تحلیل نقش مدیریت جهادی، دانش و ریسک بر عملکرد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/ajcoop.2021.128814

چکیده

چکیده
شرکت‌های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می‌سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب ‌شده‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع‌آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به‌وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل فرضیه‏ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده ‌شد. داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart PLS تجزیه‌وتحلیل شد. بر اساس یافته‏های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا‌دار دارند و بین آن‌ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافتـه‏هـای ایـن پـژوهش مـی‏توانـد در هدایت شرکت‌های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن‌ها مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Risk Management,Knowledge and Jihadi on the Performance of Rural Production Co-Cooperatives in Tehran province

نویسنده [English]

  • Naser Seifollahi
چکیده [English]

Abstract
Rural cooperatives provide an organizational framework for increasing the ability of members in society, producing and selling products, creating employment, increasing income, and meeting the social and economic needs of the people. In terms of research method, this research is considered as exploratory-causal research. The statistical population of the study includes 45 managers of rural production cooperatives in Tehran province who have been selected by counting method. Data were collected using a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts in the field. Cronbach's alpha was used to determine the reliability and reliability of the research tool. Validity was checked using confirmatory factor analysis and reliability was assessed by Cronbach's alpha. Structural equation modeling was used to analyze the hypotheses. Data were analyzed using SPSS and Smart PLS software. According to the research findings, jihadi management, knowledge management and risk management have a positive and significant effect on the performance of rural production cooperatives and among them knowledge management has the most impact. The findings of this study can be effective in guiding rural production cooperatives to pay more attention to improving their management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:
  • Jihadi Management
  • Knowledge Management
  • Risk Management
  • Performance of Rural Production Co-Cooperatives