ارائه الگوی رقابت‌پذیری خوشه‌های صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی شرکتهای وابسته به تعاونی های کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2-استادیارگروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران

2 1-استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی،گروه مدیریت بازرگانی،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی،فیروزکوه،ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارکنان اداری خوشه ادوات کشاورزی شهرک صنعتی ساری می‌‌باشند که تعداد آنها 107نفر می‌‌باشد. پس از آن با استفاده از نرم‌افزار کیفی Maxqda و کدگذاری باز و محوری عوامل موثر شناسایی و با نرم‌افزار کمّی PLS مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. مطابق با نتایج کیفی تحقیق عوامل موثر بر رقابت‌پذیری خوشه‌های صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی عبارتند از: شبکه نهادها و صنایع پشتیبان، پیش‌زمینه‌های اجتماعی، تسهیل نوآوری، تمرکز جغرافیایی، استراتژی شرکت ساختار و رقابت. همچنین گزینه‌های شناسایی شده برای عامل اصلی "شبکه نهادها و صنایع پشتیبان" عبارتند از ادغام عمومی بنگاه‌ها، ارتباط با تامین‌کنندگان، ارتباط دولت با مراکز تحقیقاتی، عقد قراردادهای بانکی، مکانیزم‌های تعدیل مالیات و پشتیبانی دولت. همچنین گزینه‌های شناسایی‌شده برای عامل اصلی "پیش‌زمینه‌های اجتماعی" عبارتند از ارزش اجتماعی مشترک، ایجاد ضوابط رفتاری مشترک، حس جامعه‌پذیری، وجود تعرفه‌ها و فرصت‌های مشترک. همچنین گزینه‌های شناسایی‌شده برای عامل اصلی "تسهیل نوآوری" عبارتند از آموزش خلاقیت، بالفعل‌شدن نوآوری، افزایش ظرفیت نوآوری، میزان نوآوری، وجود دانشگاه‌ها و مراکز دانش. همچنین گزینه‌های شناسایی‌شده برای عامل اصلی "تمرکز جغرافیایی" عبارتند از تخصص‌یافتگی بخشی، تمرکز شرکت‌های مرتبط و مکمل، نزدیکی جغرافیایی شرکت‌ها. همچنین گزینه‌های شناسایی‌شده برای عامل اصلی "استراتژی شرکت ساختار و رقابت" عبارتند از انتخاب استراتژی، انعطاف‌پذیری در رقابت، تسهیم رقابت و همکاری، رقابت محلی، وجود افزایش تقاضا، وجود مشتریان در بازارهای داخلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the competitiveness model of industrial clusters and agricultural conversion industries of companies affiliated with agricultural cooperatives in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • leila Andervazh 1
  • ebrahim naiemi 2
  • iman ghasemi hamedani 3
  • zahra atf 4
2 khorramshahr-persian gulf international branch, Islamic Azad university,khorramshar, iran
3 Firozkoh branch, Islamic Azad university,Firozkoh, iran
4 PhD student of Marketing Management at Islamic Azad University, Roudhen Branch
چکیده [English]

In the most general sense, the word cluster refers to the spatial concentration of economic activity in particular lands. Industrial clusters are the aggregation of competing and competing industries in a region that interact in a networked manner through horizontal and vertical communications and strong and interconnected links. The purpose of this research is to model the factors affecting the competitiveness of industrial clusters. The research method used in this study design is a combination of qualitative and quantitative methods. Accordingly, the statistical population of this study consists of two parts: qualitative and quantitative. The qualification department comprises 10 experts in the field of industrial clusters as senior managers or marketing and sales managers with at least 5 years of useful work experience and a master's degree and above. The statistical population of the quantitative section includes all managers and administrative staff of Sari Agricultural Equipment Cluster. The number is 107. Then, effective factors were identified by using Maxqda qualitative software and open and axial coding and tested by PLS quantitative research model software. According to the qualitative results of the research, the factors affecting the competitiveness of industrial clusters and agricultural conversion industries are: network of supporting institutions and industries, social backgrounds, innovation facilitation, geographical focus, company structure and competition strategy. Also identified options for the core Agent and Support Industries network include public enterprise integration, supplier relationships, government linkage with research centers, banking contracts, tax adjustment mechanisms,

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperatives
  • Social Background Factor
  • Geographic Focusing Factor
  • Innovation Facilitation Factor
  • Corporate Strategy and Structure Strategy