ارزیابی نقش تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی (اقتصادی و فنی) دامداران عضو تعاونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

استان همدان با امکانات فراوان، شرایط مناسبی برای پرورش دام گوشتی در کشور دارد و نقش تعاونی­ها در موفقیت این صنعت در این استان می­تواند در سطح ملی اثربخش باشد. برهمین اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تعاونی­های پرورش­دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی اقتصادی و فنی دامداران عضو تعاونی انجام گرفت. این تحقیق از نظر رویکرد کلی، کمی و ازنظر شیوه گردآوری و تجزیه­وتحلیل داده­ها، توصیفی و علی مقایسه­ای است. جامعه مورد مطالعه دامداران عضو و غیرعضو تعاونی­های پرورش­دهندگان گوساله پرواری استان همدان (9424 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه­ای تصادفی، از هر دو گروه 150 نفر، به­عنوان نمونه، بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق­ساخته بود که روایی آن با نظر 15 نفر از متخصصان و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 80/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که سن، سطح تحصیلات و ظرفیت دامداری با عضویت در شرکت­های تعاونی دامداران رابطه معنی­داری دارند. همچنین علی­رغم سابقه عضویت بالا، اکثر اعضا از شرکت تعاونی خود ناراضی هستند، درحالی­که نتایج نشان داد عضویت در شرکت­های تعاونی موجب افزایش تولید گوشت قرمز و افزایش دانش فنی اعضا شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of Fattened Calf Breeders' Cooperative Role of Hamedan Province in Enhancingcapability (Economic and Technical) of Cooperative Ranchers

نویسندگان [English]

  • samira jeyhouni 1
  • fatemeh ghorbani piralidehi 2
  • mohammad motamed 3
1 Gilan University
2 phd of razi university
3 gilan
چکیده [English]

Cooperatives in the different economic, social and service sectors act as intermediaries between the government and the people and on creating and improving the spaces mentioned of businessare impressive. Hamadan province whit plenty of possibilities, has good conditions for breeding meat in the country and role of cooperatives in the success of this industry in the province can be effective nationally. This research was aimed at appraisal of fattened calf breeders' cooperative role of Hamedan province in enhancing capability (economic and technical) of cooperative ranchers. This study in terms of overall approach is quantitative andin terms of data collection and analysis is descriptive and causal. The study population consisted of member and non-member of fattened calf breeders' cooperativein Hamadan province (n = 9424) that using Cochran formula and randomized stratified sampling method from both groups 150 individuals were examined.The tool for gathering data was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the opinion of 15 experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.80 value). The results showed that age, level of education and livestock capacity havesignificant relationship with membership in livestock cooperatives. Also in spite of their high membership background, most members are dissatisfied with their cooperative, while the results showed that membership in cooperatives has increased red meat production and member technical knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fattened calf breeders' cooperative companies
  • improvement of economic conditions
  • empowerment
  • improvement of technical knowledge
بوزرجمهری، خ. و هادی­زاده بزاز، م. (1392). واکاوی و بررسی سازه­های مؤثر در توسعه­ی تعاونی­های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای،  شماره 8، 85-100.
ترابی،پ.، حیدری، ع. و محمدقلی­نیا، ج. (1389). بررسی میزان تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت­های تعاونی دام و طیور در شهرستان مشهد. نشریه تعاون، 21 (2)، 1-20.
خسروی­پور، ب.، برادران، م.، رواحی­نژاد، م. و مهراب قوچانی، ا. (1393). بررسی اهمیت و نقش شرکت­های تعاونی در بخش کشاورزی. ماهنامه کار و جامعه، شماره 175، 24-34.
رضوان­فر، ا. (1380). جریان انتقال اطلاعات مربوط به فن­آوری­های دامپروری در استان آذربایجان شرقی. مجله علوم کشاورزی ایران، 32 (1)،17-29.
سازمان جاد کشاورزی استان همدان (1388). آمارنامه جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی دفتر آمارو فناوری اطلاعات.
صابری، س.، مهدی­زاده، ح. و صی­محمدی، س. (1397). آثار تعاونی­های آب­بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 7 (27)، 115-142.
صدیقی، ح. و درویشی­نیا، ع.ا. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، 33 (2)، 313-323.
صفوی­مقدم، س.م. و بهروان، ح. (1391). نقش تعاونی روستایی زنان در توسعه­ی کارآفرینی. همایش ملی توسعه روستایی، رشت: دانشگاه گیلان.
طالبی، ج.، محمدزاده، ش. و رضایی، ا. (1395). بررسی آثار اقتصادی شرکت­های تعاونی تولید آزار 1 و 2 در منطقه آزاد ماکو. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 (18)، 85-106.
طاهرخانی، م. و حیدری­ساربان، و. (1383). نقش تعاونی­های تولیدی در توسعه­ی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر. نشریه پژوهش­های جغرافیایی، 36 (49)،113-124.      
عمانی، ا. و چیذری، م. (1382). تأثیر عضویت در تعاونی­های تولید روستایی بر سطح ویژگی­های فنی، اقتصادی و اجتماعی گندمکاران استان خوزستان. مجموعه مقالات اولین همایش نظام­های بهره­برداری کشاورزی در ایران: چالش­ها و چاره­ها تهران، دفتر مطالعات و طراحی نظام­های بهره­برداری.
فال سلیمان، م.، میکانیکی، ج.، صادقی، ح. و دزگی، ع. (1392). بررسی نقش شرکت­های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا ( مطالعه موردی شرکت­های تعاونی خوسف و خراشاد در استان خراسان جنوبی). برنامه­ریزی فضایی، 3 (4)، 95-116.
کرمی، ع. و رضایی مقدم، ک. (1384). آثار تعاونی های تولید کشاورزی در فرایند تولید. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة 52، 1-30.
معتمد، م.ک. (1386). مطالعه تأثیر تشکیل شرکت­های تعاونی تولید روستایی در وضعیت اقتصادی اجتماعی کشاورزان گیلان. گزارش نهایی طرح پژوهشی. دانشگاه گیلان.
نصیری، ا. (1389). آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان. فصلنامه روستا و توسعه، 13(3)،127-145.
Benin, R. (2010). Assessing the impact of cooperation in rural development. New York: Free Press.
Fairbairn, B., June, B., & Muttay, F. (2003). Cooperatives and community development: economics in social perspective. Centre for study of cooperative, Sakatoon, Saskatchewan, pp 254-255.
Holplin, F. (2010). Cooperative management of rural development. Cebu City: Vasdf.
Kuntoro, B.A. (2006). Analysis on characteristics three dairy cooperatives sampled in east Java. Journal of Applied Science, 6 (4), 757-761.
Ortmann, G.F. & King, R.P. (2007).  Agricultural cooperatives: history, Theory and Problems. Retrieved from http://www.informaworld.com.
Storey, D. (2007). Issues of integration, participation and empowerment in rural development: the case of leader in the republic of Ireland geography department and center for rural research. University of Cambridge, pp 3-6.
White, S.C. (2006). Depoliticizing development in the uses and abuse of participation. Development in Practice, 2 (10), 67- 68. 
Ya- Bititi, G.M. (2013). Socio-economic impact of rural farming structure in Rwanda: case of Kopakamai coffee growing cooperative and coffee washing satation, Rutsiro district, western province. Rwanda Journal, 1 (1), 32-51.