نقش مؤلفه های اثرگذار مدیریتی در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی،علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار،گرمسار

2 جامعه شناسی،علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار،گرمسار

3 جامعه شناسی،علوم انسانی،دانشگاه آزاد گرمسار،گرمسار

چکیده

ازآنجاکه نقش نـخبگان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی­های کلان اهمیت دارد، این پژوهش به بررسی اثرگذاری مؤلفه‌های مدیریتی (سیستمی، محیطی_ فردی، عملی_عملیاتی، روان­شناختی) در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست­گذاری ساختار سیاسی ‌و اجتماعی پرداخت. جامعه آماری تحقیق را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک تعداد 160 نفر از میان آنها انتخاب شدند. برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون­های آماری مناسب در محیط نرم­افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. با بهره­گیری از آمار توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش نشان داد که هر چهار عامل محیطی، روان شناختی، سیستمی و عملیاتی به ترتیب، تأثیری معنادار در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی دارند. در پایان، پیشنهادهایی برای کمک به پژوهش‌های آتی ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Influential Management Components in Elite Success and Failure in the Management and Policy Making of Political and Social Structure

نویسندگان [English]

  • Milad Rezaee 1
  • mojtaba sedaghatifard 2
  • Habib karimian 3
1 sociology،humanities، Garmsar Azad university
2 sociology humanities Garmsar azad university
3 sociology Humanities Garmsar azad university
چکیده [English]

Since the role of elites in correcting, controlling, and cleaning the specific macro, in this way used as a guiding manager of the management component (system, environmental-cultural, special-exploitation, psycho-identification) in the implementation and failure of deputies in management and management, managerial features. A statistical population referring to the CEO of Cooperative, Labor, and Organizational Welfare who can select 160 people from other users using different sampling. You can use SPSS and Lisrel financial services licenses to confirm or deny the assumptions. Using descriptive and inferential statistics, the judge's research and interpretation of all four environmental-legal, psychological, systemic, and consulting factors, respectively, have a special impact on services and the failure of elites in managing and using political and social systems. Finally, suggestions for future research provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite
  • Pathology
  • Decision Making
  • Failure
  • Success
 اعرابی، س.م.، سعیدی، س. و سهیلی، ع. (1391).  موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران. مجله علوم اطلاع رسانی، 21 (18)، 11-21.
 افجه، س.ع. و صالح غفاری، ع. (1392). عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور (نخبه)؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران. فصلنامه راهبرد فرهنگ،  6(21)، 79-112.  
پورکیانی، م. (1391). توسعه؛ موانع و راهکارها. چاپ اول. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.
جهانگیری، ع. و مهر‌ علی، ص. (1391). تحلیل مدل عوامل ساختاری، فردی و گروهی مؤثر بر توسعه نوآوری در یک ساختار نخبه ساز. پژوهش و توسعه فناوری، 3(5)، 18-37.
 حقیقی، م. (1389). بررسی رابطه میان ویژگیهای ساختار، سازمان و عملکرد. پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت سابق)، 2(4)، 15-38.
 سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1395). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ هفتم. تهران: انتشارات آگاه.
فرضی‌زاده، ز. (1392). معرفی کتاب: فهم سیاست‌گذاری اجتماعی. مجله جامعه شناسی ایران، 14(4)، 180-184.
یزدانی‏نسب، م. (1394). بررسی انتقادی تئوری نخبگان در علوم اجتماعی و مفهوم‌پردازی مجدد آن با تأکید بر ساختار. مجله جامعه شناسی ایران، 16(4)، 93-113.
کاوسی، س.م. و سقائی، ع. (1394). روش های اندازه گیری رضایت مشتری. چاپ دوم تهران: انتشارات سبزان.
 مرتضوی، ح. (1390). مدیریت نوآوری. چاپ دوم. تهران: نشر دانشگاهی.
مومنی، م. و قیومی، ع. (1396). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. چاپ سوم. تهران: نشر کتاب نو.
میرباقری‌، ع.ا.، هلالی، ر. و لامی، م. (1392). انسجام ساختار بینش و فکر نخبگان درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در ساختار نظام. مطالعات روابط بین الملل، 3(12)، 199-228.
Armstrong, K.G. (2008), East Asia’s Economic Integration, Progress and Benefit. Palgrave Macmillan, IDE-JETRO.
Christian, D. (2005). Maps of time: an introduction to big history. University of California.
Gauguin, A. (2015). Economic Liberalization & Integration - crisis Paradigm. Oxford University Press.
Hogs, T.R., & Palmer, J. (2003). External factors for Asian development. Japan Institute of International Affairs, ASEAN Foundation
Hogs, J.M., & Rag, T.W. (2003). The determinants of individual management of Europe _ Asian trade flows: a gravity equation approach. Journal of Asian Economic, Vol. 14, 695-711.
Milan Avram, M. (2014). Advantages and challenges of adopting cloud computing from an enterprise perspective. Procedia Technology, 12 , 529 – 534. Retrieved from www.sciencedirect.com.
Yildirim, F. (2012). How marketing and customers will be affected by
cloud computing?. International Journal of Ebusiness And Egovernment Studies, 4(2), 2012 ISSN: 2146-0744.