تعیین نظام بهره برداری کشاورزی پایدار در اراضی پایاب سد کرم‌آباد شهرستان پلدشت بر اساس دیدگاه کارشناسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، ماکو، ایران

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی است که به روش پیمایشی و به منظور تعیین نظام بهره‌برداری کشاورزی پایدار در پایاب سد کرم آباد شهرستان پلدشت صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و صاحب‌نظرانی است که در زمینه نظام های بهره برداری منطقه و ابعاد پایداری کشاورزی دارای اطلاعات و تجارب کافی بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر اساتید اقتصاد، ترویج و محیط زیست دانشگاه ارومیه تایید و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید و مقدار آن 0/0 محاسبه شد. با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم متشکل از معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها نظام بهره برداری پایدار انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، شرکتهای سهامی زراعی به عنوان پایدارترین نظام بهره‌برداری معرفی شد. همچنین از نظر معیارهای اقتصادی و محیط‌زیستی، نظام بهره-برداری کشت و صنعت با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره‌برداری سهامی زراعی در اولویت دوم قرار داشت. از نظر معیار اجتماعی، نظام خرده دهقانی مطلوبیت بهتری نسبت به سایر نظام های بهره برداری به جهت حل مشکل تعارض مالکیت داشت. در نهایت پیشنهادهای لازم برای راه اندازی شرکتهای سهامی زراعی در منطقه مورد مطالعه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the sustainable farming system from viewpoint of experts in the downstream lands of Karamabad Dam in Poldasht Township, Iran

نویسندگان [English]

  • kourosh Babazadeh 1
  • shahram mohammadzadeh 2
1 M.S. Degree, in agricultural management, agricultural management, agricultural faculty, Islamic Azad University, Maku Branch, Maku, Iran
2 Department of Agricultural Economic, Agricultural and Natural Resources Management, Urmia university, Urmia, Iran
چکیده [English]

The present research is an applied research conducted by survey method in order to determine the sustainable farming system in the downstream lands of the Karamabad dam. The statistical population includes all experts who had sufficient information and experience about dimensions of sustainability of farming systems especially in the research area. Using targeted sampling method, 15 experts were identified. A questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by the faculty members in economics, extension and environment majors of the Urmia University. The inconsistibility rate was used to measure reliability. Utilizing the Hierarchical Analysis Process (AHP) the decision tree was made consisting of criteria, sub-criteria and options, for determining a sustainable farming system. The data were analyzed using Expert choice software. The results showed that considering economic, social and environmental criteria, farming joint stock companies was introduced as the most sustainable farming system from the viewpoint of experts. Also, in terms of economic and environmental criteria, the agro-industry farming system was in the second priority. In terms of social sub-criteria, the small peasant farming system had better than other farming systems because of solving the problem of ownership conflict. Necessary suggestions for setting up farming joint stock companies in the study area were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • farming system
  • agricultural sustainability
  • and Analytical Hierarchical Process (AHP)