ارائه چارچوبی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذایی ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، علوم انسانی، حضرت معصومه س، قم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه دولتی حضرت معصومه(س)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)

چکیده

پژوهش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بیماری‌ها منشأ غذایی دارند و مواد غذایی که به شیوه طبیعی تولید می‌شوند برای سلامتی، مفیدتر هستند. به همین علت، توجه به محصولات غذایی ارگانیک در حال افزایش است. ازآنجایی‌که کسب‌وکارهای زیادی در حوزه محصولات غذایی ارگانیک مشغول به فعالیت هستند، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذایی ارگانیک می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها کیفی است. جامعه آماری را خبرگان حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک تشکیل می‌دهند. نمونه آماری این تحقیق با روش غیر احتمالی و هدفمند انتخاب گردیده و مبتنی بر قاعده اشباع نظری، 13 نفر مصاحبه‌شونده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عوامل مؤثر بر توانمندسازی و ورود موفق به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک شامل قابلیت‌های درونی، عوامل برانگیزاننده مشتری، عوامل تسهیل‌کننده و قابلیت‌های تعاملی با محیط می‌باشند. در انتها پیشنهاد می‌شود کسب و کارهای محصولات غذایی ارگانیک با عنایت به ویژگی‌های این صنعت و بازار آن، به افزایش توانمندی خود در سه بعد دیگر مدل پژوهش یعنی ارتقای قابلیت‌های درونی شرکت در حوزه منابع فیزیکی و مهارت‌های انسانی، افزایش اعتماد مشتریان به محصولات ارگانیک و افزایش تعاملات شرکت با محیط به ویژه از طریق شبکه‌سازی نهادی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for empowering SMEs in the organic food industry

نویسندگان [English]

  • mohammad reza fallah 1
  • Rasoul Abbasi 2
  • Yasaman Eshragh 3
1 Department of Management, Faculty of Humanities, University of Hazrat-e Masoumeh, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Hazrat-e Masoumeh University
3 MA in Business Management, Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

Researches show that many diseases have a nutritional origin and naturally produced foods are more beneficial to health. For this reason, attention to organic food products is on the rise. Since many businesses are engaged in organic food products, the main objective of this research is to provide a framework for successful performance of SMEs in organic food products. The present research is qualitative, applied and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population consists of experts in the field of small and medium enterprises in the field of organic food products. The statistical sample of this research was selected by non-probabilistic and purposeful method and based on the theoretical saturation rule, 13 people were interviewed. Thematic analysis method has been used to analyze the data. Based on the results, the factors affecting the successful entry and empowerment of SMEs in the field of organic food products include internal capabilities, customer motivating factors, facilitating factors and interactive capabilities. Finally, it is recommended that organic food businesses with regard to the characteristics of this industry and its market, increase their ability in three other dimensions of the research model include improving the company's internal capabilities in the field of physical resources and human skills, increasing customer trust in organic products and increasing the company's interactions with the environment, especially through institutional networking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • motivating factors
  • facilitating factors
  • interactive capabilities
  • organic food products