ارائه مدل اثرگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر کیفیت خدمات تعاونی‌های روستایی: با تأکید بر مشتری گرایی، رضایت شغلی و عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار گرایش مالی دانشگاه پیام نور

چکیده

از تکنیک‌های موثر در عصر حاضر و در بازار در حال اشباع با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور جهت افزایش عملکرد مالی، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی و افزایش کیفیت در کالبد محصولات و خدمات می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها با میانجی‌گری مشتری‌گرایی و رضایت شغلی و تعدیلگری کیفیت خدمات است. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه 21 گویه‌ای طبق طیف 7 گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، پرسنل تعاونی‌های روستایی استان فارس به تعداد 1767 نفر بود که 316 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه‌ای نسبی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و به منظور بررسی اعتبار سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد؛ همچنین به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق، از مدل تحلیل مسیر؛ برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل و برای تحلیل متغیر تعدیل‌گر از از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده، استفاده گردید. نتایج نشان داد، مسئولیت اجتماعی شرکتی، مشتری‌گرایی و رضایت شغلی می‌توانند بر عملکرد مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مثبت و معنی‌‌داری بگذارند. جهت بررسی نقش متغیر میانجی‌، از روش آزمون سبل و متغیر تعدیل‌گر، از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شد که نتایج بیانگر آن بود که مشتری‌گرایی و رضایت شغلی نقش متغیر میانجی و کیفیت خدمات نقش متغیر تعدیل‌گر را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for the Impact of Corporate Social Responsibility on Services Quality: Role of Customer Orientation, Job Satisfaction and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Dr. Morteza Moradi 1
  • Rabeah Zandipak 2
  • Hadiseh ghelichkhani 3
1 Associate Professor, Department of Management Payame Noor University
2 MBA Management at Payame Noor University
3 Business Management student Financial Orientation Payame Noor University
چکیده [English]

Develop the concept of corporate social responsibility and increase quality in the body of products and services. The purpose of this study is to investigate the effect of corporate social responsibility on financial performance of companies mediated by customer orientation and job satisfaction and adjusting the quality of services. The present study is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of nature and method. To test the hypotheses, a questionnaire consisting of 21 questions arranged according to the Likert 7-choice spectrum was used. The statistical population of the study includes 1767 personnel of rural cooperatives in Fars province. The sample size of 316 people, which was selected based on Krejcie and Morgan table by relative stratification method, was calculated using CSS software, Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity of the structure using Lisrel software. In order to analyze the findings, the path analysis model was used, to analyze the mediating variable, the Sobel test was used, and to analyze the moderator variable, the modified multiple regression test was used. The results showed that corporate social responsibility, customer orientation and job satisfaction can have a direct and indirect positive and significant effect on financial performance. In order to investigate the role of mediator variable, we used Sobel test and moderator variable, multiple regression test the results indicated that Customer-centric and job satisfaction play a moderating role and service quality plays a moderating role in the relationship between other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Service Quality
  • Customer-centric
  • Job Satisfaction
  • Financial Performance