شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. فرایند اجرایی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و جداول و نمودار های مربوطه ترسیم گشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice، نسخه 11 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی در بین معیار های اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با وزن معیار 0.52 رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار 0.48 رتبه بعدی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین معیار های فرعی، زیرساخت ها و قوانین با توجه به وزن تلفیقی 0.134، جمع آوری و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی 0.124 رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بین معیار های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 0.153 و آموزش به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 0.106

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Factors on rural and agricultural products marketing in Ilam province emphasizing the role of agricultural and rural cooperatives by AHP Method

نویسندگان [English]

  • mohamad aidi 1
  • محمد alizadeh 2
1 phd.assist of ilam university
2 master student of ilam university
چکیده [English]

The present study is conducted with the aim of Identifying and Prioritizing Effective Factors on rural and agricultural products marketing in Ilam province emphasizing the role of agricultural and rural cooperatives by AHP Method. Research Methodology This research is an applied and descriptive research. The executive process consists of two main steps. The first step is to identify and categorize the factors influencing marketing using the Delphi method. In the second step, we analyzed the data from the expert questionnaire using Expert Choice version 11 software. Based on the results of prioritization among the main criteria, infrastructure, institutional and legal factors with 0.52 standard weight were ranked first and management and marketing factors with 0.48 standard weight were ranked next. Also among the sub-criteria, infrastructure and rules with respect to 0.134 integrated weight, collecting and concentrating products with 0.124 integrated weight ranked first and second respectively. Among the sub-criteria related to management and marketing factors, advertising and promotion of products with integrated weight of 0.153 and training of residents of these areas with integrated weight of 0.106, respectively, ranked first and second in importance and priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritizing
  • marketing
  • rural
  • cooperatives
  • AHP method