ارائه الگوی کاهش کجرفتاری های اداری تعاونی های تولیدی کشاورزی با تأکید بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : کارکردهای بخش تعاون

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه پیام نور

چکیده

گسترش و توسعه رفتارهایی از قبیل عدالت سازمانی، با افزایش تعهدات سازمانی می‌تواند در کاهش کجرفتاری‌های اداری، بسیار موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی موثر برای کاهش کجرفتاری‌های اداری در بین کارکنان تعاونی‌های تولیدی کشاورزی با نقش میانجی تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه 40 سوالی مطابق با طیف 7 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه پرسنل تعاونی‌های تولیدی کشاورزی استان همدان و شیراز به تعداد250 نفر است که حجم نمونه آماری به تعداد 148 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به روش طبقه‌ای نسبی انتخاب شده است. پایایی ابزار تحلیل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از اعتبار سازه و از طریق نرم‌افزار Lisrel از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی و مولفه‌های آن می‌توانند بر کجرفتاری‌های اداری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی، تاثیر منفی و معنی‌داری بگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for reducing the administrative misconduct of agricultural production cooperatives with emphasis on organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Dr. Morteza Moradi 1
  • Rabeah Zandipak 2
1 Associate professor and faculty member at Payame Noor University
2 MBA Management at Payame Noor University
چکیده [English]

The development of behaviors such as organizational justice, by increasing organizational obligations can be very effective in reducing administrative misconduct. The purpose of this study is to provide an effective model for reducing administrative misconduct among employees of agricultural production cooperatives with the mediating role of organizational commitment. The present study is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of nature and method. To test the hypotheses, a 40-item questionnaire according to the Likert 7-choice spectrum was used. The statistical population of the study is the personnel of agricultural production cooperatives in Hamedan and Shiraz provinces with a total of 250 people. The statistical sample size of 148 people has been selected based on Krejcie and Morgan table by relative stratified method. The reliability of the analysis tool was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and the validity of the tool was confirmed using construct validity through Lisrel software using confirmatory factor analysis. The path analysis model was used to analyze the findings and the Sobel test was used to analyze the mediating variable. The results showed that organizational justice and its components can have a negative and significant impact on administrative misconduct, directly and indirectly through organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Organizational Commitment
  • Administrative Misconduct
  • Agricultural production cooperatives