تأثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور

چکیده

با بهره­گیری از سبک رهبری تحول­گرا در شرکت­های تعاونی و خصوصی می­توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه­گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش­دهی ارزش­گذاری می­کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر سبک رهبری تحول­گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش­نامه با 29 سؤال در قالب طیف 7 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت­های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش­نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم­افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته­ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سُبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول­گرا و سه مسیر طراحی سیستم­های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنا­دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه­گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Transformational Leadership Style and Management Control System on Management Performance of Co-operative and Private Companies in Malayer

نویسندگان [English]

  • Dr. Morteza Moradi 1
  • Rabeah Zandipak 2
  • Samira Ghazvineh 3
1 Assistant Professor, Department of Management Payame Noor University
2 MBA Management at Payame Noor University
3 MBA Management student at Payame Noor University
چکیده [English]

Utilizing transformational leadership style in co-operatives and in the private sector can help maintain and develop a control system that values ​​creativity and innovation through the measurement of appropriate performance and reward systems. The purpose of the present study is to investigate the impact of transformational leadership style and management control system on managerial performance. The purpose of this study is applied, in terms of nature and method, descriptive-correlational. To test the hypotheses, a questionnaire consisting of 29 questions based on the 7-point Likert scale was used. The statistical population of the study consists of 100 managers and supervisors of cooperative and private companies active in Malayer city in Hamadan province in three sectors: services, agriculture and industry and mining. The sample size was 79 people, which was selected based on Cochran formula by relative stratified method and by using SPSS software, Cronbach's alpha coefficient was calculated and confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity using Lisrel software. Data were analyzed using path analysis model and Sobel test was used to analyze the mediator variable. The results showed that transformational leadership and three ways of designing management control systems can have a positive and significant effect on management performance directly and indirectly. To investigate the role of mediator variable, the Sabell test method was used, which showed that the comprehensive performance measurement system, reward system and BSA system play the mediator role in relation to other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational-leadership style
  • Comprehensive performance measurement system
  • Reward system
  • Broad-scope accounting information
  • Managerial performance
اعتمادی، ح. (1380). استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت، مجله مدیر، 5 (2)،47-60.
امیران، ح.، غفاری، م. و شیخ، ع. (1392). مدیریت و اندازه­گیری عملکرد سازمان از ایده تا اجرا. چاپ اول. تهران: انتشارات امیران.
 
Abernethy, M.A., & Bouwens, J. (2005). Determinants of accounting innovation implementation. Abacus, 41(3), 217–240.
Abernethy, M.A., Bouwens, J.,  & van Lent, L. (2010). Leadership and control system design. Management Accounting Research, 21(1), 2–16.
Avolio, B.J. (2011). Full range leadership development (2nd ed.). USA: SAGE Publications, Inc.
Baiman, S. (1982). Agency research in managerial accounting: a survey. Journal of Accounting Literature, 1, 154–213.
Bangchokdee, S. (2008). Linking competitive strategy, product life cycle, the use of broad scope mas information, and organisational performance: a comparative study of food-processing and electronic industries in Thailand. Griffith University.
Banker, R.D., Lee, S., & Potter, G. (1996). A field study of the impact of a performancebased incentive plan. Journal of Accounting and Economics, 21(2), 195–226.
Banker, R.D., Lee, S., Potter, G., & Srinivasan, D. (2001). An empirical analysis of continuing improvements following the implementation of a performance-based compensation plan. Journal of Accounting and Economics, 30(3), 315–350.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1989). The multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1997). Full range leadership development: manual for the multifactor leadership questionnaire. Redwood City, CA: Mind Garden.
Bass, B.M., & Riggio, R.E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Bass, B.M. (1990). Bass and Stogdill's handbook of leadership (3rd ed.). NewYork: The Free Press.
Berson, Y., & Avolio, B.J. (2004). Transformational leadership and the dissemination of organizational goals: a case study of a telecommunication firm. The Leadership Quarterly, 15(5), 625–646.
Birasnav, M. (2014). Knowledgemanagement and organizational performance in the service industry: the role of transformational leadership beyond the effects of transcational leadership. Journal of Business Research, 67(8), 1622–1629.
Braun, S., Peus, C.,Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: a multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 24(1), 270–283.
Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Byun, D.H., Kim, J., & Shin, J.Y. (2009). The effects of deferred compensation and performance-based compensation on firm value. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 16(1), 49–68.
Chen, Y., Jermias, J., & Lee, G. (2013). The performance implication of goal achievability in incentive contracts and feedback. Paper presented at the CAAA annual conference 2013. Retrieved from SSRN: http://ssrn.com/abstract=2200275).
Chenhall, R.H., & Langfield-Smith, K. (1998). The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems approach. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 243–264.
Chenhall, R.H., & Morris, D. (1986). The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. The Accounting Review, 61(1), 16–35.
Chenhall, R.H., & Morris, D. (1993). The role of post completion audits, managerial learning, environmental uncertainty and performance. Behavioral Research in Accounting, 5, 170–186.
Choi, J. (2006). Amotivational theory of charismatic leadership” envisioning, empathy and empowerment. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(1), 24–43.
Chong, V.K. (1996). Management accounting systems, task uncertainty and managerial performance: a research note. Accounting, Organizations and Society, 21(5), 415–421.
Chong, V. K., & Eggleton, I. R. C. (2007). The impact of reliance on incentive-based compensation schemes, information asymmetry and organizational commitment on managerial performance. Management Accounting Research, 18(3), 312–342.
Chow, C.W. (1983). The effects of job standard tightness and compensation scheme on performance: an exploration of linkages. The Accounting Review, 58(4), 667–685.
Chow, C.W., Cooper, J.C., & Waller, W.S. (1988). Participative budgeting: Effects of a truth-inducing pay scheme and information asymmetry on slack and performance. The Accounting Review, 63(1), 111–122.
Chow, C.W., Deng, F.J., & Yuen, S. (2006). The adequacy of information for managerial decision-making in China's business enterprises: an exploratory study. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 3(3), 287–303.
Church, B.K., Libby, T., & Zhang, P. (2008). Contracting frame and individual behavior: experimental evidence. Journal of Management Accounting Research, 20, 153–168.
Eldenburg, L.G., & Krishnan, R. (2008). The influence of ownership on accounting information expenditures. Contemporary Accounting Research, 25(3), 739–772.
Ensley, M.D., Pearce, C.L., & Hmieleski, K.M. (2006). The moderating effect of environmental dynamism on the relationship between entrepreneur leadership behavior and new venture performance. Journal of Business Venturing, 21(2), 243–263.
Farrell, A.M., Kadous, K., & Towry, K.L. (2008). Contracting on contemporaneous versus forward-looking measures: an experimental investigation. Contemporary Accounting Research, 25(3), 773–802.
Fatseas, V.A., & Hirst, M.K. (1992). Incentive effects of assigned goals and compensation schemes on budgetary performance. Accounting and Business Research, 22(88), 347–355.
Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: an extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), 263–282.
Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: a review of their consequences and a framework for research. Management Accounting Research, 23(2), 79 –119.
García-Morales, V.J., Jiménez-Barrionuevo, M.M., & Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040–1050.
Gomez-Mejia, L.R., Berrone, P., & Franco-Santos, M. (2010). Compensation and organizational performance: theory, research, and practice. New York, USA: M.E. Sharpe, Inc.
Groves, K.S. (2005). Linking leader skills, follower attitudes, and contextual variables via an integrated model of charismatic leadership. Journal of Management, 31(2), 255–277.
Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62(4), 461–473.
Guymon, R.N., Balakrishnan, R., & Tubbs, R.M. (2008). The effect of task interdependence and type of incentive contract on group performance. Journal of Management Accounting Research, 20, 1–18.
Hopwood, A.G. (1974). Leadership climate and the use of accounting data in performance evaluation. The Accounting Review, 49(3), 485–495.
House, R.J. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. Leadership: the cutting edge (pp. 189–207). Carbondale: Southern Illinois University Press.
Ittner, C.D., Larcker, D.F., & Meyer, M.W. (2003). Subjectivity and the weighting of performance measures: evidence from a balanced scorecard. The Accounting Review, 78(3), 725–758.
Johnson, H.T., & Kaplan, R.S. (1987). Relevance lost: the rise and fall of management accounting. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Jung, D.I. (2001). Transformational and transactional leadership and their effects on creativity in groups. Creativity Research Journal, 13(2), 185–195.
Jung, D.I., Chow, C., &Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly, 14(4–5), 525–544.
Jung, D.,Wu, A., & Chow, C.W. (2008). Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation. The Leadership Quarterly, 19(5), 582–594.
Kaplan, R.S. (1990). Measures for manufacturing excellence. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Kaplan, R.S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard - Measures that drive performance. January– February: Harvard Business Review, 71–79.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996a). Translating strategy into action: the balanced scorecard. Harvard Business School Press.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996b). Using the balanced scorecard as a strategic management system. January–February: Harvard Business Review, 75–88.
Kominis, G., Emmanuel, C., & Slapnicar, S. (2007). The impact of target setting on managerial motivation & performance. SSRN working paper series.
Langfield-Smith, K., Thorne, H., & Hilton, R.W. (2006). Management accounting: Information for managing and creating value. Australia: McGraw-Hill.
Lillis, A.M., & van Veen-Dirks, P.M. G. (2008). Performance measurement system design in joint strategy settings. Journal of Management Accounting Research, 20(1), 25–57.
Luft, J.L., & Shields, M.D. (2001). Why does fixation persist? Experimental evidence on the judgment performance effects of expensing intangibles. The Accounting Review, 76(4), 561–587.
McKenna, J.F. (1994). Psychology and organizational behavior: a student handbook. Hove: Laurence Erlbaum Associates Ltd.
Menguc, B., Auh, S., & Shih, E. (2007). Transformational leadership and market orientation: implications for the implementation of competitive strategies and business unit performance. Journal of Business Research, 60(4), 314–321.
Mia, L. (1993). The role of MAS information in organisations: an empirical study. The British Accounting Review, 25(3), 269–285.
Mia, L., & Chenhall, R.H. (1994). The usefulness of management accounting systems, functional differentiation and managerial effectiveness. Accounting, Organizations and Society, 19(1), 1–13.
Moers, F. (2006). Performancemeasure properties and delegation. The Accounting Review, 81(4), 897–924.
Mumford, M.D., & Gustafson, S.B. (1988). Creativity syndrome: integration, application, and innovation. Psychological Bulletin, 103(1), 27–43.
Naranjo-Gil, D., & Rinsum,M.V. (2006). The effect of management style andmanagement accounting system design on performance. Journal of Applied Management Accounting Research, 4(1), 33–44.
Narayanan, V.G., & Davila, A. (1998). Using delegation and control systems to mitigate the trade-off between the performance-evaluation and belief-revision uses of accounting signals. Journal of Accounting & Economics, 25(3), 255–282.
Nguyen, T.T., Mia, L., Winata, L., Chong, V.K. (2017). Effect of transformational-leadership style and management control system on managerial performance. Journal of Business Research, 70, 202–213
O'Connor, N.G., Deng, J., & Luo, Y. (2006). Political constraints, organization design and performance measurement in China's state-owned enterprises. Accounting, Organizations and Society, 31(2), 157–177.
Okokie, E.E. (1996). Total quality management implementation in Nigerian companies. Management Review, 2, 93–99.
Otley, D.T. (1978). Budget use and managerial performance. Journal of Accounting Research, 16(1), 122–149.
Patiar, A. (2005). Managers' perception of market competition, transformational leadership, use of MAS information and performance: a cross-cultural study in hotels. Unpublished Thesis Brisbane, Australia: Griffith University.
Pearce, C.L., Sims, H.P., Jr., Cox, J.F., Ball, G., Schnell, E., Smith, K.A., & Trevino, L. (2003). Transactors, transformers and beyond: a multi-method development of a theoretical typology of leadership. Journal of Management Development, 22(4), 273–307.
Schulz, A.K., Wu, A., & Chow, C.W. (2010). Environmental uncertainty, comprehensive performance measurement systems, performance-based compensation, and organizational performance. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 17(1), 17–39.
Scott, T.W., & Tiessen, P. (1999). Performance measurement and managerial teams. Accounting, Organizations and Society, 24(3), 263–285.
Sprinkle, G.B. (2000). The effect of incentive contracts on learning and performance. The Accounting Review, 75(3), 299–326.
Sprinkle, G.B. (2003). Perspectives on experimental research in managerial accounting. Accounting, Organizations and Society, 28(2–3), 287–318.
Tiessen, P., & Waterhouse, J.H. (1983). Towards a descriptive theory of management accounting. Accounting, Organizations and Society, 8(2–3), 251–267.
van Veen-Dirks, P. (2010). Different uses of performance measures: the evaluation versus reward of production managers. Accounting, Organizations and Society, 35(2), 141–164.
Waldman, D.A., & Yammarino, F.J. (1999). CEO charismatic leadership: Levels-ofmanagement and levels-of-analysis effects. Academy of Management Review, 24, 266–285.
Webb, R.A., Williamson, M.G., & Zhang, Y. (2013). Productivity-target difficulty, targetbased pay, and outside-the-box thinking. The Accounting Review, 88(4), 1433–1457.
Widener, S.K., Shackell, M.B., & Demers, E.A. (2008). The juxtaposition of social surveillance controls with traditional organizational design component. Contemporary Accounting Research, 25(2), 605–638.
Wright, P.M. (1992). An examination of the relationships among monetary incentives, goal level, goal commitment, and performance. Journal of Management, 18(4), 677–693.
Wright, P.M. (1994). Goal setting and monetary incentives: motivational tools that can work too well. Compensation & Benefits Review, 26(3), 41–49.