شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد و توسعه کشاورزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت­ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره­گیری از راهبرد­های ادغام و اکتساب است. شرکت­های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد­های ادغام و اکتساب را به­کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب­ترین راهبرد­ ادغام و اکتساب به­منظور بهبود همکاری تعاونی­های کشاورزی از­نظر کارشناسان انجام گرفت. برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد­های ادغام و اکتساب از رویکرد تصمیم­گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. 16 نفر از صاحب­نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه تعاون به­صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش­نامه جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که از میان 6 معیار مورد بررسی برای انتخاب راهبرد ادغام و اکتساب، معیار شناسایی نیازهای بازار دارای اولویت اول بود. همچنین، برمبنای ترکیبی از معیارهای مورد نظر، راهبرد ادغام و اکتساب افقی در اولویت اول و راهبرد ادغام و اکتساب مختلط در اولویت آخر قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Most Appropriate Mergers and Acquisitions (M&A) Strategy for Collaboration of Agricultural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Palouj 1
  • Milad Joodi Damirchi 2
1 Assistant professor in Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Nowadays, one of the solutions for companies to achieve collaboration functions, such as knowledge exchange and information sharing, is to take advantage of Mergers and Acquisitions (M & A) strategies.  Agricultural Cooperatives are no exception to this, and in order to achieve such functions, they should use M & A strategies. In this regard, the current study aimed to identify the most appropriate Mergers and Acquisitions (M&A) strategy for collaboration of Agricultural Cooperatives from the viewpoint of experts. A multi-criteria decision-making approach based on Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to prioritize M & A strategies. 16 executive and collegiate experts in the field of cooperation were purposefully selected and their opinions were gathered through questionnaire. The results revealed that among the six considered criteria for the selection of M & A strategies, the criterion of "identifying market needs" was the first priority. Also, the horizontal and conglomerate M & A strategies were in the first and last priority, respectively, based on the overall criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Mergers and Acquisitions Strategies"
  • "Collaboration Functions"
  • "Agricultural Cooperatives "
زارعی، م.، علم­بیگی، ا. و زارعی، ب. (1393). شناسایی زمینه­های ادغام و اکتساب در تعاونی­های تولید بخش کشاورزی ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 18، 37-57.
سجادی، س.ن. (1389). نقش تعاونی­ها و تشکل­ها در تنظیم نوسانات بازار محصولات کشاورزی. فصلنامه تعاون و روستا، 2(2 - 3)، 5-7.
کلانتری، خ. و لوایی‌آدریانی، ر. (1395). شناسایی و تبیین چالش‌های پیش روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریة بنیانی. فصلنامة تعاون و کشاورزی، 5(17)، 33-51.
کلانتری، خ.، قهرمان­زاده، م. و اسدی، ع. (1384). ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی­های دام و طیور، مطالعه موردی استان­های منتخب. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 52.
لوایی آدریانی، ر. (1398). طراحی الگوی شبکه­سازی تعاونی­های تولید دامی در جهت ساماندهی زنجیره ارزش فرآورده­های عمده دامی. رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران. 306-1.
لوایی آدریانی، ر.، کلانتری، خ.، اسدی، ع. و علم­بیگی، ا. (1398). تحلیل محتوای نظریه­های مبتنی بر همکاری کسب­وکارها با تأکید بر کارکردهای شبکه­سازی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 3-24.
Álvarez, I., Marin, R., & Fonfría, A. (2009). The role of networking in the competitiveness of firms. Technological Forecasting and Social Change, 76(3), 410-421.
Anderson, H., Havila, V., & Nilsson, F. (2012). Mergers and acquisitions: The critical roleof stakeholders. UK: Routledge.
Bedi, H.S. (2010). Merger & acquisition in India: an analytical study. In national conference on business innovation conducted by Apeejay Institute of Management, Jalandhar-144001, Punjab.
Borca, C., & Baesu, V. (2014). A possible managerial approach for internal organizational communication characterization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 496-503.
Brass, D.J., Galaskiewicz, J., Greve, H.R., & Tsai, W. (2004). Taking stock of networks and organizations: a multilevel perspective. Academyof Management Journal, 47(6), 795-817.
Brunelli, M. (2014). Introduction to the analytic hierarchy process.  Switzerlan: Springer.
Bullinger, H.J., Auernhammer, K., & Gomeringer, A. (2004). Managing innovation networks in the knowledge-driven economy. InternationalJournal of Production Research, 42(17), 3337-3353.
Cassiman, B., & Colombo, M.G. (2006). Mergers & acquisitions: the innovation impact. UK: Edward Elgar Publishing.
Chen, C., & Findlay, C. (2003). A review of cross border mergers and acquisitions in APEC. Asian Pacific Economic Literature, 17(2), 14-38.
Cooper, C. L., & Finkelstein, S. (2014). Advances in mergers and acquisitions. UK: Emerald Group Publishing.
Coviello, N.E., & Munro, H.J. (1995). Growing the entrepreneurial firm: networking for international market development. European Journal of Marketing, 29(7), 49-61.
David, F., & David, F.R. (2016). Strategic management: a competitive advantage approach, concepts and cases. USA: Pearson–Prentice Hall.
Derashri, P.D. (2016). A comparative study of financial performance before  and after mergers and acquisitions of the selected indian companiesz. Doctoral dissertation,SaurashtraUniversity.Retrieved from https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/117606.
Dewick, P., & Miozzo, M. (2004). Networks and innovation: sustainable technologies in Scottish social housing. R&D Management, 34(3), 323-333.
Diez, J.R. (2002). Metropolitan innovation systems: a comparison between Barcelona, Stockholm, and Vienna. International Regional Science Review, 25(1), 63-85
Gaughan, P.A. (2010). Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. USA: John Wiley & Sons.
Hagedoorn, J. (2002). Inter-firm R&D partnerships: an overview of major trends and patterns since 1960. Research Policy, 31(4), 477-492.
Hoang, T.V N., & Lapumnuaypon, K. (2008). Critical success factors in merger & acquisition projects: a study from the perspectives of advisory firms. In: Handelshögskolan vid Umeå Universitet.
Huxham, C. (2009). Managing to collaborate.  [Conference presentation]. Victorian, Primary Care Partnerships Capacity Building Seminar.
Madsen, T.K.,  & Servais, P. (1997). The internationalization of born globals: an evolutionary process?. International Business Review, 6(6), 561-583.
Mancinelli, S., & Mazzanti, M. (2009). Innovation, networking and complementarity: Evidence on SME performances for a local economic system in North-Eastern Italy. The Annals of Regional Science, 43(3), 567-597.
Nakamura, H. R. (2005). Motives, partner selection and productivity effects of M&As the pattern of Japanese mergersand acquisitions. Doctoral dissertation, Institute of International Business (IIB).
Petrescu, D.C.,  Rus, R.V., & Negruşa, A.L. (2014). Attitude of companies: network collaboration vs. competition. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 596-603.
Popp, J., MacKean, G.L., Casebeer, A., Milward, H.B., & Lindstrom, R.R. (2014). Inter-organizational networks: a critical review of the literature to inform practice. Washington, DC: IBM Center for The Business of Government, 2014.
Rahman, R.A., & Limmack, R.J. (2004). Corporate acquisitions and the operating performance of Malaysian companies. Journal of Business Finance & Accounting, 31(4), 359-400.
Ramakrishnan, K. (2008). Long-term post-merger performance of firms in India. Vikalpa, 33(2), 47-64.
Roberts, A., Wallace, W., & Moles, P. (2016). Mergers and acquisitions. Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.
Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.
Sharma, D. D., & Blomstermo, A. (2003). The internationalization process of born globals: a network view. International Business Review, 12(6), 739-753.
Wernerfelt, B. (1984 .(A resource based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
Williamson, L. (1987). The farmers' Cooperative Yardstick: cooperative mergers, acquisitions and other forms of restructuring. University of Kentucky, College of Agriculture, Cooperative Extension Service.
Yeh, T.M., & Hoshino, Y. (2000). The effects of mergers and acquisitions on Taiwanese corporations. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 3(02), 183-199.
Zahra, S.A. (2005). A theory of international new ventures: a decade of research. Journal of International Business Studies, 36(1), 20-28.
Zeng, S.X., Xie, X.M., & Tam, C.M. (2010). Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation, 30(3), 181-194.