واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

3 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می‌تواند تحولی در مدیریت منابع انسانی شرکت‌های تعاونی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی آن ها را از میان بردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکه سازی و عملکرد در شرکت‌های تعاونی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة 30 پرسشی بر اساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر می‌باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر محاسبه شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرایندهای مدیریت استعداد شامل ارزیابی و کشف، جذب، حفظ و نگهداری و توسعه و آموزش استعدادهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. علاوه براین، تاثیر شبکه سازی بر عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of talent management processes on networking capability and organizational performance (Case study: Agricultural cooperatives of Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • hossein sotudeh arani 1
  • Abolfazl Baghbani arani 2
  • Yaser Maghsoudi-Ganjeh 3
  • mohammad mahtari arani 1
  • zahra sarple 4
1 Department of Management Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Agriculture Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4 Management Student, Department of Management Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Talent management is a new approach that can revolutionize the human resource management of cooperatives and eliminate the weaknesses and problems of their traditional approaches. The aim of this study was to investigate the effect of talent management processes on networking capability and performance in cooperatives in Isfahan province. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. To collect the data, a 30-item questionnaire based on a sequential scale and a five-point Likert scale was used, the validity of which was confirmed by experts and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of the research is 580 managers of agricultural cooperatives in Isfahan province and the sample size was calculated using Krejcie Morgan table of 230 people who were selected by simple random sampling. SmartPLS software was used to analyze the data. The results showed that talent management processes including evaluation and discovery, absorption, retention and maintenance and development of organizational talent affect organizational performance. In addition, the impact of networking on the performance of agricultural cooperatives was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • Networking capability
  • Performance
  • Cooperatives