ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان کامیاران در قبال محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 هیأت علمی

چکیده

شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در رقابت‌های جهانی آگاه شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که نه تنها باید بر تولید کالا و خدمات تمرکز داشته باشند، بلکه باید تصمیماتی اتخاذ کنند که توسط همه‌ی طرف‌های ذینفع به‌صورت اخلاقی و اجتماعی مورد قبول واقع شود. یکی از مهمترین ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست است. با این حال، هنوز یک شکاف مطالعاتی در زمینه‌ی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی در قبال محیط زیست و عامل‌های اثرگذار بر اجرای فعالیت‌های مرتبط با آن توسط شرکت‌ها در سوابق پژوهشی وجود دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عامل‌های اثرگذار بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ساختار شرکت‌های تعاونی روستاییِ شهرستان کامیاران بود. این شرکت‌ها در مجموع دارای 14100 عضو هستند (14100 =N) که از این تعداد، 358 تن به عنوان نمونه‌ی آماری و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخت بود که روایی محتوایی و شکلی آن از طریق نظرسنجی متخصصانِ موضوعی و پایایی آن با کمک محاسبه‌ی آلفای کرونباخ (91/0 تا 81/0 =α) تأیید شد. یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل بر اجرای رفتارهای پایداری‌محورِ زیست‌محیطی در شرکت‌های تعاونی روستایی و اعضای آنها اثرگذارند و در مجموع 66 درصد از واریانس مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به محیط زیست را تبیین می‌کنند. این عامل‌ها عبارت بودند از: 1) استراتژی حمایتی، نظارتی و هدایتی؛ 2) قانونمندی و توانمندی روانی و ساختاری؛ 3) درون‏زایی و برون‏گرایی؛ و 4) سازوکار مشارکتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing Environmental Corporate Social Responsibility of Kamyaran’s Rural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • kamal rostami 1
  • Laleh Salehi 2
1 Ms.c of agricultural education and extension
چکیده [English]

Companies have become increasingly aware of the Corporate Social Responsibility (CSR) vital role in global competition and have come to the conclusion that they must not only focus on the production of goods and services, but also make decisions that are ethically and socially accepted by all stakeholders. One of the most important aspects of CSR is responsibility for the environment. However, there is still exist a gap in CSR studies on factors that influencing Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR). Accordingly, the purpose of the manuscript was to identify factors affecting the ECSR activities in Kayaran’s rural cooperatives. The statistical population included cooperatives members at Kamyaran township (N= 14100). Form these, 358 persons were selected as sample using proportional assignment random sampling method. The made questioner was used ton data gathering which its content and structure reliability, and its validity arrangement confirmed by exploratory factor analysis (KMO= 0.961, p= 0.00) and Cronbach's alpha (α= 0.81-0.91). Results of explanatory factor analysis showed that four factors including of “support, guidance and monitoring strategy”, “Psychological and structural legitimacy and empowerment”, “Endogeneity and Extroversion”, and “participatory mechanism” explaining about 66% of variance of cooperatives social responsibility to pro-environmental activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Environmental Protection
  • Rural Cooperatives