عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونیهای تولیدی کشاورزی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران

10.22034/ajcoop.2020.127140

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکتهای تعاونی تولیدی
کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. جامعة آماری مدیران این شرکتها به تعداد 452 نفر بودند. حجم
نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 133 نفر برآورد شد که این افراد با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار
گردآوری اطلاعات پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید 5 نفر از استادان دانشگاه آزاد ایلام و 5 نفر
از مدیران تعاونیهای کشاورزی رسید و پایایی مؤلفههای آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ بیش از
92 / 0 محاسبه شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss انجام گرفت. یافتهها نشان داد
سطح توسعة کارآفرینی 94 درصد از تعاونیهای کشاورزی استان در حد متوسط و کمتر از آن بوده
است. همچنین رابطة عوامل اقتصادی، آموزشی اطلاعاتی، سازمانی و سیاستی با توسعة کارآفرینی –
در تعاونیها مثبت و معنیدار بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو عامل اقتصادی و
آموزشی اطلاعاتی درمجموع، - 7 / 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توسعة کارآفرینی را تبیین
کردهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Entrepreneurship Development in Ilam Agricultural Production Cooperatives

نویسندگان [English]

  • masoumeh maleki 2
  • mohamad bagher arayesh 3
2 Graduated master science of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Ilam Branch
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors affecting entrepreneurship development in agricultural cooperatives of Ilam province. The methodology was descriptive-correlation. The statistical population of the study consisted of 452 managers of Ilam province's agricultural Production
cooperatives. The sample size was estimated to be 133 people using Kerjcie and Morgan table. They were selected and studied using proportional stratified random sampling method. The data collection tool was a questionnaire which its validity was confirmed by 5 faculty members of agricultural extension and education department of Ilam Islamic Azad University and five managers of agricultural cooperatives and its reliability was calculated 0.92 by using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by SPSS software. The results showed that the entrepreneurship development level of %94 of agricultural cooperatives was medium and lower than average. It was also found that the relationship between economic, educational- information, organizational and political factors with entrepreneurial development of agricultural cooperatives was positive and significant. The results of regression analysis showed that both economic and educational-information factors could explain % 43.7 of changes in dependence variable of entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • agricultural cooperatives
  • cooperative enterprises