طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت­ و عملکرد شرکت­های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب­وکار در این شرکت­ها را به امری مهم بدل کرده­ است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب­وکار در شرکت­های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه ﮐﯿﻔﯽ و با رویکرد فراترکیب بود که در زمره پارادایم تفسیرگرایی محسوب می­شود. این تحقیق با نمونه اولیه ای مشتمل بر113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه­های علمی از سال 2010 تا 2020 استخراج شدند و پس از غربال گری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روش­شناسی پژوهش­ها،40 مطالعه به روش نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافته­های آنها با استفاده از نرم­افزار کیفی مکس­کیودا با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقوله اصلی، 21 مفهوم و 74 شاخص شد. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکت­های تعاونی خدماتی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقوله­های استخراجی، مورد تحلیل و راستی­آزمایی قرار گرفت و در نتیجه ژرف نگری و مطالعه متون مرتبط با این شاخص­ها، مدل جامع نهایی به دست آمد. یافته­ها نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی، برنامه­ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Critical Success Factors in the Implementation of Business Process Management in Services Cooperative Companies Using Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • mahin dolati 1
  • Mirzahasan Hosseini 2
  • hossein vazifehdust 3
  • Jamshid Edalatian- Shahriari 4
1 PhD Student , Department of Entrepreneurship Higher Education , Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Faculty Member of Payame Noor University
3 Professor of Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
4 faculty of management, islamic azad university , central tehran branch
چکیده [English]

The growth of complexity in the organization and the increasing changes in the activity and performance of cooperative company’s service-oriented, it is important to pay attention to the proper implementation of business process management in the relevant companies.The purpose of study is to design a model of critical success factors in implementation of BPM. The current research is a fundamental in terms of purpose and the used method is qualitative and using meta-synthesis approach that its part of the paradigm of interpretiveism. The study is consisting of 113 sample of related studies that was extracted from databases Emerald، Science Direct ،SID،Sage، Springer، Magiran ،Scholar google، Iran.doc & noormags during 2010 to 2020.After screening the relevant studies in terms of title, abstract, content and research methodology, 40 studies were selected by judging sampling, and their results and findings were combined using Maxqda quality software. Initial meta-synthesis results to identify key success factors include7main categories, 21 concepts and 74 index.In the next step, through interviews with managers and experts of service cooperatives company, the results were analyzed and verified with the aim of evaluating the validity of extractive categories, and according to the evaluation of texts related to these indicators, the final comprehensive model was enumerated. The research findings showed that the main categories were including of process architecture design, human resource management, strategic planning, culture, management style, leadership style and organization in the field of BPM implementation and 21 concepts that finally, it was explained in 3 categories: Micro,Meso and Macro level.

احمدی، ف. (1397). ارائهالگوییمبتنیبرمدیریت فرایندهایکسب­و­کار بهمنظور اصلاحفرایندهای  کاریوروش­هایکاردرسازمان­هایخدماتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز بین المللی کیش.
امیری، م.، جشنی آرانی،  م.، خالویی، غ. و هاشمی باراز، س.م. (1390). عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت  فرایند کسب­و­کار. همایش بین المللی مدیریت  فرایندهای سازمانی،2(90)، 1-12.
امیری، م. و عابدی جعفری، ع. (1398). فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. فصلنامه روش‏شناسی علوم انسانی، 25(99)،73-87.
جستن، ج. و نلیس، ی. (1394). مدیریت فرایند کسب­و­کار. ترجمه نسترن حاجی حیدری و اکرم شفیعی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رستمی، پروانه (1397). نقش تعاونی­­های خدماتی در اشتغال­زایی روستاها (مورد مطالعه: بخش جوادآباد شهرستان ورامین). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، مدیریت توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
روحانی، س.، زارع­رواسان، ا. و دیلمی، ه. (1394). عوامل کلیدی موفقیت پیاده­سازی سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(12)، 53-76.
قاسمی، ا. و رعیت پیشه، م.ع. (1394). ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب. پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی،7 (14)، 91-112.
مشهدی­باقر، ع. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت­های تعاونی فعال مستقر در استان تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
میرکمالی، س.م.، امیری، ع. و حیدری، ط. (1390). ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺎده‏ﺳﺎزی آن در  کسب­و­کار­های ﮐﻮﭼﮏ. دومین همایش ملی مدیریت فرایندهای سازمانی، 2(90)، 2-18
ودادهیر، ا. (1389). فراترکیب نتایج واکاوی کیفی و مطالعات فرهنگی: واقعیت یا توهم. نشریه برگ فرهنگ، 22، 24-45.
وفایی، ف.، مفتاحی، ه.، نمامیان، ف. و ویسه، م. (1398). ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ. توسعه کارآفرینی، 12(3)،421-440.
Al-dahmash, A., & Al-saleem, S. (2013). Evaluating phase level for critical success factors of BPM-system implementation : a case study in a Saudi government organization. International Journal of Modern Engineering Research, Vol. 3, 3149-3155.
Bai, C., & Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors. International Journal of Production Economics, 146(1), 281–292. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.07.011.
Bitkowska, A. (2018). business process management centre of excellence as a source of knowledge. Business, Management and Education, 16(1), 121–132.  Retrieved from https://doi.org/10.3846/bme.2018.2190.
Buh, B., Kovačič, A., & Štemberger, M.I. (2015). Critical success factors for different stages of business process management adoption – a case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 243–258. Retrieved from https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1041776.
Czarnecki, C. (2017). Establishment of a central process governance organization combined with operational process improvements. Insights from a BPM Project at a leading telecommunications operator in the Middle East. In J. vom Brocke & J. Mendling (Eds.), Business process management cases: Digital innovation and business transformation in practice. Cham: Springer.
Dabaghkashani, A.Z, Hajiheydari, B.N., & Haghighinasab, M.H. (2012). A success model for business process management implementation. International Journal of Information and Electronics Engineering, 2(5). Retrieved from https://doi.org/10.7763/ijiee.2012.v2.196.
Dave, B. (2017). Business process management - a construction case study. Construction Innovation, 17(1), 50–67. Retrieved from https://doi.org/10.1108/CI-10-2015-0055.
Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H.A. (2018).   Fundamentals  of business process management. Second Edition. Heidelberg: Springer.
Fischer, M., Imgrund, F., Janiesch, C., & Winkelmann, A. (2020). Strategy archetypes for digital transformation: Defining meta objectives using business process management. Information and Management, (December 2019), 103262. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103262.
Gabryelczyk, R., Jurczuk, A., & Roztocki, N. (2016). Business process management in transition economies: current research landscape and future opportunities. AMCIS 2016: Surfing the IT Innovation Wave - 22nd Americas Conference on Information Systems, 1–10.
Hajiheydari, N., & Dabaghkashani, Z. (2011). BPM Implementation critical success factors: applying meta-synthesis approach. International Conference on Social Science and Humanity, 5, 38–43.
Kavosi, S. (2019). Implementation of BPM and lean- Theory and real-world   practice. Dissertation. Degree Project Electrical Engineering,Second Cycle,30 Credits.Stockholm Sweden.
Kovac ˇic , A., Hauc, G., Buh, B., & S ˇtemberger, M.I. (2017). BPM adoption and business transformation at Snaga, a public company—Critical success factors for five stages of BPM. In J. vom Brocke & J. Mendling (Eds.), Business process management cases: Digital innovation and business transformation in practice. Cham: Springer.
Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with Maxqda: Text, audio, and video. Retrieved from https://doi.org/978-3-030-15671-8, Springer Nature Switzerland AG 2019
Magalhães, M.A., Soares, C.P., Valle, A.B., & Dias, M. de O. (2019). Critical success factors on business process orientation.October, 20. Retrieved from https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25038.51525.
Majidabad, F.A. (2014). The study of factors affecting business. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(9), 79–87. Retrieved from https://doi.org/10.12816/0018331.
Marengo, E., Dallasega, P., Montali, M., Nutt, W., & Reifer, M. (2017). Process management in construction expansion of the Bolzano Hospital. In J. vom Brocke & J. Mendling (Eds.), Business process management cases: Digital innovation and business transformation in practice. Cham: Springer
Margherita , A. (2014). Business process management system and activities. Business Process  Management Journal, 20(5), 642 - 662. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/BPMJ-04-2013-0050
Mendling, J., Dumas, M., & Rosa, M. La. (2019a). Structuring business process management: bridging the gap between what is business process management?. January. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-030-06234-7.
Mendling, J., Dumas, M., & Rosa, M. La. (2019b). The art of structuring. the art of structuring, March. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-030-06234-7.
Mendling, J., Weber, I., Van Der Aalst, W., Brocke, J. Vom, Cabanillas, C., Daniel, F.,  … Zhu, L. (2018). Blockchains for business process management - Challenges and opportunities. ACM Transactions on Management Information Systems, 9(1). Retrieved from https://doi.org/10.1145/3183367.
Nyambandi, F. (2016). Factors affecting the agility and implementation of business process management in a selected FET college in the Western Cape, South Africa. Dissertation, August.
Ohtonen, J., & Lainema, T. (2011). Critical success factors in business process management– a literature review. Proceedings of IRIS 2011, TUCS Lecture Notes, 572–585.
Papadopoulos, G.A., Kechagias, E., Legga, P., & Tatsiopoulos, I. (2018). Integrating business process management with public sector. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2018(JUL), 405–414.
Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V., Suša Vugec, D., & Stjepić, A.M. (2019). BPM and BI in SMEs: the role of BPM/BI alignment in organizational performance. International Journal of Engineering Business Management, 11, 1–16. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1847979019874182.
Ravestejin, P. (2012). Factors and competences for business process management systems implementation . Conference proceedings ot the 18th Austral- asian Conference on Information Systems 2012.
Ravesteyn, P. (2014). A study into the critical success factors when implementing business process management systems 1. System, 31(0). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/46702063.
Ravesteyn, P., & Batenburg, R. (2010). Surveying the critical success factors of BPM-systems implementation. Business Process Management Journal, 16(3), 492–507. Retrieved from https://doi.org/10.1108/14637151011049467.
Reisert, C., Zelt, S., & Wacker, J. (2017). How to move from paper to impact in business process management. The journey of SAP. In J. vom Brocke & J. Mendling (Eds.), Business process management cases: Digital innovation and business transformation in practice. Cham: Springer.
Ringim, K.J, Razalli, M.R, Hasnan, N. (2012). Critical success factors for business process management for small and medium banks in Nigeria. Business and Management Review, 2(1), 83 – 91.
Roeser, T., & Kern, E. M. (2015). Surveys in business process management – a literature review. Business Process Management Journal, 21(3), 692–718. Retrieved from https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2014-0065.
Rosemann, M., & vom Brocke, J. (2015). Six core elements of business process management. In J. vom Brocke & M. Rosemann (Eds.), Handbook on business process management: Introduction, methods, and information systems (International handbooks on information systems) (Vol. 1, 2nd ed., pp. 105–122). Berlin: Springer.
Santos, H.M., Alves, C. F., Santos, G.V. & Santana, A.L. (2014). Identifying strategies for managing critical success factors of BPM initiatives in Brazilian Public Organizations. June. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/263426371.
Santos, H.M., Alves, C.F., Valença,G.A,  & Santana, A.F.L. (2012). Critical success factors of BPM initiatives in Brazilian public organizations. Innovation Vision 2020: Sustainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development - Proceedings of the 19th International Business Information Management Association Conference, 4(May 2014), 1806–1816.
Škrinjar, R., & Trkman, P. (2013). Increasing process orientation with business process management: Critical practices. International Journal of Information Management, 33(1), 48–60. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.05.011.
Syed, R., French, E., & Stewart, G. (2018). Getting it right ! critical success factors of BPM in the public sector : a systematic literature review. 22.
Trkman, P. (2010). The critical success factors of business process management. International Journal of Information Management, 30(2), 125–134. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.07.003.
vom Brocke, J., & Mendling, J. (2018). Frameworks for business process management : a taxonomy for business process management cases. 1–17. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-58307-5_1.
vom Brocke, J., Zelt, S., & Schmiedel, T. (2016). On the role of context   in business process management. International Journal of Information Management, 36(3), 486–495. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.10.002.
Vuksic, V. B., Brik, L., & Tomicic, K. (2018). Underestanding the success factors in adopting business process management software: case studies. 16(2), 194–215. Retrieved from https://doi.org/10.7906/indecs.16.2.1.
Zimmer,  L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.