تبیین مدل راهبردی تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران .

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

چکیده

بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه­ای با بهره­گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم­افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته­ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری­های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری­های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش­بنیان؛ تسهیل­سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف­پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تأثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Model of E-Commerce in Agricultural Exports and Rural Entrepreneurship Development (with Emphasis on Resistance Economics Policies)

نویسندگان [English]

  • Afshin Bazi 1
  • ْSamereh Shojaee 2
  • Alireza Isfandyari Moghaddam 3
  • Roohalla Samiee 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
3 Department of Knowledge and Information Science, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
4 Department of Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran
چکیده [English]

The use of e-commerce technology is important in the dynamics of the economy, especially in planning and implementing export processes, as one of the goals of achieving a resilient economy. Accordingly, identifying and analyzing the strategic indicators of the e-commerce model in the export of agricultural products and rural entrepreneurship development has been the main goal of the present study. After conducting library studies and reviewing credible documents and sources, a list of 32 strategic indicators affecting the future of e-commerce in the field of agricultural exports and rural entrepreneurship development was obtained, followed by a questionnaire using The structural analysis method (interaction effect matrix) was designed and evaluated by forming a panel of 14 experts and their consensus on the effectiveness and effectiveness of each factor using MicMac software. The findings showed that 12 indicators of strengthening information security technologies; Development of telecommunication and infrastructure technologies; Adaptability to technological change; General e-commerce skills training; Development of banking and e-economy; Development of students' economics; Facilitate tax and customs laws; Transparency of e-commerce law; Risk management and strategic orientation; Flexibility of the export process; Improving trade and commerce; And the development of conversion and complementary industries has the greatest impact on the future of agricultural exports, with an emphasis on e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Commerce
  • Agricultural Exports
  • Rural Entrepreneurship
  • Structural Analysis
  • Resistance Economics
آقایی، ع. (1390). بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت‏های کوچک و متوسط استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز.
بدیع زاده، ع. و ارشاد، س. (1395). تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت‏های کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 25، 71-78.
بردی زاده، ا. و اسماعیل پور، ح. (1396). بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر میزان صادرات محصولات کارخانه سیمان بهبهان. فصلنامه علمی‏تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 1(2)، 89-112.
پورمحمدی، م.، حسین زاده دلیر، ک.، قربانی، ر. و زالی، ن. (1389). مهندسی مجدد فرایند برنامه‏ریزی با تأکید بر کاربرد آینده نگاری. فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 20، 37-58.
تاری، ف. و کاویانی، ز. (1392). اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن.فصلنامه سیاست کلان، 2(2)، 2.
تراب­زاده جهرمی، م.ص.، سجادیه، س.ع. و سمیعی نصب، م. (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‏های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی‏ ایران در اندیشه حضرت آیت ا... خامنه ای. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 10(32)، 31-46.
حسینی، س.م. و شریف زاده، م.ش. (1394). کشاورزی پایدار، پارادایم نوین تحقیق و توسعه کشاورزی. تهران: جهاد دانشگاهی.
ربانی، ط. (1391). روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آینده پژوهی، پایگاه اینترنتی آینده پژوهی درخشان آریا. تهران: 29 آذرماه 1391.
رضوانی، م.، و موسوی نژاد، س.م. (1393). کارآفرینی بین‏المللی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شاه‏آبادی، ا. و ساری گل، س. (1392). بررسی و مقایسه تأثیر فناوری بر صادرات کشاورزی کشورهای منتخب آسیایی و اروپایی با محوریت ایران. فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 35، 207-238.
صالحی، م.ر. (1395). بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات پسته در ایران. مجموعه مقالات اولین همایش بین‏المللی افق‏های نوین در علوم مدیریت و حسابداری. اقتصاد و کارآفرینی. انجمن افق نوین علم و فناوری تهران: خرداد 1396.
صفری، ا. و درخشنده، م. (1393). اقتصاد مقاومتی و نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‏المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی. شرکت دانش محور ارتاخه، تهران: 4 تا 5 آبان 1393.
طاهری دمنه، م. و نادری خورشیدی، ع. (1393). آینده­نگاری منابع انسانی در نیروی انتظامی ‏جمهوری اسلامی ‏ایران با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 9(36)، 29-49.
عبدالله زاده، غ. و شریف زاده، م.ش. (1397). توسعه کسب‏وکارآفرینی در کشاورزی. گرگان: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
غفاری فرد، م.، ذوافقاری، م.، صیادی، م.، علم الهدی، ن. و باقری، س. (1395). بررسی و ارزیابی شاخص‏ها و حوزه‏های کلان اقتصاد ایران (با تأکید بر سیاست‏ها و راهبردهای کلان کشور)، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‏ریزی شهر، معاونت علم و فناوری.
کریم، م.ح.، صفدری نهاد، م. و امجدی پور، م. (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت. فصلنامه سیاست‏های راهبردی و کلان، 2(6)، 103-127.
ماقبل، ر.، موحدی، ر.، نادری مهدیی، ک. و غضنفری، ع. (1393). تحلیل راهکارهای توسعه و تقویت کسب‏وکارهای الکترونیکی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی).فصلنامه کارآفرینی و کشاورزی، 1(1)، 1-14.
موحدی، ر. (1394). راه­اندازی کسب‏وکارهای الکترونیکی در کشاورزی. نشریه کارآفرینی و کشاورزی،2(3)،23-42.
نکویی­نائینی، س.ع. (1394). سنجش پایداری نظام‏های بهره برداری کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‏های راهبردی و کلان، شماره 9، 123-140.
هدایت نظری، ف.، تونج، م. و ارزیده، م. (1397). تجزیه و تحلیل صادرات تجارت با مشتری تجارت الکترونیک از ایتالیا به ایران. فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 49، 355-365.
Canavari, M., Miniucchi, D., Nocella, G., & Viaggi, D. (2003). Electronic commerce in agriculture and agribusiness: the case of Emilia Romagna (ITALY), EFITA 2003 Conference, 189-200 pp. Debrecen, Hungary. case of developing countries. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (4), 754 – 787.
Chaffey, D., & Chadwick, F. (2019). Digital marketing(strategy, implementation and practice). 7th Edition. Six edition. British Library Cataloguing-in-Publication Data.
Chaffey, D., Chadwick, F., Mayer, R., & Johnston, K. (2016). Digital Marketing (strategy, Implementation and Practice. 7th Edition. Third edition. British Library Cataloguing-in-Publication Data.
ESCAP ( 2007). Developing women's entrepreneurship and e-business in green cooperatives in the Asian and pacific region. United Nations, New York.
Feder, G. (1982). On exports and economic growth. Journal of Development Economics, 12(3), 59- 73.

Gumede, V. (2004). Export propensities and intensities of small and medium manufacturing enterprises in south Africa. Small Business Economics, 22(5), 379-389.

Helleiner, G. (1986). Outward orientation, import instability and African economic growth: an empirical investigation. Theory and Reality in Development, 43(9), 139-153.
Maru, W. (2003). Information and communication technology use in agricultural extension in India. Agricultural Research and Extension Network, 135(1), 1-20.
Mcfarlen, D. (2003). Internet adoption and use of e-commerce strategies by agribusiness firms in Alabama. Presented at the annual meetings of the southern agricultural economic association, February 3, Mobile.
Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., Rondán-Cataluna, F.J., & Rey-Moreno, M. (2016). Global model of export performance: moderator role of export department. Journal of Business Research, 69, 1880-1886.
Rahman, M.A. (2006). Concept and architecture of agriculture e-commerce for least developed countries. American International University Bangladesh. Retrieved fromhttp://apngcamp.asia/camphives/9thcamp/Slide/Arahman.pdf. Accessed May 26, 2011.
Saban, K. (2006). Strategic preparedness: critical requirement to maximize ecommerce investment. Electronic Markets, 11(1), 26-36.
Shin, N. (2004). Strategies for Competitive Advantage in Electronic Commerce.Retrievedfromhttp://xa.yimg.com/kq/groups/19572407/1409938480/name/STRATEGIES%252BFOR%252BCOMPETITIVE%252BADVANTAGE%252BIN%252ELECTRONIC%252BCOMME-RCE.pdf.Accessed November 13, 2011.
Strzębick, D. (2014). The development of electronic commerce in agribusiness–the Polish example. 2nd global conference on business, economics, management and tourism. 30-31October 2014. Prague. Czech Republic.