نقش نوآوری های بنیادین محصول بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحدبین المللی خرمشهر-خلیج فارس،دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ایران

10.22034/ajcoop.2022.129183

چکیده

امروزه سازمان‌ها ازرویکردهای مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می‌کنند. از میان این رویکردها، نوآوری های بنیادین محصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق نقش نوآوری های بنیادین بودن محصول بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی می‌باشد. این پژوهش، پژوهشی توصیفی به روش همبستگی بوده و پژوهشی کاربردی نیز شمرده می‌شود. از نظر زمان مقطعی، و از نظر نوع داده‌ها کمی است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه بوده که به صورت حضوری توزیع گردید و برای تعیین میزان روایی آن، از نظر خبرگان بهره گرفته‌ شده‌است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده‌است. این تحقیق در بین 201 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های تولیدکننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری بنیادین محصول بر مزیت محصول با ضریب مسیر (0.64) و عدم آشنایی محصول با ضریب مسیر(0.59) تاثیر مثبت دارد. همچنین مزیت محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها با ضریب مسیر(0.65)تاثیر مثبت می‌گذارد اما تاثیر عدم آشنایی مشتری بر عملکرد شرکت با ضریب مسیر (0.38-) بصورت منفی و معنادار شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of fundamental product innovations on the performance of companies producing agricultural implements affiliated with rural cooperatives

نویسندگان [English]

  • leila Andervazh 1
  • Iman Ghasemi hamedani 2
  • meshkat vaezi jazehi 3
1 Department of Business management,,khorramshahr-persian gulf international branch,islamic azad university,,khorramshahr,iran
2 Phd student
3 Ph.D. Student of Marketing Management, Department of Business Management, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, organizations use different approaches to increase their performance in the market. Among these approaches, fundamental product innovations are of particular importance. The purpose of this study is the role of product-based innovations in the performance of agricultural equipment companies affiliated with rural cooperatives. This research is a descriptive correlational research and is also an applied research. It is cross-sectional in time, and quantitative in terms of data type. The research tool was a questionnaire that was distributed in person and was used by experts to determine its validity. Structural equation model and LISREL software were used to test the research hypotheses. This research was conducted among 201 managers and experts of companies producing agricultural tools affiliated with rural cooperatives. The results showed that fundamental product innovation has a positive effect on product advantage with path coefficient (0.64) and product unfamiliarity with path coefficient (0.59). Also, the advantage of the new product has a positive effect on the performance of companies with a path coefficient (0.65), but the effect of customer unfamiliarity on the company's performance with a path coefficient (-0.38) was recognized as negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental product innovation
  • company performance
  • new product advantage
  • lack of customer familiarity