شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. فرایند اجرایی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و جداول و نمودار های مربوطه ترسیم گشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice، نسخه 11 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی در بین معیار های اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با وزن معیار 0.52 رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار 0.48 رتبه بعدی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین معیار های فرعی، زیرساخت ها و قوانین با توجه به وزن تلفیقی 0.134، جمع آوری و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی 0.124 رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بین معیار های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 0.153 و آموزش به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 0.106

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Factors on rural and agricultural products marketing in Ilam province emphasizing the role of agricultural and rural cooperatives by AHP Method

نویسندگان [English]

  • mohamad aidi 1
  • محمد alizadeh 2
1 phd.assist of ilam university
2 master student of ilam university
چکیده [English]

The present study is conducted with the aim of Identifying and Prioritizing Effective Factors on rural and agricultural products marketing in Ilam province emphasizing the role of agricultural and rural cooperatives by AHP Method. Research Methodology This research is an applied and descriptive research. The executive process consists of two main steps. The first step is to identify and categorize the factors influencing marketing using the Delphi method. In the second step, we analyzed the data from the expert questionnaire using Expert Choice version 11 software. Based on the results of prioritization among the main criteria, infrastructure, institutional and legal factors with 0.52 standard weight were ranked first and management and marketing factors with 0.48 standard weight were ranked next. Also among the sub-criteria, infrastructure and rules with respect to 0.134 integrated weight, collecting and concentrating products with 0.124 integrated weight ranked first and second respectively. Among the sub-criteria related to management and marketing factors, advertising and promotion of products with integrated weight of 0.153 and training of residents of these areas with integrated weight of 0.106, respectively, ranked first and second in importance and priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritizing
  • marketing
  • rural
  • cooperatives
  • AHP method
احسان فر، م و تحویلیان، ب. (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، تهران.
اسکندری تربقان، م.(1379). نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه تعاون، شماره 104، صص 9 -6.
افتخار پور، س و محمدیان، م. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی پویا با رویکرد سلسله مراتبی، مجله مدیریت تحول، (10)، 32، 19-24.
الهیاری، ا، هراتی مختاری، ع و سجادی پارسا، س. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات بندر امیرآباد با استفاده از روش AHP، پژوهشنامه اقیانوس‌شناسی، (31)، 8، 43-52.
امیرشاهی، م، حیدر زاده، ک و دبستانی، ف (1390). تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید، تحقیقات بازاریابی نوین، (3)، 1، 1-26.
برقی لشکری، ا، رجبی اسلامی، ه و صالحی، ح.(1396). عوامل مؤثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی استان البرز، نشریه توسعه آبزی‌پروری، (2)، 11، 1-12.
بریم نژاد و.(1393). شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات سالم و ارگانیک، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، ویژه‌نامه، ص 217-232.
پاپ زن، ع و گراوندی، ش. (1393). شرکت‌های بازاریابی روستایی؛ راهبردی جهت کارآفرینی و توسعه نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، (1)، 2، 91-102.
چگینی، س، شمس، ع، قیدی، ا و کرمی دهکردی، ا. (1394). عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، (2)، 3، 271- 286.
حاجیان، س و محمد زاده، ا.(1386). سیمای خرمای خوزسـتان، چـاپ اول، اهـواز: انتشارات کردگار، ص 22-31.
حاجی علیانی، س، میرک زاده، ع و علی بیگی، ا. (1394). چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه، مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا، (2)، 5، 45-62.
رزاقی بورخانی، ف و حسینی، س.(1395). تحلیل مشکلات و محدودیت‌های دامداران عشایر مورد: روستای توچال شهرستان پاکدشت استان تهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، (4)، 14، 83-104.
رضوانی، م، فرجی سبکبار، ح، دربان آستانه، ع و کریمی، س. (1396). تحلیل نقش عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 6، (23)، 105-136.
شایان، ح، تقی لو، ع و خسرو بیگی، ر. (1389). ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان، فصلنامه روستا و توسعه، (1)، 13،155-179.
شکیبا مقدم، م، مدیریت تعاونی‌ها، (1378). چاپ اول، انتشارات میر.
شم‌آبادی، م، بریم نژاد و.(1386). طراحی الگوی بازاریابی محصولات کشاورزی در شبکۀ تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
شهنوازی، ح، فروغی، م. (1392). اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان، مجله علوم خبری، شماره 18، تابستان 1392، ص 214-201.
عبداللهی، م. (1386). اسکان عشایر و توسعه و بهبود حیات اجتماعی آنان در ایران (مطالعه موردی: طایفه وری علی نظر در استان ایلام)، فصلنامه علوم اجتماعی، (32)، 15، 53-19.
علیمرادیان، پ و دهیوری، س. (1385). تعاونی‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، راهکارهای مناسب برای بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران، فصلنامه تعاون و کشاورزی، (181)، 270، ص 37.
عنابستانی، ع و طولابی نژاد، م.(1395). بررسی موانع و چالش‌های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پل‌دختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، (8)، 30، 59-78.
فیروزآبادی، س و حسینی، س. (1390). بررسی موانع و مشکلات تعاونی‌های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی موردمطالعه: شرکت تعاونی روستایی روستای کوشک هزار بیضا، فصلنامه توسعه روستایی، (3)، شماره 1، 131-148.
کرباسی، ع و نیکخواه، ح.(1384). بررسی اقتصاد تولید دام عشایری در استان لرستان، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان.
کرمی، ش و آگهی، ح.(1389). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها: مطالعه موردی تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، (13)، 2، 31-60.
مطیعی لنگرودی، س، رضوانی، م و دهقانی، ن.(1396). اثرات بازاریابی محصول گردو بر ویژگی‌های کار آفرینانه روستاییان شهر بافت، فصلنامه اقتصادی فضا و توسعه روستایی، سال هفتم، (1)، 23، بهار 1397.
کاظم‌نژاد، م و بهاءالدین، ن. (1384). بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
نجفی، ب و فرج زاده، ز.(1389). نقش تعاونی‌های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس، فصلنامه تعاون و کشاورزی، (21)، 1، 1-25.
نجفی، ب. (1390). بررسی تجربیات جهانی درباره شرکت‌های تعاونی روستایی و ارائه سیاست‌های راهبردی برای ایران، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
نـواب اکبـر، ف، منفرد، ن و رضایی، ع. (1379). عوامـل مؤثـر بـر کمیـت و کیفیـت تولیـد صنایع‌دستی؛ مطالعه مـوردی: زنـان عشـایر نیمـه اسکان‌یافته مرنـد افـزر، فصلنامه اقتصـاد کشـاورزی و توسـعه، دوره 8، شماره 31.
هراتی مختاری، ع، سجادی پارسا، س.ج، الهیاری، ا. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات بندر امیرآباد با استفاده از روش AHP، مجله اقیانوس‌شناسی، سال هشتم، شماره 31، پاییز 1396، 10، 52-43
 
Aghajani, A., Mahmoudi Lafoot Z. (2015). Identifying and Prioritizing the Success Factors of New Product Development in the Country’s Cosmetics and Health Industry (Case Study: Arian Kimia Tak Company), international journal of human and cultural studies, volume 2, issue 3, desember.
Acharya, S. S. (2009). Food security and Indian Agriculture: policies, production performance and marketing environment. Agricultural Economics Research Review, 22(347-2016-16739), 1-20.
Bekuma, A. (2018). Ulfina Galmessa and Lemma Fita, Dairy Products Marketing Systems and its Constraints in Gimbi District, West Wollega Zone, Oromia, Ethiopia, Journal of Veterinary Science &Technology, Volume 9 Issue 5.
Ashfaque, A. (2013). Rural Marketing Strategies for Selling Products & Services: Issues & Challenges, Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM SSR) ISSN No: 2319-5614 Volume 2, No.1, January.
Elamathi, C. (2013). Agricultural Marketing in India. Indian Journal of Research, 2(8), 45-47.
Kumar, V. (2015). Evolution of marketing as a discipline: What has happened and what to look out for. Journal of Marketing, 79(1), 1-9.
Saaty, T. L. (1990). An exposition of the AHP in reply to the paper “remarks on the analytic hierarchy process”. Management science, 36(3), 259-268.