تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی‏های کشاورزی شهرستان شبستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، اگرچه بهره‏ وری و پایداری بسیاری از فناوری‏ های حفاظت از محیط زیست، نظیر فناوری ارگانیک، به طور گسترده ‏ای به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی از این فناوری‏ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری‏ ها مستلزم جایگزینی مهارت‏های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی با نهاده های خارجی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی در قالب روش‏های آموزشی-ترویجی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی‏ های کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ گردآوری داده‏ ها، پیمایشی و از لحاظ رابطه بین متغیرها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می‏ باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای تعاونی‏ های کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان شبستر در سال 1398 بودند. بر اساس داده‏ های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر معنی ‏دار «بازدیدهای علمی» و «جلسه‏ ها و دوره‏ های آموزشی» بر «رفتار فناوری ارگانیک» وجود داشت. همچنین اثر معنی‏دار متغیرهای «تماس‏های فردی» و «دانش فناوری ارگانیک» بر «نگرش به فناوری ارگانیک» تایید شد. بر اساس نتایج حاصله، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه (R & D) و پایگاه اطلاعاتی ارگانیک ملی، جهت‏ دهی به افکار کشاورزان برای ارتباط بیشتر با مروجان، کشاورزان پیشرو و کارشناسان و فرهنگ ‏سازی در خصوص نحوه استفاده آموزشی از پیام ‏رسان‏ ها (تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) و پیامک‏ های تلفن همراه پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Agricultural Extension and Education System on Organic Agricultural Development in Agricultural Cooperatives of Shabestar Township

نویسندگان [English]

  • Yahya Safi Sis 1
  • Milad Joodi Damirchi 2
  • Najimeh Esmaili 3
1 Ph.D. of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
2 M.Sc of Agricultural Management, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
3 M.Sc of Sustainable Agricultural and Environmental Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

At the present time, although the productivity and sustainability of many environmental protection technologies, such as organic technology, have been widely demonstrated, many farmers are still unaware of these technologies and the reason of it, is that such technologies require the replacement of management skills, knowledge and local manpower with foreign inputs. In this regard, the purpose of this study was to analyze the impact of agricultural extension and education system in the form of educational-extension methods on the development of organic agriculture in agricultural cooperatives. The statistical population consisted of the members of active and passive agricultural cooperatives in Shabestar township in 2019. This study is In terms of paradigm, quantitative; In terms of purpose, practical; In terms of data collection, survey and in terms of the relationship between variables, it is a type of descriptive-correlation researches. Structural equation modeling technique was used for data analysis. According to field data, there was sufficient evidence to support the significant impact of "scientific visits" and "training sessions" on "organic technology behavior". Also, the significant effect of the variables of "personal contact" and "knowledge of organic technology" on "attitude to organic technology" was confirmed. Based on the results, the following recommendations are proposed: the establishment of R&D center and national organic database, Orientation to farmers' thoughts for more communication with extension agents, leading farmers and experts, and culture building on how to use of messengers (Telegram, WhatsApp and Instagram) and mobile text messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Technology Behavior
  • Mass Media
  • Individual Contacts
  • Scientific Visits
آرایش، م. ب. (2015). بررسی عوامل آموزشی – ترویجی موثر بر استفاده از گیاهان تراریخته( مطالعه موردی: استان ایلام). فصلنامه بین المللی مدیریت کشاورزی و توسعه، 5 (4)، 262-257 .
بان، و. د.، هاوکینز، ا. (1385). ترویج کشاورزی. مترجم م. تبرائی، و ا. زمانی پور، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
پزشکی‏راد، غ. ر. و نعیمی، ا. (1390). بررسی عوامل آموزشی ـ ترویجی موثر بر بکارگیری گیاهان تراریخته از نظر متخصصان. اقتصاد و توسعه کشاورزی. 25(1)، 9-1.
جایدری، ر. س. ملک‏محمدی، ای. و حسینی، س. م. (1390). بررسی راهکارهای آموزشی- ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی در بین گندمکاران استان ایلام. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 4(4)، 12-1.
حمایت‏خواه‏جهرمی، م.، ارشاد، ف.، دانش، پ.، و قربانی، م. (1396). تأملی جامعه شناختی در باب مناسبات دانش، نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران). مسائل اجتماعی ایران، 8(1)، 26-5.
خوش مرام ، م. ، شیری ، ن. ا. و شرفی، ل. (1393). عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک. مجله راهبردهای توسعه روستایی، 1(4)، 75-90.
دین‏پناه، غ. و اخوان، ا. (1393). عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در گلخانه های شهرستان ورامین. مجله پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(1)، 111-101.
رادان، ف. (1397). کشف رابطه بین متغیرهای اقتصادی اقتصادی و رسانه های جمعی با تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: کارمندان متزوتسان). مجله تحقیقات ، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ، 7(1)، 103-114.
رزاقی بورخانی، ف. (۱۳۸۸). ترویج بکارگیری گیاهان تراریخته، راهبردی مؤثر برای توسعه کشاورزی پایدار. همایش منطقه‏ای غذا و بیوتکنولوژی. کرمانشاه، 13 اسفند، صص 71-68.
رنجبر شمس ، ح. و امیدی نجف آبادی ، م. (1393). عوامل مؤثر بر نگرش مصرفی محصولات ارگانیک در تهران. پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (2)، 62-51.
رجبی ، ا. ، شعبانعلی فمی ، ح. ، و پوراتشی ، م. (1392). مؤلفه های موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مصرف‏کنندگان (مطالعه موردی: شهرستان کرج). مجله علوم و صنایع غذایی، 10 (38)، 41-31.
روانبخش سنگجوئی ، م. (1392). وضعیت ایران در توسعه پایدار زیست محیطی. مجله محیط زیست و توسعه، 4 (7) ، 82-73.
زلیخائی‏سیار، ل. نادری‏مهدیی، ک. و موحدی، ر. (1397). مدل عامل‏های آموزشی- ترویجی موثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزی از دیدگاه متخصصان آب استان. 46، 33-16.
سوانسون، ب. (1370). مرجع ترویج کشاورزی. ترجمه شهبازی، ا. و حجاران، ا. تهران: انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.
سوانسون، ب. بنتز، ر. و سوفرانکو، ا. (1381). ارتقاء ترویج کشاورزی. ترجمه باقری، ا و صیامی، ت. اردبیل: انتشارات باغ اندیشه.
شبیری، س. م. فرج اللهی، م. کوهی اقدم، ا. و میبدی، ح. (1392). ارتباط استفاده از رسانه های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با بالا بردن سطح آموزش محیط زیست معلمان. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم آموزشی، 4(1) 40-23.
شبیری، س. م. (1396). نقش شبکه های اجتماعی در فرهنگ ارزش ها و اعتقادات محیطی معلمان: مطالعه موردی تلگرام. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 6(2)، 27-43.
عباسی رستمی، ع. ا. احمدپور، ا. و شریف‏زاده، م. ش. (1395).  تحلیل اثربخشی فعالیتهای آموزشی ترویجی پیرامون ارتقای سطح دانش کشاورزان توتونکار با مدلیابی معادلات ساختاری. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(3)، 706-695.
 علی‏کرمی، ا. حسینی، . ج. ف. چیذری، م. مهدیزاده. ح. (1388). جایگاه روش‏های آموزشی در میزان پذیرش بیوتکنولوژی کشاورزی. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.
عمانی ، ا. (1380). تعیین خصوصیات اقتصادی - اقتصادی و زراعی گندمکاران استان خوزستان در مورد پذیرش روشهای پایدار کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
گلی، گ. موحدی، ر. و بلالی، ح. (1397). عاملهای آموزشی-ترویجی مؤثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 45، 20-3.
محمدیان، م. و بخشنده ، س. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان سبز. مطالعات مدیریت بهره‏وری، 23(75)، 68-39.
مقدسی، ج. (1380). سازه‏های موثر در بکارگیری روش‏های آموزشی – ترویجی به وسیله مروجان و کارشناسان کشاورزی استان مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
ملک‏سعیدی ، ح. آجیلی، ا. و رضایی‏مقدم، ک. (1388). عوامل مؤثر بر دانش خبرگان کشاورزی سازمان کشاورزی خوزستان در مورد کشاورزی ارگانیک. مجله تحقیقات اقتصاد توسعه کشاورزی کشاورزی، 2(4)، 91-81.
منتی زاده ، م. و زمانی ، غ. (1391). بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر نگرش محیطی کشاورزان و افراد غیر عضو تعاونی‏های کشاورزی شیراز. تعاون و کشاورزی، 1(4)، 63-43.
میرگوهر، م. و. موحد‏محمدی، ح. (1387). بررسی و اولویت‏بندی نیازهای آموزشی کشاورزی با استفاده از رویکرد سنجش اختلافی سطح دانش فنی و میزان کاربرد آن. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 4(1) ، صص 72-61.
نعیمی ، ا. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی از دیدگاه متخصصان بیوتکنولوژی در استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
نعیمی، ا.، بیگلری، ن.، عباسی، ف.، پزشکی راد، غ. ر.، و چیذری، م. (1390). تاثیر ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 41، شماره 4، صص 588-579.
نعیمی، ا. نجفلو، پ.، و سبحانی، س. م. ج. (1394). نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان. فصل‏نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 4 (33)، 110-97.
هاتفی، م. محمدزاده، م. و شعبانعلی فمی، ح. (1396). بررسی موانع و محدودیت های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار ، 27 (4)، 245-233.
هرسی، پ.، و بلانجارد، ک. (1383). مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی. ترجمه علاقه‏بند. انتشارات امیرکبیر. چاپ بیست و سوم.
هوشمندان مقدم فرد، ز. و شمس ، ا. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان گندم نسبت به کشاورزی ارگانیک. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار ، 26 (3) ، 170-155.
یعقوبی ، ج. ، و جوادی ، ا. (1393). موانع تولید ارگانیک زراعی از دیدگاه متخصصان جهاد کشاورزی. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، 24(1)، 66-57.
Abdullah, A.H.M., Afrad, M.S.I., Bhuiyan, A.A.H., Haque, M.E., &
Islam, T. (2018). Attitude and consumption of Bangladeshi
professionals toward biotechnological products. Agriculture and
Food Security, 7(1), 2-18.
Aertsens, J., Verbeke, W., Van Mondelaers, K., & Huylenbroeck, G.
(2009). Personal determinants of organic food consumption:
review. British Food Journal, 111, 1140–1157.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
Aminrad, Z., Sayed Zakariya, S.Z.B., Samad Hadi, A., & Sakari, M.
(2013). Relationship between awareness, knowledge and attitudes
towards environmental education among secondary school students
in Malaysia. Journal of World Applied Sciences, 22 (9), 13-26.
Asadollahpour, A., Omidi Najafabadi, M., & Hosseini, S.J. (2016).
Modeling behavior pattern of Iranian organic paddy farmers. Paddy
and Water Environment, 14(3), 221–229.
Ban, V.D., & Hawkins, H.S. (1996). Agricultural Extension. Oxford:
Wiley-Blackwell Ltd.
Brown, E., Dury, S., & Holdsworth, M. (2009). Motivations of
consumers that use local, organic fruit and vegetable box schemes
in Central England and Southern France. Appetite Jornal, 53,183-
188.
Chen, M.F. (2009) Attitude toward organic foods among Taiwanese
asrelated to health consciousness, environmental attitudes, and
themediating effects of a healthy lifestyle. British Food Journal.
112: 165–178.
Counntly, M. (2004). How should public policy respond to the challenges
of modern biotechnology?. Current Opinion in Biotechnology,
15(4), 258-263.
Cui, K., & Shoemaker, S.P. (2018). Public perception of geneticallymodified
(GM) food: a nationwide Chinese consumer study.
Science of Food, 2(10), 34-51.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use,
and user acceptance of information technology.
MIS Quarterly, 7(9), 319-340.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (2004). Theory-based behavior change
interventions: Comments on Hobbis and Sutton. Journal of Health
Psychology, 10(1), 27-31.
Frick, J., Kaiser, F., & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and
conservation behavior: exploring prevalence and structure in a
representative sample. Personality and Individual Differences,
3(37), 1-27.
FSA (Food Standards Agency) (2000). Qualitative research to explore
public attitudes to food safety. Report prepared for the FSA by
Cragg Ross Dawson Ltd. Available at:
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/qualitativerep. Pdf.
Ghasemi, S., Karami, E., & Azadi, H. (2013). Knowledge, attitudes and
behavioral intentions of agricultural professionals toward
genetically modified (GM) foods: a case study in Southwest Iran.
Science and Engineering Perceived Moral Concern, 19(3), 1201-
1227.
Ghoochani, O.M., Ghanian, M., Baradaran, M., & Azadi, H. (2017).
Multi stakeholders’ attitudes toward Bt rice in Southwest, Iran:
application of TPB and multi attribute models. Integrative
Psychological and Behavioral Science, 51(1), 141-163.
Halberg, N., & Andreasen, L. (2014). Organic agriculture and the multidimensional
challenges of future food and farming systems.
IFAOM.
Han, J.H. (2006). The effects of perceptions on consumer acceptance of
genetically modified (GM) foods. Doctoral Dissertations. Louisiana
State University and Agricultural and MechanicalCollege.
Hoefkens, C., Verbeke, W., Aertsens, J., Mondelaers, K., & Van Camp,
J. (2009). The nutritional and toxicological value of organic
vegetables: consumer perception versus scientific evidence. British
Food Journal, 111, 1062–1077.
IFOAM (2019). Principles of organic agriculture. Available at:
https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organicagriculture
Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation
modeling with the SIMPLIS command language. United State
America: Scientific Software International.
Kaiser, G.F., Lfing, S.W., & Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude
andecological behaviour. Journal of Environmental Psychology,
Vol. 19, 1-19.
Kelley, J. (1995). Public perceptions of genetic engineering:
Australia, 1994. Final report to the Department of
Industry, Science and Technology, Available at:
http://www.dist.gov.au/pubs/reports/genengin/content.html.
Lockie, S., & Lyons, K. (2002). Eating ‘Green’: motivations behind
organic food consumption in Australia. Sociol Ruralis, 42, 20–37.
Magnusson, M.K., Arvola, A., Hursti, U.K.K., Aberg, L., & Sjödén, P.O.
(2003). Choice of organic foods is related toperceivedconsequences for human health and to environmentally friendly
behavior. Appetite, 40, 109–117.
Marten, G.G. (1986). Traditional agriculture in southeast Asia: a human
ecology perspective, Westview Press (Boulder, Colorado).
Misra, R. & Singh, D. (2016) An analysis of factors affecting growth of
organic food: perception of consumers in Delhi-NCR (India).
British Food Journal, 118(9), 2308–2325.
Molina, M.A., Fernández-Sáinz, A., & Izagirre-Olaizola, J. (2013).
Environmental knowledge and other variables affecting proenvironmental
behaviour: comparison of university students from
emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production,
Vol. 61, 130-138.
Nasir, A.V., & Karakaya, F. (2014). Consumer segments in organic foods
market, J. Consum Mark., 31, 263–277
Nuttavuthisit, K., & Thøgersen, J. (2017). The importance of consumer
trust for the emergence of a market for green products: the case of
organic food. Journal of Business Ethics, 140, 323–337.
Pandey, D., Kakkar, A., Farhan, M., & Ahmad Khan, T. (2019). Factors
influencing organic foods purchase intention of Indian customers.
Organic Agriculture, 2(8), 18-41.
Pearson, D., & Rowe, P. (2014). Concepts and philosophy underpinning
organic horticulture. In: Horticulture: Plants for People andPlaces, Vol 2. Dixon, G. R. and Aldous, D. E (eds.). Springer
Publication. pp: 859-873.
Portwood-Stacer, L. (2012). Anti-consumption as tactical resistance:
anarchists, subculture, and activist strategy. J. Consum Cult., 12,
87–105.
Pretty, J.N. (2002). Agricultural regeneration: policies and suitable
operations for sustainability and self-sufficiency. Translated by
Alireza Kashani. Tehran. Ministry of Agriculture, Agricultural
Research and Development Center. Village Publishing. No. 46. [In
Persian]
Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th Ed.). New York: Free
Press. Retrieved from http://www.amazon.com/DiffusionInnovations-
Edition-Everett Rogers/dp/0743222091.
Roitner-Schobesberger, B., Darnhofer, I., Somsook, S., & Vogl, R.C.
(2008). Consumer perceptions of organic food in Bangkok,
Thailand. Food Policy, 33, 112–121.
Rusly, N.S., Amina, L., & Zainol, Z.A. (2011). The need for Biosafety
education in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences,
15, 3379–3383.
Saini, B. (2013). Green marketing and its impact on consumer buying
behaviour. International Journal of Engineering and Science
Invention, 2(12), 61–64.Salehi, S. (2009). Environmental attitudes and behavior in Iran: a study
in the northern provinces using the new environmental paradigm.
PhD thesis. Leeds University, UK.
Siti Nor, B.A., & Nurita, J. (2010). Consumers perception and purchase
intentions towards organic food products: exploring the attitude
among Malaysian consumers. World Gazetter. Available at:
http://www.pbfeam2008.bus.qut.edu.au/papers/documents/SitiNor
BayaahAhmad_Final.
Sorgo, A., & Ambrozis-Dolinsek, J. (2009). The relationship among
knowledge of attitudes toward and acceptance of genetically
modified organisms (GMOs) among Slovenian teachers. Electronic
Journal of Biotechnology, 12(4), 1-2.
Styles, M.L.B. (2002). Using education as a public relations tool for
biotechnology. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 70(3), 23–
26.
Sutton, P.W. (2007). The environment: A sociological introduction.
Cambridge: Polity.
Taylor, S., & Todd, P.A. (1995). Understanding information technology
usage: a test of competing models. Information Systems Research,
6(2), 144-176.
Vermeir, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption:
exploring the consumer attitude–behavioral intention gap. Journal
of Agricultural and Environmental Ethics, 19, 169–194.Weatherell, C., Tregear, A., & Allinson, J. (2003). In search of the
concerned consumer: UK Public perceptions of food, farming and
buying local. Journal of Rural Studies, 19(2), 233–244.
Wilson, A.K., Latham J.R., & Steinbrecher, R.A. (2006). Transformation
induced mutations in transgenic plants: analysis and biosafety
implications. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 23,
209-234.
World Bank (2003). World development report 2003, in, Sustainable
Development in a Dynamic World, Transforming Institutions,
Growth and Quality of Life. New York: Oxford University. Press
for World Bank.
Zhu, B. (2016). Consumer’s motivation, opportunities and abilities for
sustainable consumption: a case in China. University of West
Florida, 24(8), 337–352.