تبیین نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 مدیریت ودانشکده مدیریت و حسابداری ،هادیشهر ،انشگاه ازاد اسلامی ،واحد هادیشهر ،

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز -ایران

4 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین­رو، شبکه­سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می­آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی­ها را با بهره­گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد­آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی­های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه­ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی­ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده­ها با بهره­گیری از  پرسش نامه گرد­آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تأیید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی­ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تأثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تأثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تأثیر معناداری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Network-Based Behaviors in the Performance of Production Cooperatives in East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • hosein fathi 1
  • hakimeh niky esfahlan 2
  • samd aali 3
  • hoshang Taghizadeh 4
1 Department of Management,Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
2 management,islamic azad university hadishahr branch,hadishahr
3 Management department, Management, Economics and Accounting faculty, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 ., Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Nowadays the business  environment of organizations is so tribulent which their existence is relates to their cooperation .In this situation the networking is one of the alternatives to face this situation. The present research has been done by the goal of explaining the functional effects of network-driven behaviors cooperativws of East Azarbaijan provience. The research method is of descriptive-analytical regarding the type and applied research regardint the goal . The statistical population of the study consisted of all manufacturing cooperatives including the industrial ,carpet and producting cooperatives  in East Azarbaijan province with 1651 units. The sample size is 313 units which were drawn based on Morgan's . The sampling method was classified . The instrument used in this study was questioner which its vaidity was approved due to using  standardized one and its  reliability was tested through Cronbach's alpha coefficient . Structural equation modeling using Amos software was used to analyze the data. The results showed that network-driven behaviors effect the cooperatives performance and on relationship oriented behaviors but they do not effect market-oriented behaviors including competitor-driven behaviors and customer-centric behaviors..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network - based behaviors
  • companies ' performance
  • productive (industrial and agricultural co - operatives)in East Azerbaijan Province
جوانمردی، م.، یاسان­اله­پور، ا. و شیری، ش. (1395). مشوقها و بازدارنده‏های رفتار شبکه‏سازی بین سازمان. ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری، شماره 27، 1-13.
سلیمانی، غ.، محمدلو، ح. و وحدت، س. (1394). توسعه خوشه‏های کسب و کار در ایران. سازمان صنایع کوچک شهرک‏های صنعتی استان. قم: انتشارات آیین.
مداحی، م.ا.، صمدزاده، م. و کاراوند، ع. (1389)، شناخت در سازمان‏های پیچیده. مجله حسابداری مدیریت، 3 (7)، 19 - 28.
موسوی نقابی، س.م.، نظری، م.، حسنقلی پور، ط.، سلیمانی، غ. و عباسیان، ع. (1395). طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران. مجله انجمن علوم مدیریت ایران، 10 (37)، 51 - 78.
نقابی، س.، زعفریان، ر.، یوسفی، م. و رضوانی، م. (1391). تبیین نقش رابطه رفتار شبکه سازی در رفتار کارآفرینانه (مطالعه موردی: شرکت‏های مستقر در پارک‏های علم و فناوری). توسعه کارآفرینی، 4 (15)، 25 - 43.
Abrahamsen, M.H., Henneberg, S.C., Huemer, L., & Naude, P. (2016). Network picturing: an action research study of strategizing in business networks. Industrial Marketing Management, 59, 107-119.
Anbumozhi, V., Gunjima, T., Prem Ananth, A., & Visvanathan, C. (2011). An assessment of inter-firm networks in a wood biomass industrial cluster: lessons for integrated policymaking. Clean Technologies and Environmental Policy, 12(4), 365-372.
Ford, D., & Mouzas, S. (2013). The theory and practice of business networking. Industrial Marketing Management, 42(3), 433-442.
Husain, Z., Dayan, M., & Di Benedetto, C.A. (2016). The impact of networking on competitiveness via organizational learning, employee innovativeness, and innovation process: a mediation model. Journal of Engineering and Technology Management, 40, 15-28.
Jyh Lin, F., & Yi-Hsin, L. (2016). The effect of network relationship on the performance of SMEs. Journal of Business Research, 69, 1780–1784.
Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R.P. (2011). Is market orientation a source of sustainable competitive advantage or simply the cost of competing?. Journal of Marketing, 75(1), 16-30.
Mitrega, M., Forkmann, S., Ramos, C., & Henneberg, S.C. (2012). Networking capability in business relationships-Concept and scale development. Industrial Marketing Management, 41(5), 739–751.
Thornton, S.C., Henneberg, S.C., & Naudé, P. (2013). Understanding types of organizational networking behaviors in the UK manufacturing sector. Industrial Marketing Managemen, 42, 1154–1166.
Thornton, S.C., Henneberg, S.C., & Naudé, P. (2015). An empirical investigation of network-oriented behaviors in business-to-business markets. Industrial Marketing Management, 49, 167–180.
Thornton, S.C., Henneberg, S.C., & Naudé, P. (2014). Conceptualizing and validating organizational networking as a second-order formative construct. Industrial Marketing Management, 43(6), 951–966.
Zafar, H., Dayan, M., & Benedetto, C.A. (2016). The impact of networking on competitive enessvia organizational learning, employee innovativeness, and innovation process: amediation model. Journal of Engineering and Technology Management, No. 14, 1-14.