عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه شیراز

3 مربی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت به صورت پیمایشی انجام گرفت.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی‏ ـ‏ همبستگی بود و جامعة آماری آن را زنان روستایی شهرستان جیرفت (38794N=) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 380 نفر تعیین شد که برای انتخاب افراد از روش نمونه‏گیری تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای محقق‏ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید گردید. به‌ منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت‏های مختلف پرسش‏نامه بین 73/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میزان مشارکت زنان در فعالیت‏های کشاورزی بالاست. بر پایةنتایج تحلیل همبستگی نیز مشخص شد که متغیرهای عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انگیزشی، نگرشی، آموزشی- ترویجی، میزان تحصیلات، بعد خانوار و سن با مشارکت زنان در فعالیت‏های کشاورزی رابطة معنی‏داری دارند. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل جمعاً 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Influencing Rural Women Participation in Agricultural Activities (Case Study: Jiroft Township)

نویسندگان [English]

  • samira behroozeh 1
  • Latif Haji 2
  • Naser Aghaabbasi 3
1 studset
2 shiraz University
3 Lecturer, Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Jiroft University, Jiroft, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors influencing on rural women participation in agricultural activities in the villages of Jiroft Township. A survey method was used to conduct this research. This research was a descriptive-correlative research. Statistical population of this research was rural women of Jiroft Township (N=38794). Krejice and Morgan Table was used to determine the sample size (n=380). A stratified random sampling method was implemented to select samples. The data collection tool was a structured questionnaire that its validity confirmed by a panel of experts. Furthermore, in order to assess the reliability of the research tool, Cronbach's alpha coefficient was calculated to test the reliability of different parts of questionnaire (0.73≤α≤0.82). Descriptive statistics results showed that women's participation in agricultural activities is high. The results of correlation analysis showed that economic, social, attitude, cultural, motivation, education and extension, educational level of women, household size and women's age factors have significant relationship on women participation in agricultural activities. Multiple-regression results showed that independent variables 67 percent of dependent variable were explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Participation
  • Rural
  • Agricultural Activity
  • Jiroft Townshi
احمدپور، ا.، علیزاده، م.، و مومنی هلالی،‏ ه. (۱۳۹۴). شناسایی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه‏های آموزشی ‏ـ‏ ترویجی مراکز خدمات جهاد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان آمل). فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی روستایی، 3 (8)، 1ـ14.
احمدی، س.، و کارگر، س. (1392). بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی ‏ـ‏ روانی مؤثر بر آن. جامعه‏شناسی کاربردی، 24 (4)، 189ـ210.
 اسماعیلی، آ.، و فؤادی، ف. (1393). بررسی میزان مشارکت زنان در توسعه روستایی (نمونه موردی روستای خورزان شهرستان دامغان). همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی. مشهد.
اشرفی، م.، هوشمند، م.، و کرامت‏زاده، ع. (1393). بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشمر). فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 1 (2)، 51ـ61.
امینی، ع.، و طاهری، ح. (1395). تحلیلی بر نقش‏پذیری زنان روستایی در فعالیت‏های اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن: مورد مطالعه مناطق روستایی بخش سیمکان در شهرستان جهرم. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 12 (2)، 37ـ51.
برقی، ح.، تقدیسی، ا.، تازیکی، ر. و نادرخانی، ز. (1392). بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان. برنامه‌ریزی فضایی،   3 (4)، 155-174.
حاجی، ل.، چیذری، م.، و چوبچیان، ش. (1395). تحلیل ساختاری مؤلفه‏های مؤثر بر توسعة پایدار تعاونی‏های تولید کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان نقده. پژوهش‏های‌ روستایی،‌ 7 (1)، 195ـ 216.
حجازی، ی.، میرترابی، م. و حسینی، س. ح. (1390). مشارکت زنان روستایی در فعالیت‏های پس از برداشت محصولات کشاورزی، مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 1، 117-128.
خراشادی، م. و اسماعیل نژاد، م. (1393). نقش زنان در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: روستایی خراشاد شهرستان بیرجند. فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 8 (3)، 7-27.
خسروی پور، ب.، و فروشانی، ن. (1390). مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی. کار و جامعه، شماره 132ـ133، 56ـ68.
روستا، ک.، تاجریزی، ا.، و زمانی‏پور، ا. (1389). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولید. فصلنامه تعاون، 21 (2)، 91-109.
شریفی، ا. و عادلی، م. (1390). تحلیل موانع موجود در زمینه کارآفرینی زنان کشاورز از دیدگاه زنان نمونه کشاورز منطقه جیرفت و کهنوج. مجله مطالعات زنان، 5 (1)، 112-125.
شمس، ع.، رزمی، ح. و شهیر، م.ح. (1394). عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی. مجله زن در توسعه و سیاست، شماره 4، 549-566.
صیدایی، س.ا.، و دهقانی، ا. (1389). نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تأکید بر مشارکت سنتی و جدید، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی. جامعه‏شناسی کاربردی، 21 (1)، 1ـ18.
علی بیگی، ا.ح.، بابایی، م.ح. و غلامی، م.(1391). تحلیل انگیزه‏های زنان روستایی برای مشارکت در برنامه‏های آموزشی و ترویجی. فصلنامه زن و جامعه، 3 (4)، 139ـ160.
فتوتی، ه.، برادران، م.، سلمان زاده، س. و غنیان، م. (1391). تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 4، 677-692.
فرمانداری شهرستان جیرفت (1395). اطلاعات جمعیتی شهرستان. بازیابی‏شده از https://jiroft.kr.ir/
قنبری، ی.، برقی، ح.، و قطبی‏نژاد، ن. (1395). بررسی نقش فعالیت‏های کشاورزی زنان روستایی در توانمندسازی اقتصاد خانوار (مطالعه موردی: بخش برزک شهرستان کاشان). راهبرد توسعه، شماره 48، 62ـ 76.
کرمی، آ. و شاهرخی ساردو، ص. (1395). عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 (19)، 115-142.
کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده‏ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: نشر شریف.
مرکز آمار ایران (1390). نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور. تهران: مرکز آمار ایران.
موسوی، س. س.، عمانی، ا. ر. و اللهیاری، م. ص. (1390). بررسی موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت‏های تولیدی زراعی. فصلنامه زن و فرهنگ، 5 (2)، 61-69.
میرلطفی م.، شایان، ح. و علوی زاده، س.ا. (1391). ارزیابی سطح توسعه کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هیرمند.‎ جغرافیا و توسعه، شماره 28، 95ـ114.
نامقی، ا. و سروری، ع.ا. (1388). تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه‏ریزی آرمانی با هدف حفظ محیط زیست در شهرستان چناران. هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 14 و 15 بهمن.
ندایی‏پوراصل، ک.(1393). زنان روستایی، پیشگامان توسعه بخش کشاورزی. مرکز آمار ایران (نگاهی به نتایج سرشماری کشاورزی 1382و1393).
نعیمی، ا.، نجفلو، پ.، صلاحی‏مقدم، ن.، و گلباز، ش. (1396). عامل‏های مؤثر بر مقدار مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیتهای روستایی. فصلنامه زن و جامعه، 8 (1)، 1ـ22.
Ahirrao, J., & Sadavarte, M. N. (2010). Social & financial constraints of rural women eentrepreneur: a case study of Jalna district in Maharashtra. International Referred Research Journal, 3(26), 14-18.‏
Ahmed, F., Siwar, C., & Idris, N. A. H. (2011). Contribution of rural women to family income through participation in microcredit: an empirical analysis. American Journal of Applied Sciences, 8(3), 238-245.‏
Bozovic, Z., & Ðuraskovic, J. (2014). The role of human factor in the development of agriculture in Montenegro. Ekonomika Poljoprivrede, 61(1), 7.
Chambers, R. (2008). PRA, PLA and pluralism: Practice and theory. The Sage handbook of action research. Participative Inquiry and Practice, 2, 297-318.‏‏
Cisco, O.B., & Olungah, C.O. (2016). Factors affecting rural women's participation in agriculture for development in Gatundu south sub-county. Kiambu county, Kenya. International Review of Social Sciences and Humanities, 11 (2), 97-107.‏
Dagmar, M.P. (2013). The impact of the economic partnership agreement (epa) on food security of Poor Kenyans, Prague: Glopolis.
Damisa, M.A., & Yohamma, M. (2007). Role of rural women in farm management decision making process. World Journal of Agricultural Sciences,  2 (3), 241-245.
Dowlati, N., & Hemati, H. (2012). Study the factors influencing rural women's participation in the sustainable management of groundwater case study Kurdistan. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(4), 831-837.
Gangadharappa, H.V., Pramod, K.T.M., & Shiva, K.H.G. (2007). Gastric floating drug delivery systems: a review. Indian, J. Pharm. Ed. Res., 41,  295–305.
Gill, J. K., Dhillon, M. K., & Sidhu, K. (2007). Women in agriculture: impact of their participation on the home enviroment international. Journal of Rural Studies, 14(1), 1-7.
Idrisa, Y.L, Sulumbe, I.M., & Mohammed, S.T. (2007). Socio-Economic factors affecting the participation of women in agriculture cooperatives in Gwoza local government Borno state Nigeria. Journal of Agro-Science, 6 (2), 72-78.
Kerjcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Laetitia, H., Ludivine, M., Omrani, N., & Williams, D. R. (2016). Exposure, participation in human resource management practices and employee attitudes. Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) Working Paper Series, 2016 (16), 44. Retrieved from  https://ssrn.com/abstract=2875706.
Riyasat, A., Iqbal zafar, M., Ahmad khan, I., & Amir, G. (2014). Rural development through women participation in livestock care and management in district Faisalabad. Journal of Global Innovation in Agricultural and Social Sciences, 2(1), 31-34.
Singh, S., Kushwah, S., Singh, V. B., & Daipuria, O. P. (2016). Factor affecting the participation of rural women in agricultural activities. Indian Research Journal of Extension Education, 15(1), 81-83.‏
Soltani, S., Ahmadpour, A., & Feali, S. (2011). Factors influencing rural women participation in agricultural extension programs, case study Mazandaran, Iran. International Journal ofAgricultural Science and Research, 2, 17-24.‏
Suleman, F.A., & Saeed, A.M. (2013). Factors affecting women's access to agricultural services and farm income in Sennar State.‏ Doctoral dissertation, Sudan Universty of Science and Technology.‏
Tamele, M. (2010). Participation of women in agriculture value chains: a case study of zambian farmers. Hoge School/Utrecht, The Netherlands: Kofi Annan Business School.
UN Women (2015). Rural women, their contributions and challenges, to be highlighted at UNCommission on the status of women. Retrieved from www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm