مزایا و چالش های تعاونی های دانشجویی کارآفرین (مطالعه موردی تعاونی 4802 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در پژوهش کیفی حاضر مزایا و چالش­های راه­اندازی طرح­های تولیدی کشاورزی از نظر اعضای تعاونی دانشجویی بررسی شد. به این منظور، 40 نفر از اعضای مشارکت­کننده در طرح  های تولیدی تعاونی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع­آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل گردید. یافته­ها نشان داد این تعاونی ها برای اعضای خود مزایایی همچون ارتقای مهارت­ها و توانایی­های عملی؛ تضمین نسبی منابع درآمدی در آینده؛ افزایش اعتمادبه­نفس، روحیه استقلال و خودکارآمدی؛ افزایش حس همکاری و مشارکت؛ ایجاد هم افزایی؛ فرصت اجرایی شدن مطالب نظری؛ آشنایی با ایده های جدید و بروز خلاقیت و نوآوری به همراه داشته اند. ازسوی دیگر، اعضای این تعاونی در طرح های خود با چالش هایی مانند ایجاد تداخل در برنامه­های درسی و افت تحصیلی؛ عدم همکاری ارگان­های مختلف؛ عدم تأمین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریابی؛ احتمال شکست و سرخوردگی در دانشجو؛ در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات و فشار بر دانشجویان رو به رو شده اند. درنهایت، مزایا و چالش های شناسایی شده، با استفاده از روش ماتریس مقایسات زوجی رتبه بندی شدند و پیشنهادهایی برای تقویت مزایا و کاهش چالش­ها به برنامه ریزان و مسئولان مربوطه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge & Benefit of Student Cooperatives Entrepreneurship (Case study: Cooperatives' 4802, Faculty Agriculture at Razi University)

نویسندگان [English]

  • Shahpar Geravandi 1
  • Fatemeh Cheshmehkabudi 2
1 Assistant professor, Department of agricultural extension & education, Faculty agriculture, Razi university- Iran
2 Department of agricultural extension & education, Faculty of agriculture, Kermanshah- Iran
چکیده [English]

This qualitative study sought for investigating the challenge and benefits of lunching agricultural production projects from the view of members' cooperative 4802, faculty Agriculture at Razi University. 40 participants of member cooperatives' 4802 have selected by criterion sampling. Semi-structured interviews was used to gathering data and after that the data analyzed by content analysis. Based on the finding, members' cooperative 4802 have faced different challenges such as: interfering with the curriculum and student dropout, failure to cooperate with different Organs, Failure to provide student financial benefits, difficulty in selling and marketing, failure of student frustration, lack of facilities and equipment, and pressure on the student. Furthermore, participant believe that this cooperative has bring benefits like; enhancing students' practical skills and abilities, reliability of future income sources, increased self-confidence, mood of independence, synergy, opportunity for implementation of theoretical knowledge, familiarity with new idea and emergence of creativity and innovation. Finally, all of benefits & challenges have ranked by Paired Comparison Matrix. Also some recommendations have suggested for planners & decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student cooperative
  • Benefits of cooperatives
  • Challenges of cooperative
  • Entrepreneurship
اخوان کاظمی، م. و علی بیگی، ا.ح. (1392). تشکیل تعاونی‏های دانشجویی کشاورزی: قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدها. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2 (8)، 65 - 88.
امیری، ع.ن. و مرادی، ی. (1387). نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 49، 45 - 67.
حسینی، س.م.، حسینی، س.ج.ف. و سلیمانپور، م. (1389). شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-41 (3)، 359 - 368.
حکمتی، ح. و فیروزآبادی، م. (1390). بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی استان کرمان. همایش ملی اشتغال دانش‏آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی، 2 آذرماه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
خسروی پور، ب. و منجم زاده، ز. (1390). دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال دانش‏آموختگان کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-42 (1)،  105 -  116.
رستمی، ف.، گراوندی، ش. و زرافشانی، ک. (1390). پدیدار شناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب و کار (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه). توسعه کارآفرینی، 4 (14)، 87 - 105.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1396). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
فرامرزی نیا، ض.، فرهادی راد، ح. و مهرعلیزاده، ی. (1395). تحلیل امکان پیاده سازی مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18 (71)، 65 - 86.
کاهان، د.ج. (1393). کارآفرینی در کشاورزی. ترجمة کریمی و موحدی. تهران: نشر نور علم.
نیک نشان، ش.، نوروزی، ر.ع. و نصر اصفهانی، ا.ر. (1389). تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی. فصلنامه علوم انسانی،  شماره 62، 141-160.
وطن خواه، ن. و رضایی مقدم، ک. (1394). مؤلفه‏ها و موانع ایجاد دانشکده کارآفرین از دیدگاه دانشجویان عضو و غیر عضو تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4 (15)، 17 - 40.