تأثیر ویژگی‌های هیئت‏‌مدیره در ریسک‌پذیری تعاونی‌های تولید کشاورزی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

ویژگی­های هیئت‏مدیره در کیفیت مدیریت ریسک و افشای ریسک و در نتیجه، در تصمیم­های راهبردی سازمان اثرگذار است. برهمین‏اساس، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی­های هیئت‏مدیرة تعاونی‏های تولید کشاورزی استان گیلان در ریسک­پذیری این تعاونی­ها بررسی شد. این مطالعه به روش پیمایشی و کتابخانه­ای انجام گرفت و یک پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی بود. در تحقیق حاضر، مدل رگرسیونی پانل و آزمون­های لیمر، هاسمن و t به‏کار رفتند. برای برازش مدل از نرم‏افزار Eviews استفاده شد. ویژگی­های هیئت‏مدیره شامل دوگانگی مدیرعامل، اندازة هیئت‏مدیره و استقلال هیئت‏مدیره و ریسک‏پذیری نیز شامل سه شاخصِ ریسک ویژه، ریسک بقا و ریسک فعالیت بود. نتایج نشان داد که ریسک ویژه با متغیرهای اندازة هیئت‏مدیره، دوگانگی مدیرعامل و استقلال هیئت‏مدیره؛ ریسک بقا با متغیرهای دوگانگی هیئت‏مدیره و استقلال هیئت‏مدیره؛ ریسک فعالیت با متغیرهای دوگانگی هیئت‏مدیره و استقلال هیئت‏مدیره رابطة معنی‏داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Board Characteristics on the Riskability of Agricultural Cooperatives in Guilan Province

نویسنده [English]

  • amirsiamak moshiri 1
1 . Former Master Student of Agricultural Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

Cooperative governance mechanisms play an important role in the organization's strategic decisions. Post-crisis studies of any cooperative have shown that the board's inadequacy is one of the most important causes of the crisis, as the board can affect the quality of risk management and risk disclosure. This study examines the impact of cooperative governance mechanisms on cooperative risk-taking. This study is a survey and library research and is an applied, descriptive and correlational research that has been done by selecting information of agricultural production cooperatives in Guilan province. The model used in this study consisted of panel regression model and the tests used were Lemar test, Fisher test and t test. Eviews software was used to fit the model. Co-operative governance mechanisms include board size, board independence, and CEO duality, and risk indices include three indicators, including special risk, survival risk, and activity risk. The results showed that the specific risk was significantly correlated with the coefficients of board size, managerial dichotomy, and board independence. Survival risk was significantly correlated with board duality variables and board independence. There is a significant relationship between activity risk and board duality and board independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Board Feature
  • Risk
  • Agricultural Cooperatives
  • Guilan
باباجانی، ج. و عبدی، م.(1389). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 2 (3)، 65- 86.
بزرگی، س. و ذبیحی، ع. (1394). بررسی تأثیر ساختار سهام‏داران بر سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد حسابداری و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۹۴.
قالیباف اصل، ح. و رضایی، ف. (۱۳۸۶). بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، ٩ (۲۳)، 78 - ۱۰۳.
نیکبخت، م. و طاهری، ز. (1393). بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 109- 126.
Akbar, S., Kharabsheh, B., Poletti-Hughes, J., & Shah, S.Z.A. (2017). Board structure and corporate risk taking in the UK financial sector. International Review of Financial Analysis, 50, 101-110.
Boyd, B.K., Haynes, K.T., & Zona, F. (2011). Dimensions of CEO–board relations. Journal of Management Studies, 48(8), 1892–1923.
Bruce, L.L. (2010). Evolution of the nervous system in reptiles. In Evolution of nervous systems. American Journal of Economic and Management, Vol., 9, 113-127.
Hayes, R.M., Lemmon, M., & Qiu, M. (2012). Stock options and managerial incentives for risk taking: evidence from FAS 123R. Journal of Financial Economics, 105 (1), 174-190.
Ntim, C.G., Lindop, S., & Thomas, D.A. (2013). Corporate governance and risk reporting in South Africa: a study of corporate risk disclosures in the pre- and post-2007/2008 global financial crisis periods. International Review of Financial Analysis, 30, 363–383
Park, Y.W., & Shin, H.H. (2004). Board composition and earnings management in Canada. Journal of corporate Finance, 10(3), 431-457.
Sinha, R. (2004). The role of hostile takeovers in corporate governance. Appl. Financ. Econ. 14 (18), 1291–1305.
Uddin, M.H. (2016). Effect of government share ownership on corporate risk taking: case of the United Arab Emirates. Research in International Business and Finance, 36, 322-339.