شناسایی ویژگی های تعاونی دانشجویی موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالت‏هایی چون تربیت نیروی متخصص و گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند. در این راستا، تعاونی‏های دانشجویی می‏توانند در توسعه مهارت‏ها و توانایی‏های لازم برای آمادگی دانشجویان جهت ورود به بازارکار نقش قابل توجهی داشته باشند. لذا، در این مطالعه به شناسایی ویژگی‏های تعاونی دانشجویی موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با بهره گیری از نظریه بنیانی، پرداخته شد. جامعه تحقیق دانشجویان عضو تعاونی دانشجویی پیشگامان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی، نمونه‏های تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی‏ جمع آوری داده‏ها، مصاحبه بود. بر یایه یافته‏ها، مهم‏ترین ویژگی‏های تعاونی دانشجویی موفق شامل: «مشارکت و همکاری»، «امکانات و زیرساخت‏های لازم»، «شرایط اقتصادی مناسب»، «کارآفرینی و خلاقیت»، «اجرا و توسعه کشاورزی پایدار»، «مدیریت موفق» و «بازاریابی مناسب» بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Characteristics of successful student cooperative in the College of Agriculture and Natural Resources at Razi University

نویسنده [English]

  • zahra athari
Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Universities and higher education centers are responsible for the missions of training the expert force, and expanding of technology, innovation and creativity. Student cooperatives can play a significant role in developing the skills and abilities necessary to prepare students to enter in the labor market. Therefore, this research devoted to identifying characteristics of successful student cooperative in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University, through grounded theory methodology. The population for this study consisted of students majoring in agriculture who are members of the Pishgaman Student Cooperative in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University. Interviewing was the main tool for gathering data and using purposeful sampling method and snowball technique. The results showed the characteristics such as a "Participation and Cooperation", "Necessary Facilities and Infrastructure", "Appropriate Economic Conditions", "Entrepreneurship and Creativity", "Implementation and Development of Sustainable Agriculture", "Successful Management" and "Appropriate Marketing" were the most important characteristics of successful student cooperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Cooperative
  • Agricultural Students
  • Grounded Theory
  • Razi University
اخوان کاظمی، م. و علی بیگی، ا.ح. (1392). تشکیل تعاونی‎های دانشجویی کشاورزی: قوت‎ها، ضعف‎ها، فرصت‎ها و تهدیدها.  تعاون و کشاورزی، 2 (8)، 65-88.
آذرمینا, م.؛ رحیمی، ا. و نجاری، ع. (۱۳۹۵). نقش آموزش و ترویج در توسعه پایدار کشاورزی. همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع­طبیعی و محیط­زیست ایران، تهران، موسسه برگزار­کننده همایش‎های توسعه­­محور دانش و فناوری سام ایرانیان. قابل دسترس در:  https://www.civilica.com/Paper-MDCONF01-MDCONF01_267.html.
بخشی جهرمی، آ.، نامدار، ر. و شفیعی، ل. (1396). تحلیل وضعیت اشتغال دانش‎آموخته‎های رشته‏های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان کرمان(، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 4 (8)،39-50.
چهارسوقی، ا.، سعیدی، ح. و آرایش، ب. (1393). گرایش دانشجویان سال آخر علوم کشاورزی دانشگاه‎های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی، 3 (11)، 53-76.
زلالی، ن.، خسروپور، ب.، و زارع، ع. (1394). تنگناها و چالش‎های اشتغال دانش­آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 33، 73-82.
عباسی، م.، قلی قورچیان، ن. (1388). شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی‎های دانش‎آموختگان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3 (2)، 170-143.
علی آبادی، و.، علی بیگی، ا.ح. و توکلی، ج. (1389).  الزامات شکل‎گیری و موفقیت تعاونی‎های دانش­آموختگان کشاورزی، تعاون و کشاورزی، 1 (4)، 55-70.
علی بیگی، ا.ح. و سنجابی، س. (1398). عوامل موثر بر عضویت دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی.  تعاون و کشاورزی، 8 (31)، 123-144.
موحدی، ر.، و سامیان، م. (1396). تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش­آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی، 6 (22)، 151-180.
موحدی (1394). تحلیل شاخص­های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی‎های دانش­آموختگان رشته‎های کشاورزی. تعاون و کشاورزی، 4 (16)، 131-150.
وطن­خواه، ن. و رضایی­مقدم، ک. (1394). مؤلفه‎ها و موانع ایجاد دانشکدة کارآفرین از دیدگاه دانشجویان عضو و غیرعضو تعاونی دانشجویی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز. تعاون و کشاورزی، 4 (15)، 17-40.
یعقوبی فرانی، ا.، رحمانی، ف.، مهدی زاده، ح. و نادری مهدیی، ک. (1392). صلاحیت‎های مورد نیاز دانش­آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی، 2 (5)، 47-68.
         
Beranek, L. .(2015). The Attitude of the college students to entrepreneurial skills development in the subject e-commerce. Information in Education, 14 (1), 1-12.
Brzozowska-Wabik J. (2016). Kondycja spoldzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiebiorczych obywatelskich wsrod mlodziezy (The condition of student cooperatives and their role in promoting entrepreneurial attitudes among young people). Krakow: Zwiazek Lustracyjny Spoldzielni Pracy. Available at: https://goo.gl/2ihsxm.
Guest, G., MacQueen, K. & Namey, E. (2012). Applied thematic analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Hejazi, Y., Hashemi, S. M.,
Jackson, D. (2015). Employability skill development in work-integrated learning: Barriers and best practice. Studies in Higher Education, 40(2), 350-367.
Leis, A., S. Whittington, M. Bennet & M. Kleinhenz. (2011). Student farms at United States colleges and universities: Insights gained from a survey of the farm managers. NACTA Journal, 55(1), 9-15.
Liz, S., Ritchie J. & Connor, W. (2003). Qualitative research practice a guide for social science students and researchers. SAGE Publications London, 199-263.
Mazur B. & Zimnoch K. (2017). The Cooperative Paradigm of Development - Towards Values. In P. Kral (Ed.). The Proceedings of the International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 17. Prague, CR: University of Economics, 149 -160.
Robinson, J. S., Garton, B. L., & Terry, R. (2007). Identifying the employability skills needed in the workplace according to supervisors of college of agriculture, food and natural resources graduates. Journal of Southern Agricultural Education Research, 57(1), 95-100. Available at: http://pubs.aged.tamu.edu/jsaer/pdf /Vol57/57-01-095.pdf/.
Von Ravensburg G.N. (2017). Pupils’ cooperatives and the acquisition of competences for sustainable development. Belgium: CIRIEC International. Available at: http://www.ciriec.ulg.ac.be/wpcontent/uploads/2017/02/WP2017-01.pdf
Washer, P. (2007). Revisiting key skills: A practical framework for higher education. Quality in Higher Education, 13(1), 57-67.
Wong, P.K., Ho, Y.P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335.
Zimnoch K. (2018).  The Role of Student Cooperatives in Education in Poland in the 21st Century. Rural environment. Education. Personality, 11, 251-258.