پیشنهاد می‌شود که شرایط بروز نوآوری، عزت‌نفس، میل به موفقیت به‌عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده‌ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می‌شود. به جستجوی فرصت‌های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت‌های کارآفرینی حمایت کرده و آن‌ها را مراقبت نمایند و درعین‌حال منابع مورد نیاز برای بهره‌برداری از فرصت‌ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial knowledge creation model in large-scale cooperatives

نویسندگان [English]

  • Abdoreza karimpoor malakshah 1
  • maryam taghvaee yazdi 2
  • Fatemeh Hashemzadeh Abresi 3
1 Islamic Azad University of Sari
2 Faculty member of Sari Azad University
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model for creating entrepreneurial knowledge in large-scale cooperatives. This research has been done qualitatively and with the thematic analysis and has tried to understand and extract the dimensions and components needed to create entrepreneurial knowledge in large-scale cooperatives. The research population consisted of 18 experts in entrepreneurial knowledge in large-scale cooperatives who were selected from a series of purposive sampling methods. Thematic analysis method was used to analyze the data. Based on the findings of the study, the factors affecting the creation of entrepreneurial knowledge in this study from the perspective of the interviewees are: personal characteristics, infrastructure and organization, environment and support. From the interviewees' point of view, the sub-categories including general knowledge, finance and support, and rules and regulations also had the most repetition in the interviews. According to the results obtained from the research, it is suggested to the managers of large-scale cooperatives that the conditions for innovation, self-esteem, desire for success be provided as the main value in the organization. Design the structure of the organization in a way that is flexible and organic because it promotes creative ideas and thinking in the organization. Look for new opportunities in the market, and ultimately support and nurture entrepreneurial opportunities, while also identifying and developing the resources needed to take advantage of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Knowledge
  • Large-Scale Cooperatives and Theme Analysis