نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی فعالان عرصه تعاون مورد مطالعه: شهر دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیت علمی و رییس دانشگاه دانشگاه پیام نور مرکز دامغان

چکیده

سرمایه اجتماعی به معنی مجموعه‌ای از ارتباطات مبتنی بر اعتماد درون یک فرد و یا در ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد شکل می‌گیرد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی فعالان تعاونی‌ها به روش همبستگی انجام‌گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی است. بر اساس یافته‌ها، ضعف سرمایه اجتماعی فعالان تعاونی موجب کاهش کیفیت ‌زندگی این افراد شده است. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی به دو بُعد شناختی و ساختاری تقسیم ‌شده است. بُعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش‌ها، عقاید، نگرش‌ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی می‌پردازد و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و شبکه‌هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی و مسئولیت متقابل است. افرادی که سابقه فعالیت در تعاونی‌ها را ندارند، دچار انزوای اجتماعی شده و کیفیت زندگی آنها نیز کاهش یافته و با افزایش بُعد شناختی سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی آنان نیز بهبود می‌یابد. بین بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی فعالان تعاونی‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Social Capital on the Quality of Life of Cooperative activists Case study: Damghan City

نویسنده [English]

  • shahram basity
چکیده [English]

Social capital as a set of relationships based on trust does not exist within a person or a social structure, but takes shape within the space between people. The present study has been developed to examine the impact of social capital on the quality of life of Cooperative activists. In this study we have utilized the correlational method with an applied purpose. We have collected data using two questionnaires on social capital and life quality. Social capital weakness of Cooperative activists has reduced the quality of life of these individuals. The social capital in the present research has been divided in two cognitive and structural dimensions. The cognitive dimension deals with the intangible part such as values, beliefs, attitudes, behaviors and social norms; and the structural dimension of social capital involves the structures and nets comprising collective decision-making and mutual responsibility processes. People with a history of weakness of Cooperative activists in life suffer from social isolation and their quality of life is severely reduced as well and in case of increasing the cognitive dimension of social capital, their quality of life will also be improved. There is a significant relation between the structural dimension of social capital and quality of life of Cooperative activists. Due to isolation in the community and lack of connection with other people, Cooperative Members will be severely limited in terms of the structural social capital; consequently, their quality of life will be greatly reduced as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Dimension
  • Cooperative activists
  • Quality of Life
  • Social Capital
  • Structural Dimensions