تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه‌سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید: مورد روستاهای منطقه‌ی زرقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج- دانشکده کشاورزی- گروه مدیریت توسعه روستایی

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

با توجه به اهمیت یکپارچه‌سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت‌های تعاونی و گروهی، شناسایی موانع و مشکلات اجرای این طرح و رفع آنها ضروری می‌باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه‌سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید در روستاهای شهرستان زرقان انجام گرفت. جامعه‌ی مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان فارس بودند که ۳۸ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری و در قالب سه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب چهار دسته موانع اصلی طبقه‌بندی گردید که شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی ـ فرهنگی بودند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای به منظور توسعه‌ی این طرح ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Barriers and Obstacles of Lands Consolidation and Production Cooperatives Formation: the case of Zarghan County

نویسندگان [English]

  • mahbobeh asimeh 1
  • Mehdi Nooripoor 2
1 Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Yasouj University
چکیده [English]

Given the importance of land consolidation plans in the development and improvement of agricultural status in terms of increasing agricultural production, improving income levels of farmers, and production cooperatives formation, it is necessary to identify barriers and obstacles to implement this plans and to remove them. Therefore, the present study aimed to analyze the barriers and obstacles of land consolidation and production cooperatives formation in rural areas of Zarghan County. The study population was Zarghan regional farmers located in Fars province that 38 of them were selected by purposeful and snowball sampling. Research data were collected using semi-structured interviews and analyzed in three stages: open coding, axial coding, and selective coding with the help of MAXQDA software and classified into four main barriers. These include agricultural barriers, administrative barriers, economic barriers, and socio-cultural barriers. Finally, according to the results, suggestions were made to develop this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers and Problems
  • Land Consolidation
  • Content Analysis
  • Cooperatives
  • Zarghan